آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

ﺗﺠﺎریﺳﺎزی فرآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوسیله آن داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و اﺧﺘﺮاع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎهها در دﺳﺘﺮس و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری سازمانها و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. تجاریسازی تحقیقات و دانش تولیدی، فعالیتی اجتنابناپذیر در راستای جبران هزینه های تحقیق و توسعه مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی کشور به شمار میآید که می تواند علاوه بر فراهم آوردن امکان سرمایه گذاری در فناوریهای بهتر و پیشرفته تر برای محققان و مؤسسات عرضه کننده دانش، به توسعه یافتگی کشور و رقابتپذیر شدن آن در کلیه صنایع به ویژه صنایع پیشرفته کمک شایانی نماید. در واقع برای تقویت عملکرد اقتصادی، تمرکز استراتژی سیاستمداران بر برنامه های نوآوری، توسعه فناوری و تجاریسازی قرار دارد. اهمیت این دیدگاه به قدری است که بسیاری از کشورها به نقش آن در توسعه پی برده اند و آن را در رأس برنامه ها و سیاست های علمی خود قرار داده اند. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی این کشورها، تجاری سازی تحقیقات و کسب درآمد از فعالیتهای تحقیقی را جزء اولویت های خود قرار داده اند تا هم نقشی را در رشد و پیشرفت کشور ایفا کنند و هم بودجه مورد نیاز را برای ادامه و گسترش تحقیقات فراهم کنند.

تبلیغات