آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴

چکیده

پژوهش حاضر در مورد کارآزمایی بالینی فناوری های آموزشی و قابلیت های تجربه شده آن در بهبود اختلالات عصبی _ تحولی با تاکید بر اختلال ویژه در یادگیری ، کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی رویکرد آن کیفی و از نوع تحلیل تماتیک و روش به کار گرفته شده مبتی بر مدل آترید _ استرلینگ بود. با استفاده از روش هدفمند و انتخاب متون و استفاده از معیار اشباع نظری 70 مقاله (35 مقاله خارجی و 35 مقاله داخلی) بین بازه زمانی 2000 تا 2021 برای مقالات خارجی و برای مقالات داخلی بین بازه زمانی 1388 تا 1400انتخاب و مورد تحلیل قرارگرفت. یافته ها در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر تحلیل و پیاده سازی شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار MAXqda2018 استفاده شد. نتایج نشان داد 154 مضمون پایه مضامین مرتبط با قابلیت های فناوری در بهبود اختلالات عصبی _تحولی بود که اثربخشی فناوری را در حوزه های مختلف زندگی افراد با اختلال ویژه در یادگیری (55 مضمون)، کم توانی ذهنی (47 مضمون) و طیف اوتیسم(52 مضمون) نشان داد.

Thematic analysis: clinical trial of teaching and learning technologies and its experienced capabilities in improving neurodevelopmental disorders: (with emphasis on Special learning disability, mental retardation, autism spectrum)

The present study was about the clinical trial of educational technologies and its experienced capabilities in the improvement of neurodevelopmental disorders with emphasis on learning disabilities, mental retardation and autism spectrum. The research was qualitative in terms of the applied purpose of the approach and the type of thematic analysis and the method used based on the Atrid-Sterling model. Using the purposeful method and selection of texts and using the theoretical saturation criterion, 70 articles (35 foreign articles and 35 internal articles) between 2000 and 2021 for foreign articles and for internal articles between 2009 and 1400 were selected and analyzed. Findings were analyzed and implemented in the form of basic, organizing, and comprehensive themes. MAXqda2018 software was used for data analysis. The results showed that 154 themes were related to the capabilities of technology in the improvement of neurodevelopmental disorders, which increased the effectiveness of technology in various areas of life of people with learning disabilities (55 themes), mental retardation (47 themes) and autism spectrum disorders (52 themes) showed.

تبلیغات