آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳

چکیده

مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا است. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف بود بدین منظور با زنانی که به شرکت در مطالعه تمایل داشته و شاغل یا غیر شاغل که متاهل بودند و نیز با همسران آنها مصاحبه انجام شد و تا زمان اشباع داده ها و عدم دستیابی به داده های جدید ادامه یافت. فرآیند گردآوری داده ها، مشتمل بر 60 مصاحبه نیمه ساختار یافته و متمرکز بود، ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه عمیق و مشاهدات دقیق همراه با مشاهدات مشارکتی بوده است. در این پژوهش بین سن زن و شوهر، سن ازدواج، تعداد فرزاندان، تفاوت سنی زوجین، تحصیلات مرد و تحصیلات زن، منزلت شغلی مرد، اشتغال زن، ازدواج مجدد زوجین، نحوه آشنایی با همسر، نسبت خویشاوندی با سازگاری زناشویی رابطه معنی داری به دست آمده است و همچنین اشتغال زنان باعث کاهش رضایت زناشویی و افزایش روان رنجوری همسران شان شده به گونه ای که افراد ناراضی از زندگی زناشویی کسانی اند که شوهران سنتی و زنان غیر سنتی و شاغل دارند. نتایج حاصله درباره ی زوج های هر دو شاغل نشان داده اند که تغییر در ساختار خانواده به وسیله ی شاغل شدن هر دو عضو، باعث ایجاد تعارض بیشتر و شادی کمتر در زندگی شده و در نقش های جنسیتی ابهام ایجاد نموده است.

تبلیغات