مدیریت منابع انسانی پایدار

مدیریت منابع انسانی پایدار

مدیریت منابع انسانی پایدار سال دوم پاییز و زمستان 1399 شماره 3

مقالات

۱.

تبیین نقش ابعاد استفاده از شبکه های اجتماعی بر عملکرد کارکنان با تأکید بر نقش میانجی سرمایه ی اجتماعی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی شهر کرمانشاه)

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۱
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد استفاده از شبکه های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با تأکید بر نقش میانجی سرمایه ی اجتماعی می باشد. روش پژوهش از نظر بررسی متغیرها، از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر رابطه همبستگی و از نظر نوع هدف، کاربردی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان بانک های خصوصی شهر کرمانشاه می باشندکه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 327 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه ی استاندارد بوده و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار مدل معادلات ساختاری آموس انجام شد. نتایج نشان دادکه ابعاد استفاده از شبکه ی اجتماعی از قبیل استفاده از شبکه ی اجتماعی، استفاده ی لذت جویانه و استفاده ی شناختی بر سرمایه ی اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارند. به علاوه، سرمایه ی اجتماعی نیز بر بهبود عملکرد (نوآوری شغلی و کاهش فرسودگی شغلی) تأثیر مثبت و معناداری دارد. به مدیران بانک ها توصیه می شود که زمینه کاربرد و توسعه استفاده از برنامه های کاربردی شبکه های اجتماعی را در سازمان بین کارکنان و با مشتریان و سایر ذینفعان فراهم آورند که تبادلات و همکاری میان افراد بیشتر شده و عملکرد سازمانها و کارکنان بهبود یابد.
۲.

طراحی سیستم استنتاج فازی به منظور شناسایی اعضای هیات علمی با استعداد

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۴۰
شناسایی افراد با استعداد یکی از مهم ترین دغدغه ها و وظایف مدیران منابع انسانی در سازمانهاست. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی-پیمایشی است. با توجه به خلاء پژوهشی در حوزه شناسایی افراد با استعداد در پژوهش های گذشته، پژوهش حاضر با هدف شناسایی اعضای هیات علمی با استعداد تدوین شده است. برای این منظور از دو متغیر عملکرد(آموزشی و پژوهشی) و پتانسیل(توانایی فردی، آرزوهای شغلی و تعامل شغلی) اعضای هیات علمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 350 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 110 نفر از اعضای هیات علمی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده های مربوط به عملکرد آموزشی با همکاری دفتر نظارت ارزیابی و نظارت، تضمین کیفیت و داده های مربوط به عملکرد پژوهشی با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه تهیه شده است. برای سنجش توانایی اعضای هیات علمی از فرم ارزیابی مدل سی-ای بی(2005) و نیز برای ارزیابی آرزوهای شغلی و تعامل شغلی به ترتیب از دو پرسشنامه استاندارد نادی و همکاران(1389) و شافلی و همکاران(2006) استفاده شده است. روایی محتوا پرسشنامه ها توسط خبرگان و پایایی پرسشنامه آرزوهای شغلی(8/81) و تعامل شغلی(9/91) می باشد. بعد از خوشه بندی اولیه بر روی داده ها، سیستم استنتاج فازی با دو ورودی(عملکرد و پتانسیل) و یک خروجی(استعداد) در پنج سطح تعریف شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار متلب(R2018b,v9) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بیشتر اعضای هیات علمی72/42 % در بخش "متوسط" قرار دارند. همچنین 82/11 % در بخش "خیلی کم"، 37/16 % در بخش "کم"، 45/25 % در بخش "زیاد" و 64/3 % در بخش "خیلی زیاد" قرار گرفتند
۳.

تأثیرتوانمندسازی روانشناختی برموفقیت کارراهه کارکنان: تبیین نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۴۵
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیرتوانمندسازی روانشناختی بر موفقیت کارراهه کارکنان: تبیین نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان ستاد مرکزی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در شهر تهران بوده اند که تعداد222 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه موفقیت کارراهه گرینهاوس (1990)، پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکارانش (1986) و پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر(1995) و وتن وکمرون(2011) بوده اند. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزارSPSS20 93/0 محاسبه شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک مدل معادلات ساختاری با استفاده ازنرم افزار LISREL8/5 استفاده شد. نتایج نشان داد که توانمندسازی روانشناختی، بر موفقیت کارراهه کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری دارد و حمایت سازمانی ادراک شده، بر موفقیت کارراهه کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. از سوی دیگر توانمندسازی روانشناختی کارکنان از طریق حمایت سازمانی ادراک شده بر موفقیت کارراهه تأثیر گذار است. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان رتبه های یکسانی ندارند و بالاترین رتبه مربوط به احساس شایستگی و کمترین رتبه مربوط به احساس اطمینان می باشد.
۴.

