آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه نوع و میزان علاقه مندی نوجوانان و جوانان به رسانه های آموزشی پلیس انجام پذیرفت. روش انجام این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه هدف شامل نوجوانان و جوانان شهر همدان است که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان با تعداد نمونه 400 نفر انتخاب گردید و پرسشنامه محقق ساخته (ترجیح رسانه ا ی) در بین نمونه های انتخاب شده توزیع شد. روایی پرسشنامه نامبرده با بهره گیری از نظرات هفت نفر از صاحب نظران حوزه رسانه و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه گردید. در ادامه، جهت تجزیه وتحلیل سؤال های موردنظر از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون تی تک گروهی، آزمون فریدمن، آزمون خی دو، تک متغیر و دومتغیره استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان استفاده نوجوانان و جوانان شهر همدان از رسانه ها بالاتر از حد متوسط است و علاقه مندی آن ها برای دریافت برنامه های آموزشی پلیس ابتدا رسانه های دیداری- شنیداری و بعد از آن به ترتیب: رسانه های تصویری و شنیداری، رسانه های چندحسی، رسانه های تصویری، رسانه های شنیداری و رسانه های نوشتاری است.

تبلیغات