پارس مدیر

پارس مدیر

پارس مدیر دوره پنجم بهار 1398 شماره 14

مقالات

۱.

تجاری سازی محصولات جدید مبتنی بر فناوری با رویکرد تحلیل شبکه فازی

کلید واژه ها: ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزارﭘﺬﯾﺮی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺠﺎری رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻨﺎوری ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۷۷
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری و ﺑﺼﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﮔﺮدآوری ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ۲۰ ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از روش ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ دﯾﻤﺘﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﮑﻨﯿﮏ دﯾﻤﺘﻞ ﻣﻌﯿﺎر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری را دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی را دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺠﺎری ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻠﯽ ﺑﻮده و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺎزارﭘﺬﯾﺮی و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻨﺎوری، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی در اوﻟﻮﯾﺖ دوم ﻗﺮار دارد. ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻮدن و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎزار از دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۲.

ارزیابی تاثیر تبلیغات هراس انگیز و شگفت انگیز بر خرید تصادفی آنلاین با نقش تعدیل گر عوامل محیطی و فردی

کلید واژه ها: رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ شخصیت مشتری منابع اطلاعاتی مشتری محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۶۰
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺮاس اﻧﮕﯿﺰ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮﺧﺮﯾﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان و اﻧﺪازه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود، ۳۸۴ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی SPSS و SMARTPLS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺮاس اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﺮدی )ﺧﺮﯾﺪ ارزﺷﯽ، ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ، ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺧﺮﯾﺪ، ﺧﺮﯾﺪ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﺧﺮﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اداﻣﻪ ی ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ.در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﻧﻌﮑﺎس ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﻫﺮاس اﻧﮕﯿﺰ در ﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻏﺮﯾﺰی ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری در ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻮاﻃﻒ ﻋﺸﻖ، ﻃﻤﻊ، ﺗﺮس، آزردﮔﯽ، اﻋﺘﻤﺎد، ﺳﺨﺎوت، ﺻﺪاﻗﺖ و اﻧﺼﺎف اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۳.

تأثیر منابع اطلاعاتی با نقش واسطه ای ویژگی های شخصیتی مشتری بر رفتار مالی با رویکرد شکوفایی کسب و کار

کلید واژه ها: رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ شخصیت مشتری منابع اطلاعاتی مشتری محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﺮم اﻓﺰار SMARTPLSﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ، ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮ رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار است.
۴.

بررسی عوامل موثر بر میزان مصرف بیمه عمر از منظر کیفیت خدمات در شرکت بیمه کارآفرین

کلید واژه ها: عوامل ملموس قابلیت اطمینان پاسخگویی تضمین همدلی رضایت وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ و وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ. اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ. رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ روش رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و رواﯾﯽ ﺳﺎزه )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪی( ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ۰/۸۴۹ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ۴۰۰ ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه از روش ﻣﺪل ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻠﻤﻮس، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ. رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﻓﺎداری ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۵.

ارزیابی کارایی نمایندگی های بیمه کوثر با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی

کلید واژه ها: کارایی توانمندی مالی پاسخگویی مشتری محوری نوآوری مدیریت هزینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۶
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان و اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ اﻣﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻫﻔﺪه ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ از روش ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در درﺟﻪ دوم ﻗﺮار دارد. ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮری در درﺟﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد. ﻧﻮآوری و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وزن ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺪل ﺑﺎ روش FAHP ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﺰﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺒﺎ دوﻣﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ، ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ روش وﯾﮑﻮر ﻓﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ در ﺷﻬﺮﯾﺎر و ﺣﻮﻣﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ وﯾﮑﻮر در واﻗﻊ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
۶.

تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کننده

کلید واژه ها: ارتباطات جامع بازاریابی رفتار مصرف کننده نظر پیام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
هدف این مقاله تاکید بر تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان با استفاده از پژوهش های مستند می باشد. روش تحقیق مراحل زیر را در بر می گیرد:
۷.

بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ابعاد ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند مدل آکر ارزش برند ابعاد ارزش ویژه برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۸۰۰
با توجه به این برند شرکت یکی از مهم ترین دارایی های آن محسوب می شود در این تحقیق تلاش کرده ایم که مؤلفه های هرکدام از اجزای مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر را شناسایی کنیم و این مؤلفه ها را رتبه بندی کنیم، بامطالعه پیشینه نظری و تجربی تحقیق ۱۱ مؤلفه مشخص شدند که در قالب ۴ بعد وفاداری به برند، تداعی برند، آگاهی برند و کیفیت ادراک شده از برند قرار گرفتند، با استفاده از پرسشنامه نمونه ای به حجم ۴۳۴ نفر موردمطالعه قرار گرفت و با استفاده از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی تأثیر ۹ مؤلفه بر ابعاد ارزش ویژه برند مورد تائید قرار گرفت این مؤلفه ها شامل اعتماد به برند، رضایت از برند ، تبلیغات برند ، یادآوری برند ،تداعی محصولات برند، خدمات برند، قیمت برند، بهره وری برند و نوآوری برمد برند بودند، مؤلفه ها بر اساس نتایج تحلیل آماری رتبه بندی شده و برای هرکدام راهبردهای بهبود ارائه گشت که این نتایج در قسمت نتیجه گیری تحقیق به طور کامل گزارش شده است.
۸.

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتریان مبتنی بر تحلیل رقبا

نویسنده:

کلید واژه ها: رضایت مشتریان تحلیل رقبا کیفیت محصول تنوع محصول تصویر ذهنی سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۲
این مطالعه با هدف ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتریان مبتنی بر تحلیل رقبا صورت گرفته است. مطالعه حاضر با رویکردی کابردی در شرکت شیرین عسل تبریز انجام شده است. تحقیق حاضر از منظر نوع داده ها یک تحقیق کمی است و از منظر روش گردآوری داده ها یک تحقیق مشاهده ای مقطعی می باشد. مدل مفهومی تحقیق با بررسی و مطالعات پیشینه تحقیقات گذشته ارائه شده است. عوامل موثر بر رضایت مشتریان شامل کیفیت محصول، کارایی محصول، تنوع محصول، تصویر سازمان تولید کننده و قیمت محصول است. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه خبره مبتنی بر مقایسه زوجی است. جامعه آماری کلیه مشتریان شرکتشیرین عسل بوده و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
۹.

بررسی فرهنگ ملی و اعتماد مصرف کننده در تجارت الکترونیک با توجه به نقش میانجی شخصیت مصرف کننده

کلید واژه ها: فرهنگ ملی اعتماد مصرف کننده شخصیت مصرف کننده تجارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۳
هدف پژوهش حاضر تبیین فرهنگ ملی و اعتماد مصرف کننده در تجارت الکترونیک با توجه به نقش میانجی شخصیت مصرف کننده می باشد. از این رو به بررسی سایت اینترنتی شیراز تخفیف و کاربران آن پرداخته شد. با توجه به نامحدود بودن جامعه، با استفاده از نمونه گیری جامعه نامحدود در فرمول کوکران، ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. مدل ارائه شده فرهنگ ملی و اعتماد مصرف کننده در این پژوهش براساس مدل فرهنگ ملی هافستد (۲۰۰۱)، مدل اعتماد مصرف کننده لی (۲۰۰۱) و متغیر میانجی شخصیت مصرف کننده از پژوهش هالیکانن و همکاران (۲۰۱۸)، اقتباس شده است.
۱۰.

تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر رفتار مشتری

کلید واژه ها: بازاریابی شبکه های اجتماعی ارزش ویژه برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۵۱۹
هدف پژوهش حاضر ایجاد ارزش ویژه برند با به کارگیری بازاریابی شبکه های اجتماعی با استفاده از روش معادلات ساختاری می باشد. جامعه موردنظر کاربران شبکه های تلگرام و اینستاگرام گوشی های همراه سامسونگ می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری نامحدود به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شبکه های اجتماعی و ارزش ویژه برند استفاده شده است. برای سهولت جمع آوری داده ها و دسترسی به کاربران شبکه های اجتماعی پرسشنامه های الکترونیکی طراحی شد. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزار LISREL و SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش، ابعاد شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند تاثیر گذار هستند. سرگرمی، تعامل، شخصی سازی و بازاریابی دهان به دهان در این پژوهش تاثیر مستقیم و معناداری بر ارزش ویژه برند دارا بودند. براساس رتبه بندی انجام شده، در بازاریابی شبکه های اجتماعی تداعی برند دارای بالاترین رتبه می باشد.