آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

کنوانسیون حقوق کودک مصوب ٢ سپتامبر ١٩٩٠ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به عنوان یکی از زیرمجموعه های مهم تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با هدف دفاع از حقوق میلیون ها کودک در جهان، و نظارت بر رفتارهای مرتبط با ایشان تشکیل شد. همه کودکان از هر نژاد، فرهنگ، مذهب، جنسیت، مقام اجتماعی، توانایی یا سن حق دارند که نیازهای شان برآورده شود، منظور حقوقی است که به آن ها امکان دهد تا در نهایت توانایی خود به رشد جسمی و ذهنی برسند تا زمانی که به یک شهروند بزرگ سال مسئول و علاقه مند به امور جامعه تبدیل شوند.از طرفی به دلیل پیچیدگی های اجتماعی و رفتاری جوامع امروز، به خصوص در کشورهای در حال توسعه و شرایط در حال گذار از سنت به مدرنیته آن ها، نگاه سنتی هنوز غالب است، که این موضوع باید از نظر فرهنگی نیز آسیب شناسی شود. در حقیقت می توان گفت در پایان دهه دوم هزاره ی سوم، هنوز حقوق کودک نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان با چالش های زیادی مواجه است. بسیاری از برنامه های مربوط به آموزش، رشد، بهداشت و حمایت کودک باید در برنامه ریزی های کلان در سطح ملی و با حمایت دولت ها مورد توجه قرار گیرد. البته وظایف دولت ها، دلیل بر نفی نقش مشارکت های مردمی در تحقق حقوق کودک نیست. امید که این پژوهش انگیزه و مشوقی شود برای آگاه کردن طیف های وسیع تری از جامعه، که با همتی مضاعف در جهت تحقق حقوق کودکان گام های موثری برداشته شود.

تبلیغات