پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع

پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع

پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع سال دوم پاییز 1399 شماره 4

مقالات

۱.

تأثیر اخلاق کار اسلامی بر درگیری شغلی و تسهیم دانش با میانجی گری رضایتمندی شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت)

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۱
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق کار اسلامی بر درگیری شغلی و تسهیم دانش با میانجی گری رضایتمندی شغلی بوده است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی بوده و از نظر روش پژوهش توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شعبات بانک ملی شهر رشت تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای به حجم 213 نفر از کارکنان انتخاب گردیدند و برای جمع آوری اطلاعات و داده های نیز از پرسشنامه استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که اخلاق کار اسلامی و رضایتمندی شغلی تاثیر معنادار و مستقیمی بر تسهیم دانش و درگیری شغلی کارکنان دارد. در ادامه، اخلاق کار اسلامی تاثیر معنادار و مستقیمی بر رضایتمندی شغلی کارکنان دارد؛ همچنین اخلاق کار اسلامی با تاثیرگذاری مستقیم بر رضایتمندی شغلی به صورت غیر مستقیم بر تسهیم دانش و درگیری شغلی کارکنان تاثیر گذار است.
۲.

ارایه روش ترکیبی در خوشه بندی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم دو مرحله ای k-means و تحلیل عاملی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
با توجه به کاربردهای وسیع شناخته شده از داده کاوی در صنعت بانکداری این ابزار در سایر زمینه ها مانند خوشه بندی و رتبه بندی مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات مورد بررسی قرار می گیرد. لذا در این مقاله با اتخاذ به رویکرد مدیریت اعطای تسهیلات توسط بانک ها، به خوشه بندی و رتبه بندی 100224 نفر از مشتریان بر اساس بازدهی اعطای تسهیلات در موسسه امام رضا پرداخته شده اس ت. بدین منظور از متغیرهای داده های جمعیت آماری مشتریان، پرداخت بدهی تسهیلات توسط مشتریان و دانش ضمنی خبرگان بانکی، هفت متغیر جهت خوشه بندی و رتبه بندی مشتریان استخراج شده است. در این مقاله در بخش اول از روش تحلیل عاملی ROBPCA برای طبقه بندی مشتریان استفاده شده است به طوری که در این روش مشتریان به چهار اهرم منظم به عنوان لایه داخلی و اهرم های عمود، خوب و بد افراز می شوند. همچنین بردار ویژه به دست آمده از ROBPCA به عنوان ورودی خوشه بندی الگوریتم دو مرحله ای K-means استفاده می شود. مشتریان در این مرحله به چهار خوشه طبقه بندی می شوند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 73 % مشتریان عضو مشتریان منظم بوده که میانگین مبلغ مصوب (وام) آن ها، 7 % میانگین مبلغ مصوب کل مشتریان بوده در حالی که بیشترین مقدار پرداخت را در بر دارند. با توجه به نتایج مشتریان اهرم عمود که 17 % مشتریان شامل می شود رفتار متفاوتی از مشتریان عادی (منظم) داشته و می تواند یکی از محورهای اصلی اعطای تسهیلات محسوب شوند. همچنین 07 % مشتریان عضو اهرم بد هستند که بیشترین مبلغ مصوب را دریافت کردند در حالی که کمترین مقدار برگشت را شامل می شوند. در پایان نیز پس از مجزا کردن مشتریان هم از طریق ROBPCA و هم از طریق خوشه بندی، مشتریان به شانزده قسمت طبقه بندی می شوند که سیاست های اجرایی مجزایی را در بر می گیرند.
۳.

بررسی استراتژی های کارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شرکت ها

تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
از مهمترین ویژگیهای جهان امروز، تغییرات گسترده، افزایش پیچیدگیها و رقابتهاست و سازمانهای امروزی در محیطی پیچیده و در عین حال پویا فعالیت می کنند. تحولات عظیم و مستمر از خصوصیات این محیط و فضای کسب و کار است که لزوم توجه به هماهنگی با محیط را پررنگ می کند. از سوی دیگر، اقتصاد جهانی در شرف تحول و ایجاد تغیرات ژرف و اساسی است و بالطبع سازمانهای تولیدی و خدماتی نیز از این امر مستثنی نیستند. شرایط محیطی و رقابتی به حدی پیچیده، پویا و نامطمئن است که سازمانها دیگر نمی توانند تنها با تغیرات روبنایی مانند تغییر روشها، سیستمها، ساختار، فناوری و غیره حیات و بقای بلندمدت خود را تضمین کنند. امروزه سازمان ها نه تنها، به پرورش رفتار کارآفرینانه جهت رقابت موفق در این محیط متغیر و پیچیده نیاز دارند، بلکه برای ادامه حیات و رشد، باید هرچه بیشتر خلاق و نوآور باشند. از اینرو برای این که سازمان ها در بازار، رقابتی تر عمل کنند باید رویکردی کارآفرینانه داشته باشند. لازمه بهره مندی از مزایای کارآفرینی سازمانی، شناخت دقیق عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بروز رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان است. از اینرو، مقاله حاضر به بررسی استراتژی های کارآفرینی سازمانی و عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی پرداخته است.
۴.

