توسعه حرفه ای معلم -

توسعه حرفه ای معلم


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۴۷۶-۵۶۱۹
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر یحیی معروفی
ناشر: دانشگاه فرهنگیان
p-issn: ۲۴۷۶-۵۶۰۰
صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان
سردبیر: دکتر محمدرضا یوسف زاده
مدیر داخلی: دکتر مریم ترکاشوند
هیئت تحریریه: دکتر نعمت اله عزیزی، دکتر رحمت الله مرزوقی، دکتر سیروس قنبری، دکتر اردشیر شیری، دکتر فرهاد سراجی، دکتر نصراله عرفانی، دکتر حسین شمس، دکتر داریوش امینی، دکتر زهره کرمی، دکتر محمود تلخابی
تلفن: ۰۸۱۳۸۲۶۰۶۶۷
وب سایت: http://tpdevelopment.cfu.ac.ir/
فکس: ۰۸۱۳۸۲۵۲۸۹۰

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