علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی شوشتر سال چهارم زمستان 1389 شماره 11 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای باغستان و برون - شهرستان فردوس)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

تحول وضع زناشویی و تغییر الگوی سنی ازدواج در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

چالش ها و فرص تهای توسعه پایدار در شوشتر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در میان مدیران (مطالعه موردی مدیران ارشد مخابرات استان اصفهان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

بررسی پیامدهای اجتماعی نازایی بر خانواده در شهر اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

بررسی جامعه شناختی نقش سرمایه فرهنگی در بازتولید طبقه اجتماعی در بین مردان 40 تا 50 ساله شهر بندر عباس در سال 1388(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