تعیین موانع نوآوری باز در حوزه صنایع غذایی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۲۲۹
با توجه به اینکه وجود خلاقیت و نوآوری در سازمان ها ضروری است برخی منابع نبود خلاقیت و نوآوری را با نابودی سازمان در دراز مدت یکی دانسته اند. فرایند نوآوری در گذشته بستگی به منابع فکری درون سازمانی و تلاش برای توسعه و تجاری سازی آنها در درون سازمان داشته است. اما امروزه پارادایم نوآوری باز باعث شده است که شرکت ها در کسب و کار خود از ایده ها و فناوری های بیرونی بیشتر استفاده کنند و به دیگر شرکت ها هم اجازه دهند از ایده های نوآورانه آنها استفاده کنند. نوآوری باز موضوعی است که در سال های اخیر به شدت مورد توجه محققان و مدیران قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شد موانع نوآوری باز در حوزه صنایع غذایی را با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا مشخص کرد تا بتوان این موانع را برطرف و نوآوری باز را در این صنعت افزایش داد. با استفاده از این پژوهش مشخص گردید که این موانع عبارتند از: عدم اعتماد بین کارکنان، عدم توجه به مالکیت فکری، تعصبات مدیران بر باورها و مفروضات خود که بر اساس تجربه به دست می آید، عدم وجود مشوق های کافی برای نوآوری خود در شرکت، عدم توانایی جذب ایده ها، عدم آگاهی از تغییرات تکنولوژیک، ارتباط ضعیف مدیریت با کارکنان، ارتباط ضعیف سازمان با مشتریان و رقبا، وجود افراد با تخصص پایین در سازمان، بی توجهی به فعالیت های نوآورانه کارکنان، R&D ضعیف، عدم پویایی سازمان، موانع سیاسی، موانع فرهنگی، عدم وجود بازاری برای فروش فناوری، ارتباط ضعیف بین صنعت و دانشگاه، فضای رقابتی ضعیف در جامعه، وجود برخی قوانین دست و پاگیر.
۵.

برآورد حجم اقتصاد غیررسمی ایران: رویکرد منطق فازی

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۵
کشورهای در حال توسعه اغلب در کنار بخش رسمی خود، شاهد فعالیت های غیررسمی اقتصادی هستند. اقتصاد غیررسمی برخلاف اقتصاد رسمی کشور، قانون های مصوب را نمی پذیرد و محیط کاری خود را بر اساس ضوابط رفتاری درون این اقتصاد مشخص می کند. اقتصاد غیررسمی یک متغیر مهم در سیاست گذاری های اقتصادی و سیاست های مالی در هر اقتصاد است، بنابراین اطلاع از اندازه و ویژگی های آن برای سیاست گذاران اقتصادی ضروری است. در این مطالعه از نظریه مجموعه های فازی و منطق فازی برای برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی ایران طی دوره زمانی 1355 تا 1395 استفاده شده است. برای این منظور از سه شاخص نرخ موثر مالیات، نرخ بیکاری و شاخص مقررات دولت به عنوان متغیرهایی که سهم بالایی در توضیح اقتصاد غیررسمی دارند، استفاده شده است. نتایج نشان داد که طی دوره مورد بررسی اندازه اقتصاد غیررسمی ایران در نوسان بوده است، بیش ترین اندازه آن مربوط به سال 1395 و کمترین مقدار مربوط به سال 1356 بوده است. حجم اقتصاد غیررسمی ایران طی دوره 1395-1355 به طور میانگین 17.4 درصد از تولید ناخالص داخلی است.
۶.

بررسی تاثیر رایانش ابری بر عملکرد سازمانی شرکت های بازرگانی و تجاری

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رایانش ابری بر عملکرد سازمانی شرکت های بازرگانی و تجاری انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت علی – معلولی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه این پژوهش شامل شرکت های تجاری و بازرگانی شهرستان ارومیه است. تعداد شرکت های تجاری و بازرگانی ارومیه 33 شرکت است و در مجموع دارای 435 نفر کارمند دارند.. ابزار گردآوری داده در این تحقیق مشتمل بر 2 نوع پرسشنامه بود. نتایج پژوهش حاکی از تایید تمام فرضیه ها داشت و مشخص شد که رایانش ابری بر عملکرد سازمانی شرکت های بازرگانی و تجاری تاثیر معنادار دارد.