نقش تعهد عاطفی و هزینه ادراک شده در رابطه بین پاداش، تسهیم دانش و عملکرد تیمی در سازمان امور مالیاتی استان گیلان

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۳
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد پاداش و تسهیم دانش با توجه به نقش تعهد عاطفی کارکنان و هزینه ادراک شده و ارتباط بین پاداش و تسهیم دانش با عملکرد تیمی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان سازمان امور مالیاتی در استان گیلان با تعداد 1040 نفر است که 296 نفر با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در نهایت پرسشنامه ها جمع آوری و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و smart pls 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید در سطح 95% پاداش بیرونی و درونی با تعهد عاطفی ارتباط معنی داری دارد. تعهد عاطفی ارتباط بین پاداش بیرونی و درونی با تسهیم دانش را میانجی گری می کند و همچنین هزینه ادراک شده سازمانی ارتباط بین تعهد عاطفی و تسهیم دانش را تعدیل می کند. هم چنین مشخص گردید که بین پاداش بیرونی و پاداش درونی با عملکرد تیمی رابطه معنی دار وجود دارد. تسهیم دانش نیز با عملکرد تیمی رابطه معنادار دارد.
۵.

شناسایی، چارچوب دهی و اولویت بندی عوامل موثر بر جابجایی شغلی در شعب بانک توسعه صادرات

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۰
گردش شغلی نوعی آموزش شغلی است که در آن یک کارمند برای به دست آوردن طیف وسیعی از اطلاعات، مهارت ها و شایستگی های در محل کار تشویق می شود. هدف از این پژوهش، شناسایی، چارچوب دهی و اولویت بندیعوامل مؤثر بر گردش شغلی در شعب بانک توسعه صادرات هست. تحقیق حاضر از نظر هدف به عنوان یک تحقیق کاربردی در نظر گرفته می شود. از نظر ماهیت داده ها، کمی است. از نظر منطق، استقرایی و افق زمانی آن مقطعی است و در محیط واقعی و غیرآزمایشگاهی انجام شده است. به لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی است. جامعه آماری شامل، گروه اول خبرگان که با روش نمونه گیری قضاوتی در دسترس و با قاعده اشباع با 12 نفر، نظرات به اجماع رسید. گروه دوم، کارمندان شعب می باشند که با استفاده از جدول مورگان 270 نمونه تخمین زده شد و با روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بهترین – بدترین فازی و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار لینگو و آزمون پیرسون با استفاده از نرم افزار  spssاستفاده شده است. ابتدا با مرور ادبیات 37 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر گردش شغلی شناسایی و استخراج شد که درنهایت با استفاده از روایی محتوایی از نظر خبرگان 15 عامل نهایی شد. مهم ترین عوامل عبارت اند از: علاقه به افزایش مهارت های شغلی، پیشرفت شغلی، همراهی خانواده، اجبار قانونی برای مدیران، وضعیت آب و هوایی مناطق، مسئولیت های قبل و حین جابجایی، متأهل بودن و ... نتایج آزمون پیرسون نشان داده است که بین عوامل نهایی و گردش شغلی روابط معناداری وجود دارد.
۶.

نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه بین شایستگی های مربی گری و تعهد سازمانی: شواهدی از یک بانک خصوصی

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۵۴
علاقه به مربی گری در میان سازمان ها در حال رشد است. این موضوع توسط تعداد زیادی از رهبران و مدیران شرکت ها در رویدادهای مختلف مربی گری ثابت شده است. به رغم این علاقه رو به رشد، هنوز مربی گری به طور گسترده ای گسترش نیافته و مفهوم مربی گری به طور کامل شناخته نشده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه بین شایستگی های مربی گری و تعهدی سازمانی با شواهدی از یک بانک خصوصی انجام گرفت. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شعب بانک های خصوصی در سال 99 تشکیل داده اند. 250 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. 230 پرسشنامه برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بود. جهت بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری به روایی محتوایی و نتایج مدل اندازه گیری استناد شد که نتایج روایی و پایایی پرسشنامه ها تأیید شد. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار3  Smart PLS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد: اشتیاق شغلی در رابطه بین شایستگی های مربی گری و تعهد سازمانی نقش میانجی دارد. شایستگی مربی گری بر تعهد سازمانی تأثیر دارد. اشتیاق شغلی بر تعهد سازمانی تأثیر دارد. شایستگی مربی گری بر اشتیاق شغلی تأثیر دارد.
۷.

