پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره دوم پاییز 1399 شماره 6

مقالات

۱.

بررسی نقش تعدیل کنندگی شهرت حسابرس بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

کلید واژه ها: شهرت حسابرس مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت انتخاب حسابرس کیفیت حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۴۳۲
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کنندگی شهرت حسابرس بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 168 شرکت( 1176سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز 10 جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس رابطه معناداری وجود دارد. شهرت حسابرس بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس تاثیر معناداری دارد.
۲.

بررسی تاثیر نوسانات سود و نسبت تغییرات در دارائی های نقدی و رشد فروش بر اقلام تعهدی شرکت ها

کلید واژه ها: نوسانات سود بازده سهام نسبت تغییرات در داراییهای نقدی رشد فروش بر اقلام تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۵۶۲
با گسترش واحدهای تجاری و تنوع در تولیدات، شرکتهای سهامی بزرگ ایجادشده و امروزه نقل و انتقال سهام و دریافت بازده سهام بهعنوان یکی از مباحث مهم و اساسی در اقتصاد کشورها قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوسانات سود، نسبت تغییرات در داراییهای نقدی و رشد فروش بر اقلام تعهدی شرکتها است. این تحقیق از نظر روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. در پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌی ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد ﻧیﺎز تأثیر نوسانات سود، بازده سهام، نسبت تغییرات در داراییهای نقدی و رشد فروش بر اقلام تعهدی شرکت ها ﺳﻨﺠیﺪه ﺷﻮد در ایﻦ ﺑﺮرﺳی از روش ﺗﺤﻘیﻖ از لحاظ هدف کاربردی و از نوع روش پس رویدادی می باشد.نمونه آماری این پژوهش تعداد 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392 تا 1398 می باشد. لذا نوع داده ها ترکیبی از زمان و مکان بود که در این راستا با توجه به پانل دیتا بودن مشاهدات ، مفروضات پانل دیتا از قبیل آزمون چاو جهت برآورد عرض از مبد و دیکی فولر و سایر مفروضات مورد آزمون قرار گرفته شد، ﻧﺘﺎیﺞ ایﻦ ﺑﺮرﺳی ﻧﺸﺎن ﻣی دﻫﺪ کﻪ نوسانات سود، بازده سهام، نسبت تغییرات در داراییهای نقدی و رشد فروش بر اقلام تعهدی شرکتها تاثیر گذار است.
۳.

بررسی تاثیر مراحل بلوغ، افول، رشد شرکت و دوره تصدی مدیرعامل بر ضعف کنترل داخلی

کلید واژه ها: رشد بلوغ افول دوره تصدی مدیرعامل ضعف کنترل داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۷۲
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرمراحل بلوغ، افول، رشد شرکت و دوره تصدی مدیرعامل بر ضعف کنترل داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 165 شرکت (1155 سال – شرکت)به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز 10 جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که بین مرحله رشد شرکت و ضعف کنترل داخلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین مرحله بلوغ شرکت و ضعف کنترل داخلی رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین مرحله افول شرکت و ضعف کنترل داخلی رابطه منفی معناداری وجود دارد. در شرکت هایی که در مرحله رشد قرار دارند، بین دوره تصدی مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی رابطه منفی معناداری وجود دارد. در شرکت هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند، بین دوره تصدی مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. در شرکت هایی که در مرحله افول قرار دارند، بین دوره تصدی مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
۴.

تاثیر کمیته حسابرسی و کمیته هیئت مدیره بر لحن گزارشگری مالی

کلید واژه ها: اندازه کمیته حسابرسی استقلال کمیته حسابرسی اندازه هیئت مدیره استقلال هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۶۱
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کمیته حسابرسی و کمیته هیئت مدیره بر لحن گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 172 شرکت(1204 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز 10 جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که اندازه کمیته حسابرسی بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.استقلال کمیته حسابرسی بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد. تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.اندازه هیئت مدیره بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد. استقلال هیئت مدیره بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.
۵.

تاثیر هوش هیجانی بر تصمیمات سرمایه گذار در بازار سرمایه

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش هیجانی تصمیم گیری سرمایه گذاران مدل های هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۸۸
عوامل زیادی وجود دارند که باعث می شود سرمایه گذاران بصورت هیجانی عمل کرده و تصمیماتی که اتخاذ می کنند باعث ایجاد ضررهای غیر قابل بازگشت برای آنها شود. هدف از این مقاله بررسی نکاتی است که می تواند باعث جلوگیری از تصمیم گیری های هیجانی سرمایه گذاران در بازار سرمایه و نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات در فرایند سرمایه گذاری آنها ایفا نماید. تحقیقات نشان داده که سواد مالی می تواند در تصمیم گیری های صحیح سرمایه گذار نقش اصلی را داشته و از هیجانات جلوگیری نماید. همچنین نوع نیاز به هوش هیجانی بستگی به افراد دارد، بنابراین هر فرد با توجه به نیاز می بایست در رابطه با هوش هیجانی خود بهتر بداند و آن را تقویت کند.
۶.

