آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

عملکرد تأثیر به سزایی بر رفتار و انگیزش کارکنان دارد و موجبات رشد و شکوفایی سازمان را فراهم می آورد. ارزش یابی کارکنان در نگهداری و تعمیرات ناجا برای ارتقاء، انتصاب، تشویق و تنبیه؛ کاربرد دارد. ارزش یابی، ابزاری است که کارکنان را در تأ مین این نیازها کمک می کند. اگر این ابزار به خوبی طراحی گردد و به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد، وسیله مناسبی برای تشویق، آموزش، به سازی و بعضاً تنبیه کارکنان خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است؛ تا نظام ارزیابی عملکرد کارکنان را که تأثیر مهمی در تحقق اهداف نگهداری و تعمیرات دارد، بررسی، تا نسبت به دلایل کارآیی این نظام ارزیابی، شناخت پیدا شود. جهت استفاده بهینه از مطالب جمع آوری شده، از روش پرسش نامه ای، با سؤالات بسته انتخاب و 22 نفر به عنوان جامعه آماری نمونه، انتخاب و پرسش نامه تکمیل نموند. نتایج تحقیق نشان می داد، عوامل عملکرد، در اولویت اول با 6/63% و معیارهای رفتار شغلی با 50% در اولویت دوم و رفتار اخلاقی با 7/22% در اولویت سوم جهت ارزیابی قرار گرفته اند و در فرم های ارزیابی نگهداری و تعمیرات به ترتیب، 46 نمره به عوامل عملکردی و 36 نمره به معیارهای رفتار شغلی و 18 نمره به معیارهای رفتار اخلاقی منظور گردید؛ که این نشان دهنده آن است که عوامل عملکردی در ناجا از جایگاه خاصی برخوردار می باشد.

تبلیغات