پژوهشنامه تاریخ سیاست و رسانه -

پژوهشنامه تاریخ سیاست و رسانه


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر مرتضی اشرافی
صاحب امتیاز: اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه(س)
سردبیر: دکتر مجتبی اشرافی
هیئت تحریریه: پروفسور آ. اچ، محمد اف، پروفسور سید ابوالقاسم فروزانی، دکتر نجف لک زایی، دکتر نصرالله سخاوتی، خدیجه هاشمی، دکتر آزیتا فیضی امامزاده، دکتر اکرم کاووسی، دکتر ریحانه قادری، دکتر سید کمال اکبری، دکتر شکراله خاکرند، دکتر عابد اکبری، دکتر علی شیرخانی، دکتر علیرضا اسماعیلی مازگر، دکتر فرج اله احمدی، دکتر مجتبی اشرافی، دکتر محسن محمدی، دکتر محمد صادق کوشکی، دکتر مرتضی اشرافی، دکتر مسعود شادمان، دکتر مهدی جاودان مقدم، دکتر والریانوف ویاچسلاو، دکترعبدالرضا قهرمانی
تلفن: ۰۹۱۷۷۳۸۹۸۱۷
وب سایت: http://karimeh.com/faslname/index
پست الکترونیکی: engcac@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