تبیین الگوی مطلوب توسعه فردی برای رهبری سازمان

کلید واژه ها: توسعه فردی توانمندسازی رهبری یادگیری برنامه ریزی استراتژیک شایستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
نیاز به توسعه رهبری موضوعی ضروری به نظر میرسد. سازمان های مختلف دریافته اند در شرایط پیچیده و سراسر ابهام امروزی برای بقا نیاز به مهارت های رهبری و شایستگی های سازمانی دارند تا بتوانند مانند گذشته موفق عمل کنند. هدف از انجام این پژوهش مرور مطالعات صورت گرفته در مورد برنامه توسعه فردی می باشد، ابتدا عناصری چون یادگیری، توانمندسازی، شایستگی و برنامه ریزی استراتژیک که از ملزومات ایجاد مدل های توسعه فردی است، تشریح شده و این عناصر در ارائه گام های توسعه فردی بررسی و به تفصیل بیان شد،در آخر مبحث رهبری و مدل های توسعه فردی برای رهبری تشریح شد. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و مرور ادبیات و هدف از این پژوهش پاسخ به سوالات می باشد. در نهایت مدل توسعه رهبری شرکت مپنا به عنوان مدل جامع انتخاب شد.
۷.

بررسی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی سه شرکت برتر در حوزه اپراتور مخابرات در افغانستان)

کلید واژه ها: ابعاد کیفیت خدمات رضایت مشتریان وفاداری مشتریان مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۵۰۴
مهم ترین اثر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان پایبندی افزاینده مشتریان نسبت به خرید محصولات شرکت است. در سال¬های اخیر، بحث کیفیت خدمات برای بقای شرکت ها اهمیت بسیاری داشته است، لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان سه شرکت برتر در حوزه اپراترو مخابرات در افغانستان است. نوع پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ ماهیت و روش یک تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. طبق جدول PLS-SEM و فرمول کوهن، جمعیت نمونه ی این پژوهش را 100 نفر از استفاده کنندگان خدمات مخابراتی از سه شرکت روشن، اتصالات و MTN در سه شهر بزرگ کابل، هرات و مزارشریف تشکیل شده است. انتخاب نمونه برای انجام این پژوهش به روش تصادفی ساده بوده است. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها از طریق پرسشنامه الکترونیکی به دست آمد. سوالات پرسشنامه از نوع بسته بوده است. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش نیز، روش معادلات ساختاری بوده است که با ترتیب و تنظیم داده های به دست آمده توسط نرم افزار Smart PLS3 و SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ی ضرایب بارهای عاملی، ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و مقادیر اشتراکی سنجیده شد و روایی آن از طریق محاسبه ضرایب AVE سازه ها، ماتریس بارهای عاملی متقابل و آزمون فورنل و لارکر مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که بعضی از ابعاد کیفیت خدمات (کارائی عملیاتی، کیفیت مخابرات، قابلیت عملکرد کارکنان، قابلیت اعتبار و آسودگی خدمات) بر رضایت مشتریان تأثیر معنی داری نداشته است. اما بعضی از ابعاد کیفیت خدمات (اطمینان دهی خدمات و رقابت پذیری خدمات) بر رضایت مشتریان تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین رضایت مشتریان بر وفاداری مشتریان نیز تأثیر مثبت و معنی داری داشته است.
۸.

سنجش میزان اثرگذاری رفتار هم خلقی ارزش مشتری بر قابلیت مشتری مداری با توجه به نقش میانجیگری قابلیت خدمات رسانی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران)

کلید واژه ها: رفتار هم خلقی ارزش مشتری هم خلقی ارزش قابلیت مشتری مداری قابلیت خدمات رسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۳
هم خلقی ارزش نتیجه ترکیب تلاش های شرکت، کارکنان، مشتریان، سهامداران و ... است. مشتریانی که وارد فرآیند هم خلقی ارزش می شوند دارای رفتار هم خلقی ارزش مشتری هستند. این پژوهش نشان می دهد، رفتار هم خلقی ارزش مشتری از دو بعد اصلی رفتار شهروندی مشتری و رفتار مشارکتی مشتری تشکیل شده است. این دو بعد اصلی هرکدام شامل چهار بعد فرعی است . هدف این پژوهش سنجش میزان اثرگذاری رفتار هم خلقی ارزش مشتری بر قابلیت مشتری مداری و خدمات رسانی شرکت ها (سازمان ها) است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران تشکیل می دهند. در این پژوهش برای رتبه بندی عناصر رفتار هم خلقی ارزش مشتری از آزمون فریدمن و برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنف، همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد به تعداد 34 سوال است. نتایج نشان داد که رفتار هم خلقی ارزش بر قابلیت مشتری مداری و خدمات رسانی موسسات تاثیر مثبت دارد. با توجه به نتایج بدست آمده به ترتیب متغیرهای بردباری، کمک کردن، تعامل شخصی، رفتار مسئولانه، اشتراک گذاری اطلاعات، بازخورد و در نهایت نیز متغیر جستجوی اطلاعات قرار داشته است.
۹.

بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات، حقوق مالکیت و تسهیلات بانکی

کلید واژه ها: کیفیت افشای اطلاعات حقوق مالکیت تسهیلات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۴۱۷
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات ، حقوق مالکیت و تسهیلات بانکی بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1393 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، چرخه تجاری به عنوان متغیر مستقل، کیفیت افشای اطلاعات به عنوان متغیر تعدیل گر و تسهیلات بانکی به عنوان متغیر وابسته و حقوق مالکیت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی، بر اساس ماهیت داده ها، از نوع تحقیق کمی و بر اساس اهداف نیز از نوع تحقیق کاربردی به حساب می آید. نتایج تحقیق نشان داد بین حقوق مالکیت و تسهیلات بانکی رابطه معنادار وجود دارد. کیفیت افشای اطلاعات بر رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیلات بانکی تاثیرگذار است.
۱۰.

پیشبینی عملکرد مدیران بر اساس هوش تجاری و سیستم های اطلاعاتی مدیران نمایندگیهای شرکت ایران خودرو (مطالعه موردی: استان فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد)

کلید واژه ها: هوش تجاری سیستمهای اطلاعات مدیریت عملکرد مدیران شرکت ایران خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۲۹
هدف از انجام این پژوهش پیشبینی عملکرد مدیران ایران خودرو بر اساس هوش تجاری و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شرکت ایران خودرو دراستانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد در نظر گرفته شد. از آنجا که تعداد این مدیران 80 نفر بودند، از روش تمام شماری، همهی آنها بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش انجام تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش گردآوری دادهها توصیفی و از نوع پیمایشی- تحلیلی است. همچنین به لحاظ زمانی نیز این تحقیق از نوع مقطعی میباشد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق نیز پرسشنامه بود که به ترتیب برای متغیر هوش تجاری از پرسشنامه پروپوویچ و همکاران، برای متغیر سیستمهای اطلاعات مدیریت از پرسشنامه اکبری و برای عملکرد مدیران از پرسشنامه پاترسون استفاده گردید که روایی و پایایی تمامی این پرسشنامه تایید شده است. تحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارspss11 به انجام رسید و از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره برای بررسی روابط استفاده شد. یافتهها حاکی از مثبت و معنادار بودن رابطه بین هوش تجاری مدیران و عملکرد آنان بوده است. همچنین بین سیستمهای اطلاعات مدیران و عملکرد آنها رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت.
۱۱.

تأثیر عملکرد کارکنان بر بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات کشور افغانستان (مورد مطالعه: شرکت روشن)

کلید واژه ها: سازمان عملکرد توانمندسازی کارکنان رضایت شغلی کارکنان کارایی اثربخشی شرکت مخابراتی روشن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۵۰
پژوهش حاضر، در پی تبیین روابط میان متغیرهای عملکرد کارکنان و بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات کشور افغانستان هست. نوع این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش گردآوری دادهها توصیفی _ پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، تمامی کارکنان شرکت مخابراتی روشن بوده که تعداد آنها 1150 نفر میباشند. نمونه آماری این پژوهش 290 نفر از کارکنان این شرکت در نظر گرفتهشده و روش نمونهگیری نیز تصادفی ساده بوده است. اطلاعات موردنیاز برای آزمون فرضیهها از طریق پرسشنامه و با پرسشهای بسته بهدستآمده است. روش تجزیهوتحلیل دادههای این تحقیق، روش معادلات ساختاری بوده، که دادههای بهدستآمده پس از ترتیب و تنظیم به واسطهای نرمافزارهای SPSS22 و Smart PLS3 مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است. روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از کارشناسان (مدیران و سرپرستان) شرکت مخابراتی روشن مورد تأیید قرارگرفته و نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان میدهد که پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردار است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی کارکنان و رعایت اصول در سازمان بر بهبود کارایی شرکت مخابراتی روشن تأثیر مثبت و معنیداری دارد. در نتیجه میتوان ادعا نمود که عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنیداری بر بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات کشور افغانستان داشته است.
۱۲.

