کلید واژه ها: تامین مالی بازده سهام رگرسیون panel – data

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۱-۳۱
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۹۹۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر روشهای مختلف تأمین مالی از قبیل روش انتشار سهام عادی، روش سود انباشته و دریافت و بازپرداخت اصل وام (وام بانکی) بازده سهام، با در نظر گرفتن متغیر کنترلی اندازه شرکت ها می باشد. در این ارتباط، یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1390 تا 1395 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 50 شرکت پس از اعمال محدودیت های مورد نظر در این تحقیق انتخاب شده اند و به عبارتی 300 (سال – شرکت) مورد بررسی قرار گرفت. از نظر دسته بندی تحقیقات، برمبنای هدف، این تحقیق نوعی پژوهش کاربردی به شمار می رود. همچنین روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون تحلیل رگرسیون و روش داده های پنل با استفاده از نرم افزار Eviews 10 استفاده شده است. سرمایه مورد نیاز برای تأمین مالی پروژه های مختلف سرمایه گذاری شرکت ها به وسیله گروه های مختلفی از سرمایه گذاران تأمین می شود که ادعاهای مختلفی نسبت به سودهای مورد انتظار آتی دارند. سهامداران شرکت، با توجه به ریسک و نرخ بازده مورد انتظار خود نسبت به سرمایه گذاری تصمیم گیری می کنند. در صورتی که حداقل نرخ بازده آنها تأمین نشود اقدام به سرمایه گذاری نخواهند کرد. نتایج بیانگر تاثیر معنادار با احتمال 99 درصد تأمین مالی از روش انتشار سهام عادی ، سود انباشته و وام بانکی بر بازده سهام می باشد.

تبلیغات