نویسندگان: سعید مظفری

کلید واژه ها: نوجوانان تاب آوری بدسرپرستی بی سرپرستی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۶۱ - ۷۲
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۶۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

پژوهش حاضر در واقع مروری بر تحقیقات سه سال اخیر در زمینه بررسی مشکلات جوانان و ارتباط آن با موضوع تاب آوری است. در این پژوهش سعی گردید مشکلات خانوادگی از جوانب گوناگون همچون اعتیاد والدین، طلاق و ... و همچنین مشکلات نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و ارتباطش با تاب آوری مرور و راه حل هایی ارائه گردید از طرف دیگر چشم اندازی متفاوت نسبت به آمیزه های دینی و ارتباط آن با آموزش تاب آوری در نوجوانان ارئه گردید.

تبلیغات