آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

امروزه فضای مجازی و جرائم ناشی از آن به معضل مهم جوامع بشری تبدیل شده مزاحمان سایبری برای کاهش ریسک اعمال مجرمانه خود، بسترهای فضای مجازی را به فضای حقیقی و سنتی ترجیح می دهند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی اقدامات پلیس فتا در مقابله با مزاحمت های سایبری در بازه زمانی 5 ساله با رویکرد فنی و اجتماعی است. این تحقیق در گروه تحقیقات توصیفی پیمایشی مقطعی قرار می گیرد و از نظر نوع، کاربردی است. روش نمونه گیری به صورت تمام شمار و حجم نمونه کل جامعه آماری است. جامعه آماری در این تحقیق برابر آمار واصله از پلیس فتا ناجا و تحقیقات میدانی صورت گرفته از سوی محقق آمار متولیان مقابله با جرائم سایبری و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی است، پس از بررسی های به عمل آمده و مستندات ارائه شده 40 نفر برآورد می گردد که این افراد در ادارات داخلی پلیس های تخصصی فتا وپاوا فعال می باشند. پس از استخراج اطلاعات، داده های آماری خلاصه و طبقه بندی گردید و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 24 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. از نتایج به دست آمده می توان گفت استفاده از ابزارهای دفاع سایبری و همچنین بسترهای سایبریک موجود پلیس فتا در سطح کشور جهت اجرا و انجام عملیات در فضای سایبری مناسب نبوده و ضعیف ارزیابی می گردد.

تبلیغات