علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی شوشتر سال سوم زمستان 1388 پیش شماره 7 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر انسجام اجتماعی در بین روستاییان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

بررسی جامعه شناختی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و دستاوردهای آن در مقطع دکتری رشته های مدیریت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

مطالعه کمی و کیفی نقش مهاجرین کاری بر تنوع همسرگزینی شهر مبارکه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

بررسی رابطه بین عوامل فردی و اجتماعی کاربران ICT با میزان پذیرش ICT در سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1386(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

عوامل اجتماعی، اقتصادی موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شیراز)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

سرمایه اجتماعی و معمای رشد و توسعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

رابطة بین دینداری با کارکرد خانواده در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

رسانه های جمعی و هویت زبانی- ادبی در میان جوانان شهر شیراز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۹.

زمینه یابی ناهنجاری های رفتاری – اجتماعی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 2(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