کلید واژه ها: نقشه مفهومی یادگیری دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۳۴ - ۲۴
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۹۴۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷

چکیده

مقاله حاضر از نوع مرور ی - کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان این عرصه به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر استفاده از نقشه مفهومی بر میزان یادگیری دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که نقشه کشی مفهومی یک استراتژی آموزشی است که نیا مند فراگیرانی است که قادر به یافتن مفاهیم کلید ، سازمان دهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات باشند. لذا دارای فوایدی مثل : کمک به ذهن فراگیر برای درک بهتر مطلب، دیدن روابطی بین مفاهیم که تا پیش از آن نمی دانستند یا به ذهن آنان نرسیده بود، تسهیل فرایند یادگیری و آموزش مطالب پیچیده که با روش های معمولی تدریس مشکل است.همچنین نقشه مفهومی یک ابزار کارا و موثر در ارزیابی میزان یادگیری دانش آموزان است.