مدیریت دانشگاهی

مدیریت دانشگاهی

مدیریت دانشگاهی سال اول تابستان 1401 شماره 2

مقالات

۱.

واکاوی چالش های نظام آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: تجارب دانشجویان و اعضای هیئت علمی در بحران کووید 19

کلید واژه ها: آموزش الکترونیکی دانشگاه چالش ها کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۳
پژوهش حاضر باهدف واکاوی چالش های نظام آموزش الکترونیکی دانشگاه الزهرا (س) در بحران پاندمی کووید 19 انجام شده است. بر این اساس، پژوهشگران از رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی استفاده کردند. جامعه هدف، دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی و در نظر گرفتن اشباع نظری در یافته ها تعداد 20 عضو هیئت علمی و 30 دانشجو به عنوان نمونه مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده ها به روش تحلیل محتوای استقرایی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. برای بررسی اعتبار یافته ها از دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان در پژوهش و روش بازبینی توسط همکاران استفاده شد. یافته ها نشان داد، از مجموع 380 کد استخراج شده؛ 210 کد مربوط به چالش های نظام آموزش الکترونیکی از منظر دانشجویان و 170 کد مربوط به چالش ها از منظر اعضای هیئت علمی بود. براین اساس، چالش های نظام آموزش الکترونیکی در دانشگاه الزهرا از منظر دانشجویان و اعضای هیئت علمی در شش طبقه شامل: چالش زمان، چالش زیرساخت ها و خدمات پشتیبانی، چالش انگیزه، چالش مهارت های پیش نیاز، چالش فنی و چالش اجتماعی طبقه بندی شدند. شایان ذکر است، با شناسایی چالش ها به عنوان رویکردی مهم برای اصلاح و تغییر در کیفیت نظام آموزش الکترونیکی، می توان در مورد میزان موفقیت و عدم موفقیت شیوه آموزش الکترونیکی دانشگاه موردمطالعه اظهارنظر کرد تا در جهت تدوین برنامه های آتی و کاهش و رفع چالش های مذکور، سیاست های لازم اتخاذ شود.
۲.

سناریویی از آینده آموزش عالی فنی وحرفه ای و ضرورت مداخله و سیاستگذاری مناسب

کلید واژه ها: تربیت تکنسین ماهر آموزش عالی فنی وحرفه ای و مهارتی دانشگاه فنی وحرفه ای آموزشکده های فنی وحرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۹
براساس برنامه پنجم، آموزشکده های فنی وحرفه ای از آموزش و پرورش منتزع و از 1390 مطابق قانون بودجه در «دانشگاه فنی وحرفه ای» سازماندهی شدند. در برنامه ششم مجدداً انتزاع این آموزشکده ها و الحاق آنها به وزارت علوم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این مقاله، به روش کیفی در دو گام مرور روایتی و تحلیل تماتیک سه مرحله ای ولکات (2008) وضعیت آموزش عالی فنی وحرفه ای با تأکید بر دانشگاه فنی وحرفه ای مطالعه شده است. با قوانین، حمایت ها و روندهای موجود، نهاد اصلی متولی این آموزش ها در بلندمدت به «نسخه ضعیف شده» دانشگاه های صنعتی تبدیل شده و از تحقق رسالت کانونی خود در تربیت نیروی انسانی ماهرِ اشتغال پذیر و کارآفرین، باز خواهد ماند. در چنین سناریویی، نقش این آموزش ها در افزایش بهره وری ملی، کاهش نابرابری ها و توسعه پایدار، به نحو احسن ایفا نخواهد شد. مداخله مسئولانه دولت برای رفع چالش های این آموزش ها به طور عام و چالش های دانشگاه و آموزشکده های فنی وحرفه ای به طور خاص، ضروری است. عدم حساسیت دولت به چالش ها و الزامات آموزش عالی فنی وحرفه ای، خسارت ناخواسته ای به تربیت نیروی انسانی ماهر، طبقه متوسط و ایجاد نشاط و امید، وارد می کند. با سیاستگذاری مناسب می توان آموزش عالی فنی وحرفه ای را به مسیر صحیح هدایت و آینده مطلوبی برای این نوع آموزش ها و جوانان کارجو بجای میزجو، تضمین کرد.
۳.

بررسی روابط ساختاری بین مدیریت دانش با کارآفرینی دانشجویان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی

کلید واژه ها: روابط ساختاری مدیریت دانش کارآفرینی دانشجویان فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۶
پژوهش حاضر با هدف، بررسی روابط ساختاری بین مدیریت دانش با کارآفرینی دانشجویان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها کمی و از نوع توصیفی و همبستگی می باشد که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه کردستان بوده که با استفاده روش نمونه گیری تصادفی ساده 250 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون(2007) ، مدیریت دانش شرون لاوسون (2003) و کارآفرینی مارگریت هیل (2003) بود. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک دو نرم افزار 22SPSS و Smart-PLS برای اندازه گیری ویژگی های فنی پرسشنامه و بررسی فرضیه ی پژوهش با استفاده از ضرایب ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه بین مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی معنی دار بود و متغیر میانجی فرهنگ سازمانی اثر معناداری بر رابطه میان مدیریت دانش و کارآفرینی دانشجویان دارد.
۴.