تاثیر ابعاد کیفیت اپلیکیشن های موبایل بر رضایت و وفاداری کاربران (مطالعه موردی اپلیکیشن اسنپ)

کلید واژه ها: کارایی حفظ حریم خصوصی قابلیت دسترسی رضایت و وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۶۲
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد کیفیت اپلیکیشنهای موبایل بر رضایت و وفاداری کاربران میباشد. روشهای تحقیق بهکار گرفته شده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و از نگاه هدف یک تحقیق کاربردی میباشد. جامعه آماری تحقیق با در نظر داشت جدول پی ال اس – اس ای ام و فرمول ارائه شده توسط کوهن به تعداد 164 نفر از کاربران اپلیکیشن در شهر تهران انتخاب گردیده است. دادههای تحقیق بعد از گردآوری با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس 3 ترتیب، تجزیه و تحلیل گردیده است. روش نمونهگیری از نوع تصادفی ساده انتخاب شده، روایی پرسشنامه از نظر اساتید متخصص و استاد راهنما مورد تایید قرار گرفته و نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان میدهد که پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردار است. نتایج تحقیق نشان میدهد که ابعاد کیفیت اپلیکیشنهای موبایل مانند کارایی، حفظ حریم خصوصی و قابلیت دسترسی اپلیکیشن بر رضایت کاربران و سپس بر وفاداری آنها تاثیر مثبت و معنیداری دارد.
۱۳.

طراحی مدل شایستگیهای عمومی مبتنی بر رویکرد پژوهش ترکیبی (مورد مطالعه: شرکت کانی مس)

کلید واژه ها: شایستگی شایستگی عمومی سرمایه انسانی طراحی مدل پژوهش ترکیبی شرکت کانی مس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۳۷۴
بیشک سرمایه انسانی سازمانها، مهمترین دارایی آنها محسوب میشود. به منظور بهکارگیری مناسبتر سرمایه انسانی، دیدگاههای جدید، مدلهای شایستگی را ارائه دادهاند. مدل شایستگی چارچوبی برای تعریف مهارت و دانش مورد نیاز یک شغل است که به طور مستقیم بر نحوه عملکرد تاثیرگذار است. شاخصهای مورد استفاده توسط این مدلها در مراحل استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، ارتقاء و ... به منظور بهبود و توسعه منابع انسانی و رسیدن به اهداف سازمانی مورد استفاده قرار گرفتهاند. هدف از این پژوهش، طراحی مدل شایستگیهای عمومی شرکت کانی مس، به منظور بهبود سیستم جذب و استخدام، آموزش منابع انسانی، و ارزیابی عملکرد است. این پژوهش با رویکردی کیفی، با هدف اکتشاف، و روش تحلیل مضمون انجام شده است. به این منظور از طریق مصاحبه با 13 مدیر شرکت کانی مس، تعداد 390 کد بدست آمد. در گام بعد از تعداد ۳۳ کارمند شرکت درخواست شد کدهای احصاء شده را اولویتبندی نمایند که نهایتا منجر به استخراج 4 شاخص و 12 زیرشاخص شد. به منظور اعتبارسنجی مدل، گروه کانونی مشتمل بر 10 مدیر شرکت اعتبار مدل را تایید نمودند.
۱۴.

تاثیر تاخیر غیر عادی گزارش حسابرس بر نوسانات قیمت سهام و نوسانات سود:نقش تعدیلی بحران مالی

کلید واژه ها: تاخیر غیر عادی گزارش حسابرس نوسانات قیمت سهام نوسانات سود بحران مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۲۱
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تاخیر غیر عادی گزارش حسابرس بر نوسانات قیمت سهام و نوسانات سود و همچنین نقش تعدیلی بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع شرکت( سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز 10 جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که تاخیر غیر عادی گزارش حسابرس بر نوسانات قیمت سهام تاثیر معناداری دارد. تاخیر غیر عادی گزارش حسابرس بر نوسانات سود تاثیر معناداری دارد.بحران مالی تاثیر تاخیر غیر عادی گزارش حسابرس بر نوسانات قیمت سهام را تعدیل میکند. بحران مالی تاثیر تاخیر غیر عادی گزارش حسابرس بر نوسانات سود را تعدیل میکند.
۱۵.

تاثیر اثربخشی کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت: نقش مالکیت خانوادگی

کلید واژه ها: عملکرد شرکت مالکیت خانوادگی اندازه کمیته حسابرسی استقلال کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۲۰
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اثربخشی کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت: نقش مالکیت خانوادگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1390 تا 1396 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 172 شرکت(1204سال – شرکت) که از این تعداد 31 شرکت دارای مالکیت خانوادگی و 141 شرکت باقیمانده دارای مالکیت غیر خانوادگی بودند، جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز 10 جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که اثربخشی کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد. اندازه کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد.استقلال کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد. تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد.
۱۶.

اثربخشی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی

کلید واژه ها: اثربخشی کمیته حسابرسی استقلال کمیته حسابرسی اندازه کمیته حسابرسی تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی خوانایی یادداشت های گزارش های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۵۹۱
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 150 شرکت( 1050سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز 10 جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که اندازه کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد. استقلال کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد. تخصص مالی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