آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد شغلی در میان کارکنان بوده است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری120 نفر بوده که طبق جدول مورگان 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد شغلی استفاده گردید که به ترتیب دارای ضریب آلفای کرونباخ 87/0، 90/0 و 79/0 می باشند. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده شد و نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان داد که بین عدالت توزیعی وتعهد شغلی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد، بین عدالت رویه ای و تعهد شغلی رابطه معنا داری وجود ندارد، بین عدالت تعاملی (مراوده ای) و تعهد شغلی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد، رابطه مثبت و معنا دار بین تعهد شغلی و رفتار شهروندیتأیید می شود، بین عدالت توزیعی ورفتار شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد،بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد و بین عدالت تعاملی (مراوده ای) و رفتار شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد.

تبلیغات