آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی اساتید وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان انجام شده است؛ برای تبیین نظری مسئله از نظریات حوزه جامعه شناسی و روانشناسی استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش کمی و از نوع همبستگی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. جامعه آماری، اساتید وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال تحصیلی97-98 را شامل می شود. بر مبنای طبق فرمول کوکران 100 نفر از مجموعه کارکنان و اساتید به عنوان حجم نمونه انتخاب شد؛ برای ازمایش فرضیه های پژوهش، پرسشنامه های پنج عامل شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای بررسی میزان ارتباط بین متغیرهای اصلی از روش همبستگی و آزمون اف و از نرم افزار spss استفاده گردید؛ یافته های تحقیق نشان می دهد که بین پنج عامل شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی در اساتید وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان رابطه و همبستگی معناداری وجود دارد. متغیرهای شخصیت و رفتار شهروندی را در جهت مثبت پیش بینی می کند و بین آنها از نظر مولفه های شخصیت و رفتارشهروندی تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین پیشنهاد می شود به منظور بهبود رفتار شهروندی از روش های تقویت مولفه های پنج گانه شخصیت استفاده شود.

تبلیغات