تحلیل اثر مؤلفه های مدیریت منابع انسانی سبز و اقدام های محیط زیست گرایانه سازمان بر عملکرد پایدار صنایع پایین دستی پتروشیمی

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۶
در عصر حاضر، محیطزیست گرایی؛ پارادایمی نوین جهت بهبود عملکرد سازمان هاست. همراستاسازی فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمانی با اقدام های محیط زیست گرایانه سازمان ها امری بسیار ضروری است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر مؤلفه های مدیریت منابع انسانی سبز و اقدام های محیط زیست گرایانه سازمان بر عملکرد پایدار صنایع پایین دستی پتروشیمی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمره ی پژوهش های کاربردی و از دیدگاه روش جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این مطالعه شامل صنایع پایین دستی پتروشیمی مستقر در استان بوشهر است که تعداد 72 واحد از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردیدند. در این پژوهش داده های لازم از طریق پرسشنامه ی محقق ساخته جمع آوری شدند که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با بهره گیری از روش اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز به طور مستقیم و نیز با واسطه گری اقدام های محیط زیست-گرایانه سازمان بر عملکرد پایدار صنایع پایین دستی پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۸.

تأثیر منابع انسانی استراتژیک سازمان و جرأت ورزی کارکنان بر نوآوری باز

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۷
نوآوری باز ازجمله رویکردهایی است که از کاراییِ قابل توجه و متناسب با مدرنیزه شدن جوامع و اقتصادها برخوردار است و کارکنان قلب نوآوری و خلاقیت یک منابع سازمان هستند که در پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر منابع انسانی استراتژیک و جرأت ورزی کارکنان بر نوآوری باز در شرکت شیشه همدان است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان و مدیران شرکت شیشه همدان هستند که سابقه حداقل ۵ سال فعالیت را داشته باشند که بر اساس فرمول نمونه گیری تعداد ۲۶۹ پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس بین اعضا توزیع شد که پس از تائید روایی و پایایی آن و با توجه به نرمال بودن متغیرهای پژوهش تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Amos انجام و نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری از حیث نوآوری باز بین گروه های مختلف جنسیتی، سابقه فعالیت و گروه های سنی وجود دارد. در بین فرضیه های پژوهش هم جرأت ورزی کارکنان و منابع انسانی استراتژیک تأثیر مستقیم و معناداری بر نوآوری بازداشته و تأثیر میانجی گری جرأت ورزی کارکنان از طریق منابع انسانی استراتژیک بر نوآوری باز بیش از حالت مستقل آن است.
۹.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر دوسوتوانی کارکنان

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۷۱
طی دهه های گذشته دوسوتوانی سازمانی به عنوان یک مبحث جدید مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است و به توانایی سازمان در توجه همزمان به دو هدف ناسازگار سازمانی یعنی بهره برداری و اکتشاف اشاره میکند. اما سازمانها برای دستیابی به دوسوتوانی به منابع مختلفی نیاز دارند که مهمترین این منابع نیروی انسانی یا کارکنان سازمان هستند که میتوانند سازمانها را در رسیدن به هدف دوسوتوانی یاری کنند، از این رو هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر دوسوتوانی کارکنان میباشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی میباشد.21 عامل به عنوان عوامل موثر بر دوسوتوانی کارکنان از ادبیات پژوهش استخراج گردید و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش دلفی و فازی و ISM استفاده شده است. پرسشنامه دلفی و ISM طی دو مرحله بین 15 نفر از مدیران و کارشناسان منابع انسانی بانک های تجاری شهر تهران توزیع گردید که در مرحله اول پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش دلفی 7 عامل از بین 21 عامل شناسایی شده حذف گردید و در نهایت 14 عامل به عنوان مهمترین عوامل شناسایی گردید. سپس عوامل شناسایی شده طی پرسشنامه ISM مجددا در اختیار مدیران وکارشناسان قرار داده شد تا به اولویت بندی عوامل بپردازند. بدین ترتیب عوامل در 8 سطح اولویت بندی شدند که ویژگی های شخصیتی که از عوامل فردی درونی میباشد به عنوان تاثیرگذارترین عامل و عوامل انعطاف پذیری منابع انسانی و انگیزه بیرونی که از عوامل سازمانی ساختاری میباشند به عنوان تاثیرپذیرترین عوامل شناسایی شدند
۱۰.

کارکرد شبکه های اجتماعی درون سازمانی بر سرمایه اجتماعی

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۶
امروزه شبکه های اجتماعی نقش پررنگی در زندگی روزانه افراد دارند و سازمان ها نیز تحت تاثیر این فناوری جدید قرار گرفته اند به طوری که بخش اعظمی از ارتباطات کارمندان توسط این شبکه ها صورت می گیرد. تاثیر این شبکه ها در سازمان ها بحث برانگیز بوده است. هدف ما در این پژوهش بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی سازمانی بر سرمایه اجتماعی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش برای بخش کیفی پژوهش (مصاحبه)، مسئولین بیمارستان بهمن و برای بخش کمی پژوهش کارمندان بیمارستان بهمن می باشند. نمونه گیری در این پژوهش در دو مرحله صورت گرفت.در مرحله اول به روش گلوله برفی 5 نفر از مسئولین واحدها برای مصاحبه انتخاب شدند و در مرحله دوم 285پرسشنامه به صورت تصادفی میان کارکنان بیمارستان توزیع گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای MAXQDA.11 ،SPSS.21 وEXCELL2013 انجام شد.یافته های این پژوهش نشان دهنده تاثیر معنادار شبکه های اجتماعی سازمانی بر ابعاد اعتماد، شبکه ها، همکاری، روابط، هم سویی ارزش ها ، درک متقابل و تعهد سرمایه اجتماعی است. نتیجه این پژوهش برای سازمان ها به منظور افزایش سرمایه اجتماعی قابل استفاده است
۱۱.

تبیین نقش پدیده های مثبت سازمانی بر سلامت روان کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان صنعت نفت ایران)

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۰
وجود رفتارهای کاری مخرب در سازمان ها می تواند بر سلامت جسمی، روانی و عملکرد کاری افراد تأثیر بگذارد و حتی نتایج کارآمد مربوط به پدیده های مثبت را از بین برده یا کاهش دهد؛ بنابراین رویکرد پیش گیرانه برای آینده سازمان، سرمایه گذاری سنجیده تری محسوب می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل گری قلدری سازمانی در ارتباط میان پدیده های سازمانی مثبت گرا و سلامت روان انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، کارکنان فعال در شرکت نفت کشور را به عنوان جامعه آماری انتخاب و بر اساس فرمول کوکران، 196 نفر تعیین شده اند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های سلامت روان (5 MHI-) ویر و همکاران (1993)، رفتارهای فردی مثبت کیشلی و همکاران (1994)، فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) و قلدری سازمانی اینرسن و هول (2001) استفاده شده است. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار SMART PLS تحلیل شد. یافته های حاصل نشان داد که فضیلت سازمانی و رفتار های فردی مثبت رابطه معنادار و مثبتی با سلامت روان دارند و متغیر قلدری سازمانی روی رابطه متغیرهای فضیلت سازمانی و رفتار های فردی مثبت با سلامت روان نقش تعدیل گر و معکوس ایفا می کند
۱۲.

تبیین رویکردهای توانمندسازی مبتنی بر فرهنگ سازمان؛ مورد مطالعه شهرداری منطقه 18

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۴
فرهنگ سازمان از ارکان مهم سازمان و تعیین کننده رویکرد سازمان در مدیریت فعالیتهایش است. از سوی دیگر فرهنگ سازمانی رابطه سیستماتیک و مستقیمی با توانمندسازی کارکنان دارد و به نوعی می تواند عامل موفقیت یا شکست برنامه های سازمان در توانمندسازی کارکنانش هست. چنین نگاهی در پژوهش های مختلف مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر به منظور تدوین و تبیین رویکرد توانمندسازی مبتنی بر فرهنگ سازمان در شهرداری منطقه 18 صورت گرفته است.رویکرد پژوهش کمی و از استراتژی پیمایش استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران هستند و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد سازمان مورد مطالعه بر اساس مدل هافستد دارای فرهنگ غیرمنعطف و بر اساس مدل اشنایدر و بارسو نگرش مدیرانش به استراتژی کاملاً عقلایی و کنترلی می باشد. بر این مبنا الگوی فرهنگی غالب، موقعیت گرایی است و رویکرد توانمندسازی کارکردگرا مناسب با این الگوی فرهنگی است.