رابطه اخلاق حرفه ای و سلامت سازمانی با کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

کلید واژه ها: اخلاق اخلاق حرفه ای سلامت سازمانی کیفیت زندگی کاری دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۰
پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی اخلاق حرفه ای و سلامت سازمانی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بوده است که از میان آنها تعداد 201 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون، پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن و پرسشنامه اخلاق حرفه ای که بر مبنای مولفه های پژوهش های مختلف بدست آمده بود، پاسخ دادند. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (اخلاق حرفه ای «92/0»، سلامت سازمانی 84/0» و کیفیت زندگی کاری «81/0») ارزیابی شد. نتایج نشان داد که وضعیت اخلاق حرفه ای و کلیه مؤلفه های اخلاق حرفه ای به غیراز مؤلفه عدالت که در حد متوسط میانگین فرضی پژوهش قرار دارد در حد بالاتر از متوسط قرار دارد. همچنین وضعیت سلامت سازمانی به غیراز مؤلفه های انسجام نهادی و حمایت منابع که تفاوت معناداری با میانگین فرضی پژوهش ندارد در ابعاد دیگر در حد بالاتر از میانگین فرضی پژوهش قرار دارد. همچنین نتایج گویای این است که وضعیت کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در سطحی متوسط قرار دارد. نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که سلامت سازمانی و اخلاق حرفه ای رابطه مثبت و معنی-داری با کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان دارد.
۵.

شناسایی مولفه های سرمایه فکری مدرسان دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی: یک پژوهش کیفی

کلید واژه ها: دانشگاه فرهنگیان سرمایه فکری مدرسان روش کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۸
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های سرمایه فکری در بین مدرسان دانشگاه فرهنگیان صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع کیفی و با راهبرد پدیدار شناسی توصیفی بود. .برای بررسی عمیق مفاهیم مورد نظر از روش مطالعه اسنادی و بررسی مبانی نظری و همچنین مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. مشارکت کنندگان 15 نفر از مدرسان با سابقه و مطرح در دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در سال تحصیلی1400-1399 بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی تا مرز اشباع نظری انتخاب شدند. در تحلیل داده ها از تحلیل محتوای استقرایی (تکنیک 6 مرحله ای آرباخ و سیلورستاین)استفاده شد. برای بررسی صحت یافته ها از روش بررسی توسط اعضا استفاده شد. برای تعیین پایایی ، از روش پایایی بین دوکد گذار (توافق درون موضوعی)استفاده شد. یافته ها : نشان داد ،تیم سازی و مشارکت،یادگیری سازمانی،مدیریت دانش،رهبری تحول-آفرین،شایسته سالاری،پذیرش فناوری،فرهنگ پذیری و بصیرت مهارتی مطرح می شوند. این مولفه ها می توانند در تصمیمات بهبود عملکرد سیستم-های آموزشی به ویژه دانشگاه های فرهنگیان مورد استفاده قرار گیرد.
۶.

تدوین راهبردهای توسعه ورزش دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل جامع تدوین استراتژی

کلید واژه ها: اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۴۶
هدف از تحقیق حاضر تدوین راهبردهای توسعه ورزش دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل جامع تدوین استراتژی بود. روش پژوهش به صورت آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه آماری را 84 روسای پردیس های دانشگاه فرهنگیان، کارشناسان شامل مدیر کل تربیت بدنی و معاونین و کارشناسان اداره کل و متخصصان و نخبگان رشته تربیت بدنی در دانشگاه فرهنگیان، تشکیل بودند. فهرست اولیه از وضعیت موجود پس از مصاحبه ها و نهایی شدن در جلسات شورای راهبردی در قالب پرسشنامه ی محقق ساخته که روایی آن توسط اساتید و صاحب نظران مدیریت ورزشی تایید گردید و پایایی آن 78/0 بدست آمد، برای نظرخواهی از آزمودنی ها ارسال و جمع-آوری گردید. به منظور تدوین استراتژی ها از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس سوات و آزمون های آماری متناسب همچون آمار توصیفی، آزمون دوجمله ای، آزمون فریدمن و ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک استفاده شد. نتایج نشان داد که اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان از نقطه نظر وضعیت استراتژیک در موقعیت تهاجمی قرار دارد؛ تخصیص بودجه و سرانه ورزشی برای دانشجویان در جهت بهره مندی از امکانات ورزشی رایگان و پرورش استعدادهای ورزشی و مشارکت نیروی انسانی در ساعات فوق برنامه، استفاده از پتاسیل های موجود در اداره کل تربیت بدنی در تصمیم سازی ها در جهت گسترش فعالیت ها و مسابقات ورزشی در دانشگاه فرهنگیان و نهایتاً بهره گیری از امکانات و فضاهای ورزشی در جهت توسعه رشته تربیت بدنی از جمله مهمترین راهبرد ها بود.