آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش تعاملی پلیس راهور با نهاد شهرداری در ارتقای انضباط ترافیکی از طریق تعامل پلیس راهور و شهرداری در شهر همدان صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کارشناسان شهرداری و پلیس راهور می باشد. با توجه به این که جامعه آماری محدود می باشد، روش نمونه-گیری به صورت تمام شماری بوده، و به ترتیب از همه کارشناسان، اطلاعاتی أخذ شد. روش گردآوری اطلاعات نیز اسنادی(منابع مکتوب، اینترنت، نقشه و ...) و پیمایشی (پرسشنامه ) بوده است. پس از گردآوری اطلاعات، داده های به دست آمده با روش های کمی (آمار توصیفی و استنباطی و روش معدلات ساختاری) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین عامل در رشد انضباط ترافیک شهری، عامل تبادل اطلاعات پلیس و شهرداری می باشد که با تقویت و افزایش این عامل میزان سامان بخشی و انضباط ترافیک افزایش می یابد. عامل بعدی اقدامات مشترک در آموزش همگانی و اطلاع رسانی عمومی توسط پلیس راهور می باشد که نقش فرهنگ سازی را در رشد انضباط ترافیکی می داند و عامل سوم نیز که اثبات گردید، عامل تجهیزات و زیرساخت های کنترلی می باشد و عامل آخر نیز انضباط ترافیکی می باشد که به کنترل عبور و مرورها و تعامل ادارت با یکدیگر جهت کاهش معضلات ترافیکی می باشد

تبلیغات