پژوهش های پیشرفت و تعالی

پژوهش های پیشرفت و تعالی

پژوهش های پیشرفت و تعالی دوره 6 بهار 1402 شماره 1

مقالات

۱.

ارزیابی مؤلفه های موثر بر شکل گیری مدیریت استراتژیک در بهره وری ابعاد توسعه شهر

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک بهره وری توسعه شهر جامعه شهری پایدار زندگی شهری پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۶۹
هدف از این پژوهش ارزیابی مؤلفه های موثر بر شکل گیری مدیریت استراتژیک در بهره وری ابعاد توسعه شهر می باشد که به بررسی روابط شاخص های تشکیل دهنده فرایند مدیریت استراتژیک (تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی) و مؤلفه های ابعاد توسعه شهری پرداخته است. روش پژوهش توصیفی - همبستگی و جامعه آماری پژوهش 322 نفر از کلیه شهروندان، مدیران و مسئولان حوزه شهری شهر اصفهان است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده انتخاب شده اند. اب زار جم ع آوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته م دیریت اس تراتژیک و مؤلفه های بهره وری ابعاد توسعه شهری بوده است که روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. تحلیل داده ها با روش های آمار استنباطی رگرس یون، م انوا و م دل مع ادلات س اختاری انجام گرفته است. یافته ها ن شان می دهد تدوین، اجرا و ارزی ابی استراتژی، بر محیط پایدار و جامعه شهری پایدار (از مؤلفه های بهره وری ابعاد توسعه شهر) ت أثیر دارد، درحالیکه بر مؤلفه زندگی شهری پایدار تأثیرگذار نیست. همچنین رابط ه مثب ت و معنی داری بین تدوین و ارزیابی استراتژی با کل مؤلف ه ه ای بهره وری ابعاد توسعه شهری وج ود دارد. همچنین ب ین اجرای اس تراتژی رابط ه معنی داری با کل مؤلفه های بهره وری ابعاد توسعه شهری وجود ندارد و بین هر س ه مؤلفه بهره وری ابعاد توسعه شهری، با کل مراحل فرایند مدیریت اس تراتژیک رابط ه مثب ت و معنی داری وجود دارد.
۲.

نقش قدرت ارتباط برند در ارزش درک شده برندهای خرده فروشی در فروشگاه های لوازم خانگی

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت ارتباط برند ارزش درک شده برند برندهای خرده فروشی فروشگاه های لوازم خانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۸
هدف این پژوهش، بررسی نقش قدرت ارتباط برند در ارزش درک شده برندهای خرده فروشی در فروشگاه های لوازم خانگی می باشد. پژوهش حاضر کاربردی با روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه خریداران برندهای خرده فروشی در فروشگاه های لوازم خانگی تهران می باشند. حجم نمونه 196 بدست آمده و 200 پرسشنامه در مجموع جمع آوری شده است. در تحقیق حاضر برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط اساتید مورد تایید قرار گرفته است. آلفای کرونباخ بدست آمده نشان می دهد که پرسشنامه موردنظر دارای پایایی قابل قبول است. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت ادراک شده، وفاداری برند و تداعی گرها از قدرت ارتباط برند بر ارزش درک شده برندهای خرده فروشی در فروشگاه های لوازم خانگی به طور مستقیم تاثیر گذار است و آگاهی از برند بر ارزش درک شده برندهای خرده فروشی در فروشگاه های لوازم خانگی به طور مستقیم موثر نمی باشد.
۳.

بررسی و شناسایی شاخصه های ارتباطات منابع انسانی بر رفتارهای مثبت گرای فردی در سازمان ها

نویسنده:

