مدیریت فناوری اطلاعات - علمی-پژوهشی

مدیریت فناوری اطلاعات


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: طهمورث حسنقلی پور یاسوری

سردبیر: بابک سهرابی

مدیر داخلی: حسین آدوسی

هیئت تحریریه: بابک سهرابی، نظام الدین فقیه، محمد اقدسی، رضا برادران کاظم زاده، فریدون شمس، علی معینی، علی‌اکبر جلالی

وب سایت: http://jitm.ut.ac.ir

پست الکترونیک: jitm@ut.ac.ir 


آرشیو نشریه: