آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد فرهنگی خانواده و هیجان خواهی در نوجوانان بزهکار و همتایان عادی است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، کلیه نوجوانان بزهکار دستگیرشده به وسیله کلانترهای شهرستان مرند به تعداد60 نفر است. از این تعداد، مطابق جدول مورگان و به روش نمونه گیری دردسترس،50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و با 50 نفر از نوجوانان همتای خود مقایسه شده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، دو پرسشنامه سنجش هیجان خواهی زاکرمن (1993) و پرسشنامه سنجش خانواده مک ماستر بودند. نتایج به دست آمده نشان داد که عمل کرد خانواده در نوجوانان بزهکار و همتایان عادی و میزان هیجان خواهی در نوجوانان بزهکار و همتایان عادی متفاوت است.

Comparision of Family Cultural Functioning and Excitement-Seeking in Delinquent Teenagers and Normal Peers

This research aims to compare family cultural functioning and excitement-seeking in delinquent teenagers and normal peers. The current research is an applied type in terms of purpose and descriptive in terms of causal-comparative type. The statistical population under study in the current research is all the delinquent teenagers arrested by the sheriffs of Marand city, numbering 60 people. From this number, according to Morgan's table and the available sampling method, 50 people were selected as a sample and compared with 50 of their peers. The tools used in this research were Zuckerman's excitement-seeking questionnaire (1993) and McMaster's family questionnaire. The obtained results illustrated that the functioning of the family in delinquent teenagers and normal peers and the level of excitement-seeking in delinquent teenagers and normal peers are different.

تبلیغات