چکیده

شناخت جامع نسبت به راهبردهای تقریب مذاهب، لازمه طراحی راهبردی جامع، بروز و کارآمد در رسیدن به وحدت اسلامی و تشکیل تمدن واحد است؛ از این رو پژوهش حاضر به منظور بررسی و ارائه دستاوردهای پژوهش های صورت گرفته در موضوع «راهبردهای تقریب بین مذاهب اسلامی» از سال 1390 ش تا 1401 ش به روش مرور نظام مند انجام شد و با جستجو در پایگاه های مهم اطلاعاتی جهان اسلام و با استفاده از راهنمای گزارش دهی مطالعه مقالات مروری «Prisma» درنهایت 13 مقاله برای پژوهش انتخاب شد. از پژوهش های موردمطالعه پنج راهبرد اصلی علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تشنج زدایی برای تقریب مذاهب اسلامی به دست آمد که مبتنی بر سیاست ها و اصول، مقتضیات، شروط و موانع، راهکارهای عملی و اهداف تقریبی هستند. نقشه راه در راهبرد تشنج زدایی چنین ترسیم می شود که تعامل و ارتباط مؤثر، دوری از گفتار و رفتارهای غیر تقریبی، مبارزه با تعصب گرایی و عوامل تفرقه انگیز موردتوجه قرار می گیرند. در راهبرد علمی بیشترین توجه روی طراحی نظام فکری و ارتباط جامعه علمی حوزوی- دانشگاهی با استفاده از ابزارهایی همچون تأسیس دانشگاه بین المللی، نوشتن و چاپ دائره المعارف ها و مجلات علمی است؛ چنانچه در راهبرد فرهنگی، تقویت نظام فرهنگی در میان مذاهب اسلامی توسط مجموعه هایی همچون مجمع جهانی تقریب مذاهب موردتوجه است و در راهبرد سیاسی- اقتصادی ارتباط دولت های اسلامی و تعاملات مشترک آن ها و نابودی اسرائیل موردنظر است و درنهایت با تجمیع راهبردهای پنج گانه راهبردی جامع و بروز ارائه شد. 

A systematic review of the strategies for proximity of Islamic denominations from 2011 to 2022

A comprehensive understanding of the strategies of proximity of denominations is necessary for a comprehensive، up-to-date and efficient strategic design to achieve Islamic unity and the formation of a united civilization. Therefore، the present research was conducted to review and present the achievements of the researches carried out on the topic of "Strategies of proximity among Islamic denominations" from 2011 to 2022 using a systematic review method. By searching in the important databases of the Islamic world and using "Prisma", a guide for reporting the study of review articles, finally 13 articles were selected for research. From the studied researches، five main strategies including scientific, cultural, political, economic and de-escalation were obtained for the proximity of Islamic denominations, which are based on policies and principles, requirements, conditions and obstacles, practical solutions and proximity goals. The road map in the de-escalation strategy is drawn in such a way that effective interaction and communication, avoidance of inappropriate speech and behavior, fighting against bigotry and divisive factors are taken into consideration. In the scientific strategy، the most attention is paid to the design of the intellectual system and the communication of the seminary-university scientific community using tools such as establishing an international university, writing and publishing encyclopedias and scientific journals. As in the cultural strategy, the strengthening of the cultural system among Islamic religions is considered by the organizations such as the World Forum of the proximity for Islamic denominations and as in the political-economic strategy, the relationship between Islamic states and their joint interactions as well as the destruction of Israel are taken into accounts then a comprehensive and up-to-date strategy is presented by combining the five strategies.

تبلیغات