آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷

چکیده

هدف و زمینه: هدف از پژوهش حاضر ارائه سبک رهبری مناسب برای فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین بوده است. لازمه این کار هم افق شدن با افرادی است که با موضوع زیست تجربی دارند تا در یک فرایند همدلانه کشف و مفاهمه، درک صحیحی از سبک فرماندهی در حوزه صف ظهور یابد. روش: رویکرد تحقیق کیفی و از راهبرد داده بنیاد استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته است مشارکت کنندگان در این تحقیق 15 نفر ازفرماندهان و مدیران فعلی و سابق و خبرگان حوزه تربیت و آموزش افسری می باشند. نحوه اعتبار یابی بر اساس شاخص های لینکن وکوبا نظیر: باور پذیری، اطمینان پذیری، انتقال پذیر و تایید پذیری است. یافته ها: پس از طی فرایند کدگذاری مصاحبه ها، 21 مقوله فرعی از مجموع کدها استخراج و در نهایت 8 مقوله اصلی از بطن مقوله های فرعی به شرح زیر به دست آمد: بسترها و الزامات توسعه فرماندهان صف ، توسعه و پرورش فرماندهان صف، ارزش های فرماندهان صف منتورینگ، مهارت های بین فردی فرماندهان صف، جهت گیری و خط مشی فرماندهان صف، مهارت های فردی فرماندهان صف ، صلاحیت های تخصصی فرماندهان صف. نتیجه گیری: الگوی رهبری فرماندهان صف در دانشگاه علوم انتظامی متاثر از ارزش های سازمانی، جامعه و فردی است. ارزشهایی مانند: عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تعهد، التزام عملی به ولایت فقیه، توجه به ارزش های خانوادگی، انسانی، خداترسی، وجدان کاری، جدیت و حمیت، انصاف، تواضع، تفکر جهادی، ترغیب نیروها به رعایت اصل سلسله مراتب که بر روی پدیده محوری تحقیق که منتورینگ است تاثیر می گذارد.

Model of appropriate leadership style for Amin University of Law Enforcement Commanders

Aim and Background: The aim was to provide a suitable leadership style for the commanders of Amin University of Law Enforcement Sciences. This also requires horizons with people who are bio-empirical in order to develop a correct understanding of the effective command style in the field of queuing in an empathetic process. Method: The research approach is qualitative and interpretive research and the data strategy of the foundation has been used. The data collection tool is semi-structured interviews. The participants in this research are current and former commanders and managers and experts in the field of officer training. Results: After the interview coding process, 21 sub-categories were extracted from the total code and finally 8 main categories were obtained from the ventricles of the sub-categories as follows: contexts and requirements for the development of line commanders, development and training of commanders, The values ​​of line commanders are mentoring, interpersonal skills of line commanders, orientation and policy of line commanders, individual skills of line commanders, and specialized competencies of line commanders.

تبلیغات