صدیقه طوطیان اصفهانی

صدیقه طوطیان اصفهانی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

طراحی الگوی رفاه عمومی مبتنی برحکمرانی خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۹
با توجه به روند کاهشی رفاه عمومی در کشور ضرورت دارد دولت به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی رفاه عمومی، راهبردها و برنامه های متناسب را به اجرا درآورد. از این رو هدف این پژوهش طراحی الگوی رفاه عمومی مبتنی بر حکمرانی خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است. در مرحله کیفی، از روش تحلیل تم و در مرحله کمّی، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی پژوهش با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی مصاحبه شد که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. براساس یافته ها، 5 بعد اقتصادی، فرهنگی، سلامت، اجتماعی و خوشبختی (نشاط) برای رفاه عمومی شناسایی شدند. همچنین، 9 راهبرد مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقای رفاه عمومی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شدند. در مرحله کمّی برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش از 216 نفر از مدیران و متخصصان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پرسشنامه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نظرخواهی شد. داده های حاصل با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد و یافته ها اجزای الگوی پژوهش را تأیید کردند. نتایج پژوهش نشان داد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند با بهره گیری از راهبردهای مبتنی بر حکمرانی خوب به ارتقای رفاه عمومی در ابعاد مختلف آن کمک کند.
۲.

تاثیر ویژگی های مالی رفتاری برتصمیمات سرمایه گذاری با تأکید برنقش میانجی ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های مالی رفتاری برتصمیمات سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نقش میانجی ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران384 نفر به دست آمده است. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه با 43 گویه و ابعاد تورش های رفتاری سرمایه گذاران، تصمیم به سرمایه گذاری در معادلات سهام، ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذاران استفاده شده است. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف نیز کاربردی است. به منظور بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش از فنون آمار توصیفی، استنباطی و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که تورش های رفتاری سرمایه گذاران با نقش میانجی ویژگی های فردی وعمومی سرمایه گذاران بر تصمیم به سرمایه گذاری در سهام تأثیر معناداری دارد. تورش های قضاوت با نقش میانجی ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذران بر تصمیم به سرمایه گذاران در سهام تأثیر معناداری دارد. همچنین، تورش های ترجیحی با نقش میانجی ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذاران بر تصمیم به سرمایه گذاری در سهام تأثیر معناداری دارد. با این وجود، تورش های رفتاری سرمایه گذاران بر تصمیم به سرمایه گذاری در سهام تأثیر معناداری ندارد. ولی ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذاران بر تصمیم به سرمایه گذاری در سهام تأثیر معناداری دارد.
۳.

بررسی موانع موثر بر استقرار نظام جانشین پروری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۴۳۶
هدف از این پژوهش بررسی موانع موثر بر استقرار نظام جانشین پروری در ادارات مرکزی بانک ملی ایران بود. این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی انجام شد و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان و مسئولین دوایر ادارات مرکزی بانک ملی ایران در سال 1396 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری صورت تصادفی ساده وجدول کرجسی مورگان 191نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی بود که در بخش میدانی از طریق پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته موانع استقرار جانشین پروری داده ها گرداوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و سلسه مراتبی )انجام شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که موانع ساختاری، موانع رفتاری، موانع سازمانی و موانع مدیریتی در استقرار نظام جانشین پروری در ادارات بانک ملی ایران، تاثیر مثبت و معنی داری دارند و در این میان موانع ساختاری از اولویت برخوردار است.
۴.

تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت بیمه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف: راهبرد اقیانوس آبی درحکم منبع رقابتی می تواند ظرفیت های بالقوه شرکت ها را شناسایی و آن ها را در عرصه رقابت پیروز کند. پژوهش حاضر، با توجه به مبانی نظری پژوهش، ارتباط میان راهبرد اقیانوس آبی و کسب مزیت رقابتی را بررسی می کند. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. همچنین یافته های تحقیق حاصل مطالعات کتابخانه ای و با توجه به دیدگاه 157 نفر از مدیران و مشاوران و کارکنان یک شرکت بیمه ای، که از راه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، ارائه شده است. یافته ها: داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شده اند و از تحلیل مسیر برای بررسی فرضیات استفاده شده است. همچنین داده ها به کمک نرم افزار SPSS و PLS تجزیه وتحلیل شده اند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که تمامی فرضیه های تحقیق تأیید شده اند و راهبرد حذف از اقیانوس آبی رتبه اول و بیشترین تأثیر را در مزیت رقابتی شرکت بیمه ای موردمطالعه دارد و راهبرد کاهش از اقیانوس آبی رتبه چهارم و کمترین تأثیر را در این حوزه دارد. طبقه بندی موضوعی:  M31
۵.