کلید واژه ها: ارتباطات سازمانی رفتار مثبت گرای فردی منابع انسانی ارتباطات منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۸
ارتباطات در بالندگی سازمان ها نقشی اساسی دارد. سطح مطلوبی از ارتباطات منابع انسانی میان افراد می تواند بستر تعامل سالم و سازنده را برای تعالی انسان و سازمان فراهم نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و شناسایی شاخصه های ارتباطات منابع انسانی بر رفتارهای مثبت گرای فردی در سازمان ها می باشد. روش تحقیق این مطالعه بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان اداری اداری سازمان جهاد کشاورزی کرج که برابر 55 نفر می باشند. به علت محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد یعنی کلیه کارکنان به عنوان حجم نمونه(نمونه در دسترس) انتخاب شده است. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده نموده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تجزیه توصیفی داده ها استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل رگرسیون ساده و چندمتغیره و آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که: ارتباطات منابع انسانی و ابعاد آن بر رفتار مثبت گرای فردی تأثیر معناداری دارند؛ بطوریکه مؤلفه سبک های ارتباطات بیشترین تأثیر و بعد از آن مؤلفه های محتوای ارتباطات، کانال ارتباطات و مسیر ارتباطات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار مثبت گرای فردی دارند.
۴.

تبیین نقش عوامل فردی و مدیریتی در بستر مدیریت فناوری بر رشد و بهره وری سازمان ها

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت فناوری رشد و بهره وری سازمان ها مدیران فناوری فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۸
هدف پژوهش حاضر، تبیین عوامل فردی و مدیریتی در بستر مدیریت فناوری بر رشد و بهره وری سازمان ها می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران و کارشناسان سازمان های خصوصی تهران به تعداد 283 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 164 نفر بدست آمده است. روش مورد استفاده برای نمونه گیری نیز روش تصادفی است. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط اساتید و پایایی آن از طریق اندازه گیری ضریب آلفای کرونباخ تایید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج پژوهش تمامی فرضیه ها را تایید نموده و نشان می دهد که مولفه های فردی و مدیریتی در بستر مدیریت فناوری (شامل مهارت ها و توانمندی های عوامل اجرایی، برنامه ریزی و سازماندهی، پیاده سازی و پشتیبانی و نیز نظارت و ارزیابی) بر رشد و بهره وری سازمان ها تاثیر مثبت و مستقیم دارد.
۵.

بررسی الگوی ارتباط پایداری سودها و عملکرد مالی با اثر میانجی محافظه کاری حسابرسی

کلید واژه ها: محافظه کاری حسابرسی پایداری سود عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۶
پایداری سود از جمله ویژگیهای کیفی سود حسابداری به شمار می آید که بر اطلاعات حسابداری مبتنی است و سرمایه-گذاران در ارزیابی سودهای آتی و جریانهای نقدی شرکت کمک می کند. سرمایه گذاران در برآورد سودهای آتی و جریانهای نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سودبیشترازبخش ناپایدارآن اهمیت می دهند. لذا هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط پایداری سودها و عملکرد مالی با اثر میانجی محافظه کاری حسابرسی در شرکت های بورسی می باشد این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی پس رویدادی است، جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مالی 1394-1399 می باشد که نمونه آماری با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 127 شرکت تعیین گردید و برای آزمون فرضیه های پژوهشی از رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین پایداری سود و محاظف کاری حسابرسی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بین محاظف کاری حسابداری و عملکرد مالی رابطه مستقیم و در نهایت محافظه کاری حسابرسی توانسته است رابطه بین پایداری سود و عملکرد مالی را میانجی کند.
۶.

اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط با میانجی گری سرمایه فکری

نویسنده:

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات عملکرد کارکنان سرمایه فکری کسب و کارهای کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۹
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط با میانجی گری سرمایه فکری می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تشکیل داده که 160 نفر از آنها به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شده اند. ابزار های پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته بوده که روایی پرسشنامه تایید و پایایی آنها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 81/0 برآورد شد. جهت بررسی فرضیات پژوهش از مدل معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی استفاده گردیده است. بر اساس یافته های پژوهش تاثیر اثرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سرمایه فکری تائیدشده است. تاثیر اثرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز معنادار بوده و نقش میانجی سرمایه فکری در تاثیر اثرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز تایید شده است.
۷.

بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه برند محصولات رقابت پذیر

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه مند ارزش ویژه برند محصولات رقابت پذیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۸۰
مفهوم " بازار یابی رابطه مند" طی دو دهه اخیر توجه تحقیقاتی قابل توجهی را از جانب محققان بازاریابی به خود جلب کرده است. مزیت اساسی و بنیادین رویکرد بازاریابی رابطه مند، مدعی ایجاد روابط قوی تر با مشتری است که نتایج عملکردهایی که شامل رشد فروش، سهم بازار، سودها، بازگشت سرمایه و حفظ مشتری می باشد را افزایش می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه برند محصولات رقابت پذیر انجام گرفت. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان محصولات هایپر استار در شهر تهران است. با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم تعداد نمونه 384 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در این تحقیق، از نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد. داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه (پرسشنامه بازاریابی رابطه مند نگوین و همکارانش (2012) و ارزش ویژه برند یو و همکاران (2000)) جمع آوری گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات تخصصی اساتید و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده از طریق دو نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل نیز بیانگر رابطه مثبت و مستقیم بازاریابی داخلی با ارزش ویژه برند بود.
۸.

تبیین نقش عوامل فردی و مدیریتی بر یادگیری منابع انسانی در سازمان ها

نویسنده:

کلید واژه ها: یادگیری منابع انسانی رهبری فضای تعمیقی بومی سازی مدیریت منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۰
پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش عوامل فردی و مدیریتی بر یادگیری منابع انسانی در سازمان ها انجام شده و سوال اصلی آن این است که چه عواملی بر یادگیری منابع انسانی در سازمان ها تاثیر دارد؟ روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان ستادی شهرداری شهر ارومیه بوده که با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه 123 نفر مشخص شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی و پایایی آن تایید شده است. عمده ترین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که عوامل رهبری مناسب، فضای تعمیقی، بومی سازی، تعادل بین کار و خانواده، مدیریت زمان و تجربه اندوزی بر یادگیری منابع انسانی در سازمان ها تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین از بین عوامل موثر بر یادگیری منابع انسانی در سازمان ها رهبری مناسب بیشترین تاثیر و مدیریت زمان کمترین تاثیر را داشته است.
۹.

عوامل تاثیر گذار استراتژی های بازاریابی بر مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش ویژه برند با نقش میانجی موقعیت نام تجاری

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکت ارزش ویژه برند استراتژی های بازاریابی موقعیت نام تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۵
این مطالعه به ارزیابی عوامل تاثیر گذار استراتژی های بازاریابی بر مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش ویژه برند با نقش میانجی موقعیت نام تجاری می پردازد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و نحوه گرد آوری داده ها از نوع پیمایشی است. بدین منظور پرسشنامه ای با 26 سوال طراحی گردیده است. برای پاسخ به سوالات مطروحه 200 نفر از خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل 4 شرکت خصوصی بیمه گر آسیا، البرز، ملت و پارسیان که بیشترین سهم از بازار بیمه بدنه اتومبیل را دارا هستند، به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب گردید. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت ادراک شده، وفاداری برند و تداعی گرها بر مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش ویژه برند شرکت های بیمه ای به طور مستقیم تاثیر گذار است و موقعیت نام تجاری بر مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش ویژه برند به طور مستقیم موثر نمی باشد.
۱۰.

ویژگی های ریاضی و خصوصیات توزیع BURR XII-BURR XIl

نویسنده:

کلید واژه ها: توزیع Burr XII خانواده Burr XII شخصیت پردازی ها مدل سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۵
ریاضیات علم نظم است و موضوع آن یافتن، توصیف و درک نظمی است که در وضعیت های ظاهراً پیچیده نهفته است و ابزارهای اصولی این علم، مفاهیمی هستند که ما را قادر می سازند تا این نظم را توصیف کنیم. این مقاله با عنوان ویژگی های ریاضی و خصوصیات توزیع BURR XII-BURR XIl به رشته تحریر درآمده است و در واقع هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های ریاضی و خصوصیات توزیع BURR XII-BURR XIl می باشد. در این پژوهش از روش حداکثر احتمال برای تخمین پارامترهای ناشناخته استفاده می شود و یک توزیع مداوم جدید با نام توزیع Burr XII-Burr XII معرفی می شود. برخی از خواص آن مشتق شده است. برنامه ای با جزئیات ارائه شده است تا اهمیت جدید را نشان دهد. مدل جدید متناسب با مدل های دیگر متناسب است؛ مدل های مرتبط با کمترین مقادیر برای A-IC، B-IC ، CA-IC و HQ-IC. بر اساس موارد فوق به تحلیل پژوهش پرداخته و پس از تحلیل و بررسی نتایج تحقیق نشان داد خصوصیات بر اساس دو لحظه کوتاه، عملکرد خطر و همچنین بر اساس انتظار شرطی ارائه می شود.
۱۱.

بررسی تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی دیجیتال جهت بهبود عملکرد شرکت های دانش بنیان

نویسنده:

کلید واژه ها: استراتژی گرایی قابلیت های بازاریابی دیجیتال عملکرد سازمانی شرکت های دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی دیجیتال جهت بهبود عملکرد شرکت های دانش بنیان می باشد. این پژوهش از نظر هدف پژوهش، کاربردی برحسب روش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران منابع انسانی سازمان های دانش بنیان (134 نفر) تشکیل می دهند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه بایستی برابر با 100 نفر در نظر گرفته شود که تنها 71 پرسشنامه برگشت داده شد. اعضای نمونه آماری، به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان تایید شده و برای سنجش پایایی ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که رابطه بین قابلیت های بازاریابی دیجیتال و بهبود عملکرد مثبت و معنادار است. همچنین رابطه مشتری گرایی، رقیب گرایی، گرایش به داخل/ هزینه، نوآوری گرایی، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای، سرمایه سازمانی و سرمایه اطلاعاتی با قابلیت های بازاریابی دیجیتال مثبت و معنادار است.
۱۲.

تاثیر عوامل مدیریتی و تکنولوژی در استقرار سیستم بانکداری جامع

کلید واژه ها: استقرار مدیریتی تکنولوژی بانکداری جامع استراتژی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۸
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر عوامل مدیریتی و تکنولوژی در استقرار سیستم بانکداری جامع است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای می باشد. صنعت بانکداری در ایران به عنوان رکن اساسی بازار پول، نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ایفا می کند. با توجه به تغییر ساختار و قوانین بانک ها طی دو دهه گذشته، جنبه رقابتی میان بانک ها بطور فزاینده ای گسترش یافته است و کیفیت خدمات ارائه شده به عنوان یک معیار مهم از عملکرد سازمان، موسسات مالی و بانکی در نظر گرفته شده است. بررسی های مختلف نشان می دهد که صنعت بانکداری در ایران برای نیل به اهداف استراتژیک خود، در آستانه تحولات اساسی قرار گرفته است. بسیاری از بانکها درحال مطالعه و استقرار استراتژی جامعی در سطح بنگاه های مالی هستند. یکی از مدلهای بانکداری در دنیا مدل بانکداری جامع است. با توجه به اینکه هم اکنون بسیاری از بانکهای تجاری در ایران در حال تغییر مدل کسب و کاری خود به سمت بانکداری جامع می باشند، تدوین چارچوبی جهت کمک به تصمیم گیرندگان اصلی این بازار جهت دستیابی به اهداف بسیار ضروری است.
۱۳.

بررسی نقش فروتنی رهبری بر وفاداری سبز کارکنان با نقش میانجی تلنگر اخلاقی

کلید واژه ها: فروتنی رهبری وفاداری سبز تلنگر اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۳
امروزه شرکت های صنعتی در قبال پیامدهای زیست محیطی بسیار مسئولیت دارند و توجه به عوامل تخریب کننده و آلوده کننده محیط زیست بسیار مورد توجه شرکت های تولیدی و صنعتی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فروتنی رهبری بر وفاداری سبز کارکنان با نقش میانجی تلنگر اخلاقی می باشد. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 105 نفر از کارکنان شرکت پارمیدا در شهر سمنان است. به منظور تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS 2 مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش روایی از روایی همگرا بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه های پژوهش بیشتر از 7/0 می باشد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که فروتنی رهبری تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری سبز کارکنان دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار فروتنی رهبری بر تلنگر اخلاقی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین تلنگر اخلاقی بر وفاداری سبز کارکنان نقش مثبت و معناداری دارد. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که تلنگر اخلاقی نقش میانجی بین فروتنی رهبری و وفاداری سبز کارکنان ایفا می کند.