آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

این مقاله، به بررسی روش های اقناعی مورد استفاده در تبلیغات آموزشی و فرهنگ سازی نیروی انتظامی در تلویزیون ایران می پردازد. در همین راستا، با بررسی و تحلیل کیفی پیام های تبلیغاتی نیروی انتظامی در تلویزیون ایران، روش های اقناعی که سازندگان تیزرهای تبلیغاتی نیروی انتظامی برای اثرگذاری بر مخاطب و اقناع  مخاطبان در آموزش و فرهنگ سازی استفاده می کنند را استخراج کرده ایم. روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی است. تیزرهای تبلیغاتی پخش شده در سال های 98 و 99، معادل 43 تیزر است. تعداد حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی، برابر با 22 عدد تیزر تبلیغاتی است. شیوه اندازه گیری، تحلیل تیزرها به عنوان اسناد موجود بوده و ثبت و ضبط داده ها از متن، تصاویر و صدای تبلیغات به دست آمده است. نتایج نشان می دهند که در پیام های تبلیغاتی نیروی انتظامی از 26 روش اقناعی استفاده شده است. ترس، ادعای صریح، داستان، کمپین و انیمیشن روش های برجسته هستند.

Content analysis of persuasive methods of educational and culture-building messages of police on Iranian television

This article examines the persuasive methods used in educational message and culture-building of police on Iranian television.This study tries to find the persuasive methods that the creators of police message use to influence the audience and persuade the audience in creating culture by examining and qualitatively analyzing the messages of the police force on Iranian television. he research method in the above research is qualitative content analysis. Advertising teasers aired in 1398 and 1399, equivalent to 43 teasers, are the statistical population for qualitative analysis. The number of samples studied was to reach the theoretical saturation and the adequacy limit, which is equivalent to 22 advertising teasers. The method of measuring the analysis of teasers is available as documents and the technique of recording data is obtained from the text, images and sound of advertisements.Sampling method is random sampling. The results of the analysis of the content of the police propaganda messages on TV show that the police propaganda messages used 26 persuasive methods. advertising teasers, by police use of persuasive fear. Some persuasive methods used were high or moderate, but most persuasive methods were very few.Also, in making message and educational messages the police force has been completely neglected in using many persuasive methods

تبلیغات