ارزیابی عملکرد سرمایه فکری در مراکز آموزشی عالی با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور استان گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
اواخر قرن بیستم با توجه به تغییر مزیت رقابتی از سرمایه های مشهود به دارائی های دانشی و فرآورده های دانش محور، دانشگاه ها و آموزش عالی از جهت تولید دانش، مورد توجه قرار گرفتند.     دانشگاه های ایران و البته دانشگاه های پیام نور نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. از این رو پژوهش حاضر با هدف، ارزیابی عملکرد سرمایه فکری در مراکز آموزشی با استفاده از روش AHP در دانشگاه های پیام نور استان گیلان انجام گرفته است .روش تحقیق کاربردی و توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه ی مورد بررسی در این پژوهش شامل کارکنان دانشگاه های پیام نور استان گیلان  به تعداد 365 نفر می باشد که 187 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی اطلاعات لازم در راستای پاسخ گویی به سوالات پژوهش جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، در دانشگاه های پیام نور استان گیلان سرمایه انسانی با ضریب ارجحیت 0.62 دارای اولویت اول، مولفه نوآوری با ضریب ارجحیت 0.76 دارای تقدم بر تعهد با ضریب ارجحیت 0.16 و دارای تقدم بر رضایت کارکنان با ضریب ارجحیت 0.07 می باشد. همچنین فرهنگ سازمانی با ضریب ارجحیت 0.53 دارای تقدم بر انتقال تکنولوژی با ضریب ارجحیت 0.29 و دارای تقدم بر سیستم اطلاعات با ضریب ارجحیت 0.16 است. مولفه ارزش برند با ضریب ارجحیت 0.62 دارای تقدم بر وفاداری مشتری با ضریب ارجحیت 0.23 و دارای تقدم بر رضایت مشتری با ضریب ارجحیت 0.13 است. در نهایت واحد دانشگاهی رشت با ضریب ارجحیت 0.33 دارای تقدم بر سایر واحدهای دانشگاهی دارد.
۶.

طراحی و تبیین مدل ساختاری تأثیر توانمندسازی رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی و نوآوری باز با تأکید بر نقش تعدیلی ظرفیت جذب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۳
در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر توانمندسازی رهبری، ظرفیت جذب و فرهنگ یادگیری سازمانی بر نوآوری باز در شرکت ایران خودرو پرداخته شده است. برای این منظور، در ابتدا به بررسی تاثیر توانمندسازی رهبری بر متغیرهای فرهنگ یادگیری سازمانی و نوآوری باز پرداخته شده و سپس اثر میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی بر رابطه بین توانمندسازی رهبری و نوآوری و هم چنین اثر تعدیلی ظرفیت جذب بر رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و نوآوری باز مورد سنجش قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار دارد که برای بررسی فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS بهره گرفته شد. هم چنین، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران عملیاتی شرکت ایران خودرو در شهر تهران می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 323 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان می دهد توانمندسازی رهبری بر نوآوری باز درونی و بیرونی تأثیر دارد. هم چنین، توانمندسازی رهبری با توجه به نقش میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی بر نوآوری باز درونی و بیرونی تأثیر دارد. در نهایت، ظرفیت جذب رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و ورودی (و خروجی) نوآوری باز را تعدیل می کند.
۷.

تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو سازمانی با توجه به تحول سازمانی در نظام آموزش و پرورش تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۴۸۵
این مقاله با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو سازمانی با توجه به تحول سازمانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش تهران که تعداد آنها حدود 2000 نفر برآورد شده است، تشکیل می دهد. حجم نمونه از طریق جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای_ تصادفی 322 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه م استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز، جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه تلفیقی تحول سازمانی جان گاتر و پیتر دراکر بود که در مقیاس 5 درجه ای لیکرت طراحی شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید رسیده است و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب  آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی برابر با 89/0، جو سازمانی 70/0، تحول سازمانی 87/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که فرهنگ سازمانی برجوسازمانی با توجه به تحول سازمانی تاثیرمثبت و معنی داری دارد، با توجه به آزمون سوبل اثر غیر مستقیم فرهنگ سازمانی در جو سازمانی درسطح 5درصد برابر 0.39 است و فاصله اطمینان آن نیز به طور قابل توجهی بیشتر از صفر است. نشان داد اثر متغیر میانجی یعنی تحول سازمانی در مدل رگرسیونی معنادار است و تاثیر دارد.
۸.

بررسی تاثیر حافظه سازمانی بر چابک سازی منابع انسانی با توجه به نقش متغیرهای جمعیت شناختی در حوزه معاونت حمل و نقل شهرداری تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۳۹۲
چابک سازی روش نوینی برای سازمان های پیشرو، در محیط های رقابتی است. در استراتژهای مدیریت ، اگر سازمانی به چابکی کارکنان توجه ننماید، محکوم به شکست است. بهبود مستمر ، هنگامی است که کارکنان اطلاعات لازم را در اختیار داشته و مورد اعتماد مدیریت باشند تا بتوانند مهارت ها و توانایی هایشان را بکار گیرند. لذا هدف این تحقیق، بررسی تأثیر حافظه سازمانی بر چابکسازی کارکنان معاونت حمل و نقل شهرداری تهران می باشد. روش تحقیق پیمایشی ، روش گرداوری داده ها کتابخانه ای و میدانی است ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه استاندارد چابک سازی زاهدی و همکاران (1392) و حافظه سازمانی دانهم و بورت (2011) می باشد. حجم نمونه 380 نفر از کارکنان معاونت حمل و نقل شهرداری تهران و روش نمونه گیری تصادفی ساده است . برای تجزیه و تحلیل داده از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که حافظه سازمانی و تمامی ابعاد آن شامل دانش سیاسی- اجتماعی، دانش شغلی، شبکه های بیرونی، تاریخچه و دانش صنعت تأثیر معنادار و مثبتی بر چابک سازی کارکنان معاونت حمل و نقل شهرداری تهران دارند. از بین متغیرهای جمعیت شناسی سابقه خدمت،تاهل و گروه سنی با چابک سازی سازمان تفاوت معنی داری وجود دارد.
۹.

Impact Organizational Learning is about CRM Performance Regarding the Relationship Between Integration of Marketing(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۹
Purpose: What is changing today is expanding customer loyalty. In organizations such as the Melli Bank, customer relationship management is more sensitive. Because the customer is considered to be part of the service provided in the service delivery process, and the customers are the lifeblood of the banks. The Melli Bank can not only seek new customers, but also keep customers and convert them to loyal customers as one of the priorities. Customer relationship management is a multi-faceted approach to marketing, sales and customer care. The Melli Bank manages customer relationship management in order to create customer loyalty and improve organizational performance. The purpose of the present study was to identify the organizational impact on organizational performance by considering the relationship between marketing integration in the employees of the Melli Bank of Isfahan Is. Methodology: This research, in terms of applied purpose and in terms of nature and method, is a descriptive survey. The statistical sample is 299 employees of the Melli Bank of the city of Isfahan. Findings: The method of collecting theoretical bases, libraries and data collection tools, a researcher-made questionnaire with Cronbach's alpha, 0/851 and response rate of 0/93.Conclusion: The results of the analysis indicate that organizational learning is effective on the performance of communication management.
۱۰.

