آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت با نقش میانجی سبک های دل بستگی دانشجویان است. پژوهش حاضر، به شیوه توصیفی ازنوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل، 903 نفر از دانشجویان رشته علوم تربیتی و روا ن شناسی دانشگاه محقق اردبیلی است که از این تعداد، 269 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO و پرسشنامه سبک دل بستگی اودنهاون بهره برده شد. پس از ثبت داده ها در نرم افزار Spss19، برای تجزیه و تحلیل این داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش هم زمان و تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک دل بستگی با اعتیاد به اینترنت با 95 درصد اطمینان، رابطه مثبت معنا داری وجود دارد. همچنین، ویژگی های شخصیتی «روان رنجوری»، «گشودگی» و «باوجدان بودن» با اعتیاد به اینترنت با 95 درصد اطمینان رابطه مثبت معنا داری نشان می دهند. اما، ویژگی های شخصیتی «توافق» و «برون گرایی» با اعتیاد به اینترنت رابطه ای ندارند. علاوه بر این، «روان رنجوری، گشودگی و باوجدان بودن» ازطریق متغیر سبک دل بستگی بر اعتیاد به اینترنت دانشجویان اثر غیر مستقیم می گذارد، اما سبک دل بستگی بر اعتیاد به اینترنت دانشجویان اثر مستقیم می گذارد. درنتیجه، اعتیاد به اینترنت با برخی از ویژگی های شخصیتی دانشجویان با نقش میانجی دل بستگی  رابطه  دارد.

The Relationship between Attachment Style and Personality Traits with Internet Addiction among University Students

This research aims to investigate the relationship between personality traits and Internet addiction with the mediating role of university students' attachment styles. The current research was carried out in a correlational descriptive method. The statistical population of this research includes 903 students of educational sciences and psychology at Mohaghegh Ardabili University, among whom 269 were selected through random sampling. In order to collect data, Young's Internet Addiction Questionnaire, NEO Personality Traits Questionnaire, and Odenhaven Attachment Style Questionnaire were used. After recording the data in Spss19 software, Pearson's correlation coefficient and multiple regression using the simultaneous method and path analysis were used to analyze these data. The results of the research illustrated that there was a significant positive relationship between the attachment style and internet addiction at 95% confidence. Furthermore, the personality traits of "OCD", "openness", and "conscientiousness" have a positive relationship with Internet addiction at 95% certainty. However, the personality traits of "agreement" and "extroversion" have no relationship with Internet addiction. In addition, "OCD, openness, and conscientiousness" have an indirect effect on students' Internet addiction through the variable of the attachment style, but the attachment style has a direct effect on students' Internet addiction. As a result, Internet addiction is related to some personality traits of students with the role of attachment mediator.

تبلیغات