آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸

چکیده

امروزه گذار از برنامه ریزی شهری انتزاعی و اتصال آن به حوزه اجرا از طریق تمهیدات لازم در حوزه سازماندهی، رهبری؛ نظارت و تخصیص بهینه منابع شهری با هدف کاهش تنش ها و تضادهای فرهنگی و تربیت شهروندانی مشارکت مدار و محلهمحور در سیاست های کلان مدیریت شهری رخ داده است. در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی شاخص های سیاست محله محوری مؤثر در توسعه اجتماعی و فرهنگی از طریق مطالعه میدانی مبتنی بر تنظیم پرسشنامه با مراجعه به جامعه خبرگی به تعداد 30 نفر صورت پذیرفت. با تجزیه و تحلیل صورت گرفته روی 45 شاخص گزینش در چارچوب پرسشنامه نسبت روایی محتوایی (CVR)، همه شاخص ها واجد احراز حداقل مقدار CVR یعنی 33/0 شدند. بر همین اساس، شاخص روایی محتوایی بر اساس 45 شاخص محاسبه گردید که مقدار حداقلی آن 67/0 محاسبه شد. در ادامه بر مبنای همین شاخص، پرسشنامه CVI که یک پرسشنامه طیف لیکرت 4 گزینه ای برای بررسی آیتم های مربوط بودن، واضح بودن و ساده بودن طراحی شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت و همه شاخص ها واجد احراز حداقل مقدار CVI یعنی 67/0 شدند.

An analysis of the institutionalization indicators of neighborhood-oriented policy in the social and cultural development of Tehran metropolis

Today, the transition from abstract urban planning and its connection to the field of implementation through the necessary preparations in the field of organization, leadership; Monitoring and optimal allocation of urban resources with the aim of reducing tensions and cultural conflicts and educating participatory and local citizens has taken place in the macro-policies of urban management. In this research, the descriptive-analytical method of neighborhood-oriented policy indicators effective in social and cultural development was carried out through a field study based on setting up a questionnaire by referring to an expert community of 30 people. With the analysis done on 45 selection indicators in the framework of the content validity ratio (CVR) questionnaire, all indicators qualified to achieve the minimum value of CVR, i.e. 0.33. Based on this, the content validity index was calculated based on 45 indices, the minimum value of which was calculated as 0.67. Next, on the basis of this index, the CVI questionnaire, which was a 4-item Likert spectrum questionnaire designed to evaluate the items of relevance, clarity and simplicity, was evaluated and all the indicators qualified for the minimum CVI value, i.e. 0.67.

تبلیغات