تأثیر ترکیبی رهبری تحول آفرین و انگیزه معرفتی بر رفتارهای تحقیرآمیز و انحرافی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۷۸
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ترکیبی رهبری تحول آفرین و انگیزه معرفتی بر رفتارهای تحقیرآمیز و انحرافی (مورد مطالعه: حوزه ستادی وزارت نیرو) است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان کارمندان حوزه ستادی وزارت نیرو هستند که تعداد آنها، 500 نفر می باشد. به منظور نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است و تعداد نمونه این پژوهش طبق جدول مورگان، 217 نفر می باشد. در این پژوهش برای سنجش متغیر رهبری تحول آفرین از پرسشنامه باس و آوولیو (2000) با12گویه، برای سنجش متغیر انگیزه معرفتی از پرسشنامه نوبرگ و نیوزوم (1993) با 12 گویه، برای سنجش رفتار تحقیرآمیز از پرسشنامه زون و تلگن (1982) با 3 گویه، برای سنجش رفتار انحرافی از پرسشنامه های واتسون و دوست (1969)؛ هو و شی (2015) و بیورکویست و همکاران (1992) دارای 2 بعد (اجتناب از تعامل و پرخاشگری غیرمستقیم) و 15 گویه استفاده شده است. این تحقیق از نظر روش از نوع توصیفی- پیمایشی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شده است. در بخش توصیفی، اطلاعات جامعه شناختی مربوط به نمونه پژوهش بیان شده است و در بخش آمار استنباطی با توجه به توزیع غیرنرمال داده ها، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. نتیجه حاصل از فرضیه های پژوهش نشان داد که: رهبری تحول افرین با نقش تعدیل گر انگیزه معرفتی بر اجتناب از تعامل تأثیر دارد. رهبری تحول افرین با نقش میانجی گر تحقیر بر اجتناب از تعامل تاثیر دارد. رهبری تحول افرین بر اجتناب از تعامل تاثیر دارد.
۱۱.

شناسائی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد سازی بین کارکنان و مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیران کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران اعتمادسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۷ تعداد دانلود : ۶۵۵
یکی از مسائل و مشکلات سازمان های امروزی، کمبود اعتماد بین کارکنان و مدیران است. در سازمان های خصوصی و دولتی، شکاف قابل توجهی بین کارکنان و مدیریت و خواسته های این دو وجود دارد. در نتیجه این شکاف، تصمیمات معمولاً با مشکلات اجرائی روبه رو می شود. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اعتماد و رتبه بندی آنها از نظر مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران است. تحقیق حاضر از نظرهدف،کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل مدیران و کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران است. از میان تعداد400 نفر از مدیران و کارمندان، 198 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد؛ از دیدگاه کارکنان، عامل "" شایستگی"" با وزن 0.246 دارای بیشترین تأثیر در اعتمادسازی بین کارکنان و مدیران است. رتبه و وزن بقیه عوامل نیز بدین شرح است:1. تفویض اختیار (0.180)، 2. مشارکت (0.160)، 3. احترام به ارزش ها (0.157)، 4. توجه (0.139)، 5. ثبات شخصیت (0.119). همچنین از دیدگاه مدیران، عامل "" شایستگی"" با وزن 0.266 دارای بیشترین تأثیر در اعتمادسازی بین کارکنان و مدیران است. رتبه و وزن بقیه عوامل نیز بدین شرح است: 1. تفویض اختیار(0.238)، 2. احترام به ارزش ها (0.160)، 3. مشارکت و وفاداری (0.152)، 4. توجه (0.105)، 5. ثبات شخصیت (0.079).
۱۲.

بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با تعارض شغلی کارمندان وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
هدف پژوهشگر در این تحقیق "بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با تعارض شغلی کارمندان وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران" می باشد و برای انجام این کار از جامعه آماری 1500 نفری، 305 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی می باشد. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل سه بخش: اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ریاحی، پرسشنامه ابعاد شخصیتی ار . استرتز و دی برون استین و پرسشنامه تعارض شغلی احمدی می باشد که از روایی محتوا و پایایی مناسب (92%)، برخوردار می باشد. نتایج در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که: بین هر یک از مؤلفه های حمایت اجتماعی با تعارض شغلی ارتباط قوی و مثبت وجود دارد. این رابطه بین حمایت اجتماعی و تعارض شغلی (47%) به دست آمد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان