علوم زیستی ورزشی - نشریه علمی (وزارت علوم)

علوم زیستی ورزشی (نشریه علمی وزارت علوم)


این نشریه تا سال 1388 با نام نشریه حرکت منتشر شده است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۰
مدیر مسئول: رضا رجبی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۰۰۸۹۳۲۵
صاحب امتیاز: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: علی اصغر رواسی
هیئت تحریریه: عباسعلی گائینی، رحمان سوری، فرزاد ناظم، علی اصغر خالدان، علی اکبر صبوری، عیدی علیجانی، فرهاد رحمانی نیا، خسرو ابراهیم، عیسی نورمحمدی
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۳۰۰۰۲
وب سایت: https://jsb.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jmlm@ut.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۶۳۰۰۰۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