آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

تذکر زبانی، بخش مهمی از فریضه امر به معروف و نهی از منکر و یک عامل تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی است. آگاهی و بهره مندی مطلوب از آن می تواند در برنامه ریزی، تصمیمات و ارتقای احساس امنیت اجتماعی افراد جامعه اثرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی تأثیر تذکر زبانی بر احساس امنیت اجتماعی ازنظر اساتید رشته معارف اسلامی در دانشگاه است. با توفیق تذکر زبانی با توجه به دیدگاه بوم شناختی، سرمایه اجتماعی افراد بیشتر و براساس دیدگاه کنترل اجتماعی، پیوند افراد قوی تر می گردد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای و داده بنیاد است. داده های مورد نیاز ازطریق نمونه گیری نظری و هدفمند با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با اساتید و متخصصان دروس معارف اسلامی در شهر کرمانشاه گردآوری شده و طی سه فرآیند رمزگذاری باز، محوری و گزینشی، مفهوم پردازی و تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش، شامل 186 مفهوم اولیه، 59 مضمون فرعی و 18 مضمون اصلی است که مقوله هسته، تقویت اثرگذاری تذکر زبانی بر احساس امنیت اجتماعی، همراه با شرایط علی (4 مقوله)، زمینه ای (4 مقوله)، مداخله گر (4مقوله)، راهبردها (4 مقوله) و پیامدها در دو مقوله کلی پیامدهای اولیه و ثانویه برساخت شدند. درکل، برای تقویت اثر تذکر زبانی بر احساس امنیت اجتماعی درمیان شهروندان یک جامعه، لازم است تا تمام مؤلفه های اثرگذار با اتخاذ تدابیر و راهبردهای لازم، پیامدهای این امر را فراهم سازند.

The Model of Verbal Reminding Effect on the Feeling of Social Security

Verbal reminding is an important part of the duty of enjoining good and forbidding evil and is an influencing factor on social security. Awareness and optimal use of it could be effective in planning, decisions, and improving the sense of social security of people in the society. The aim of this research is to present a model of verbal reminding effect on the feeling of social security from the point of view of Islamic studies professors in university. With the success of verbal reminding according to the ecological point of view, the social capital of people is more and based on the point of view of social control, the bond of people becomes stronger. The research method is qualitative and based on contextual and data-based theory. The required data was collected through theoretical and purposeful sampling using in-depth semi-structured interviews with professors and specialists of Islamic education courses in Kermanshah and was analyzed and conceptualized through three processes of open, central, and selective coding. The findings of the research include 186 primary concepts, 59 sub-themes, and 18 main themes, the core category of which is strengthening the effect of verbal reminding on the feeling of social security, along with causal conditions (4 categories), contextual conditions (4 categories), intervention (4 categories), strategies (4 categories) and consequences were made in two general categories of primary and secondary consequences. In general, in order to strengthen the effect of Verbal reminding on the feeling of social security among the citizens of a society, it is necessary for all the influencing components to provide the consequences of this by adopting the necessary measures and strategies.

تبلیغات