آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

این پژوهش با هدف آینده پژوهی تهدیدات امنیتی محتمل در استان همدان تا افق سال 1408 با روش تحلیل مضمون و با انجام مصاحبه با 12 نفر از نخبگان امنیتی استان انجام و نتایج زیر حاصل شد: نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی اصلی ترین کنشگر و به ترتیب، رهبران فرق و مذاهب استان، نخبگان سیاسی و تصمی م سازان استان، صاحبان رسانه های مکتوب و دیجیتال، و... از مهم ترین کنشگران این صحنه محسوب گردیدند. در این پژوهش روندهایی مانند: افزایش فعالیت و یا تأسیس احزاب زاویه دار با نظام در استان، افزایش نارضایتی مردم از وضعیت معیشت، و... از مهم ترین روندها در این صحنه محسوب شدند. و نهایتاً پیشران هایی مانند، دخالت در انتخابات توسط نیروهای امنیتی استان، کاهش رونق اقتصادی، افزایش فقر و افزایش فساد، افزایش آسیب های اجتماعی در فضای اجتماعی توسط رسانه ها و... مورد شناسایی قرار گرفتند.

تبلیغات