پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره سوم پاییز 1400 شماره 10

مقالات

۱.

تاثیر بلاک چین بر قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین : با میانجی گری قابلیت فناوری اطلاعات

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۸
در عصر حاضر، شرکت ها برای انطباق با شرایط متغیر در بازار و مقابله با رقبا به دنبال کسب مزایای رقابتی هستند تا بتوانند زمینه بقای خود را در محیط پرتلاطم فراهم کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دهند. تغییرات سریع فناوری اطلاعات، فعالیت های بنگاه های اقتصادی را به طور عمیقی تحت تأثیر قرار داده است. درواقع رونق اقتصادی کشورها، صنایع و شرکت ها به بهره برداری مناسب از فناوری اطلاعات وابسته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش 120 شرکت مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی انجام شده است. تمامی فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که بلاک چین بر فن قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر مثبت دارد.
۲.

بودجه و روشهای تنظیم درآمد و هزینه

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۸
بودجه شاهرگ حیاتی دولت است زیرا تمام فعالیتهای مالی خود، اعم از کسب در امد وپرداخت هزینه هابرای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود در چارچوب قانون بودجه انجام می دهد. هر نوع پیشرفت و توسعه در بخش های گوناگون اقتصاد جامعه مدیون برنامه ریزی عملیات دولت در قالب بودجه بوده و هر نوع عقب ماندگی و عدم توسعه در بخش های مختلف اقتصادی جامعه را نیز می توان به نواقص و کمبودهای بودجه نسبت داد. نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم وحساس برای برنامه ریزی عملیات و فعالیت های دولت به موازات رشد و توسعه دولت مراحل مختلف راپشت سر گذاشته و به عنوان نظام مالی و فنی درآمده است. از لحاظ حجم و عظمت بودجه بزرگترین سند مالی و مهمترین عامل مستقل دولت است که می تواند بر سطح متغیرهای کلان ازقبیل پس انداز ملی، سرمایه گذاری تولیدات واقعی، اشتغال تورم و...تاثیر بگذارد. بودجه دارای درآمد وهزینه است که اگر براورد ارقام اساس منطقی نداشته باشد می تواند زیانبار باشد. چون بودجه برنامه است بنابراین ارکان این برنامه باید برمبنای صحیح استوار باشد.
۳.

تحلیل موانع نوآوری و تجاری سازی فناوری در شرکت های دانش بنیان ایران

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۸
شرکت های دانش بنیان کسب و کارهای دانش محوری هستند ک با هدف تبدیل پایدار دانش به ثروت شکل گرفته و فعالیت های اقتصادی آنها مبتنی و همراه با فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه فناوری های نو و پیشرفته است و از این طریق منجر به توسعه اقتصاد دانش محور در کشور می شوند. شواهد متعدد حاکی از آن است که تعداد کثیری از تحقیقات توسعه فناوری در عمل با مشکل مواجه می شوند و این امر نشاندهنده پیچیدگی فرایند نوآوری و تجاری سازی است. بنابراین ضروری است تا ضمن شناسایی چالش های پیش روی این شرکت ها نسبت به ترسیم نقشه جامع و راهبردی جهت توسعه آن ها اقدام گردد. هدف این پژوهش تحلیل موانع نوآوری و تجاری سازی در شرکت های دانش بنیان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده ها کیفی، و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی محسوب می شود. در این پژوهش مهمترین موانع با مرور ادبیات و تأیید خبرگان تعیین گردید، سپس با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)، سطح بندی و با استفاده از تحلیل MICMAC طبقه بندی شد. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه ساختاریافته استفاده شد که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و روایی آن با نظر متخصصان تأیید گردید. جامعه آماری این تحقیق از مدیران صنعت دانش بنیان کشور تشکیل که از 15 نفر از مدیران به عنوان نمونه استفاده شد. بر اساس تجزیه و تحلیل یافته ها موانع نوآوری و تجاری سازی شامل عدم ایجاد ارزش در سطح 1، درک نکردن نیازهای بازار و مشتریان، و سلب انگیزه از فن آفرینان در سطح 2، فقدان دانش تجاری سازی در سطح 3، ناکارآمدی مدیریت پروژه، توانمندی های ناکافی نیروی انسانی، و ریسک اقتصادی در سطح 4، مشکلات مربوط به حقوق مالکیت، و فقدان زیرساخت مناسب در سطح 5، فقدان امکانات مالی، و کمبود ارتباط محکم دانشگاه و صنعت در سطح 6، چالش های محیط تجاری، عدم انعطاف بروکراتیک، و بی ثباتی های اقتصادی در سطح 7، قرار گرفتند. همچنین چالش های محیط تجاری، عدم انعطاف بروکراتیک، فقدان امکانات مالی، و بی ثباتی های اقتصادی در خوشه محرک قرار گرفتند یعنی متغیرهایی با کمترین قدرت وابستگی و بیشترین قدرت نفوذ و عدم ایجاد ارزش، درک نکردن نیازهای بازار و مشتریان، ریسک اقتصادی، سلب انگیزه از فن آفرینان، و فقدان دانش تجاری سازی در خوشه وابسته قرار گرفتند یعنی متغیرهایی با کمترین قدرت نفوذ و بیشترین قدرت وابستگی. در نهایت راهکارهایی برای رفع هر دسته از موانع پیشنهاد گردید.
۴.

تأثیر نفوذ ادراک شده از تأثیرگذاران دیجیتال بر قصد خرید با میانجی گری تعامل و ارزش مورد انتظار از برند (مورد مطالعه: کاربران اینستاگرام)

تعداد بازدید : ۲۶
هر با توجه به علاقه روز افزون به تأثیرگذاران دیجیتال به عنوان ابزار ارتباطات برند در سال های اخیر، نیاز است که بررسی شود چگونه تأثیرگذاران با ایجاد پیوند با دنبال کنندگان، می توانند ادراک و رفتار آن ها را نسبت به برندهای موجود شکل دهند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر نفوذ ادراک شده از تأثیرگذاران دیجیتال بر قصد خرید با میانجی گری تعامل و ارزش مورد انتظار از برند (مورد مطالعه: کاربران اینستاگرام) است. جامعه آماری پژوهش، کاربران اینستاگرامی هستند که حداقل یک بار از طریق این شبکه خرید کرده اند. شیوه نمونه گیری تصادفی هدفمند در دسترس بوده است و با توجه به مشخص نبودن تعداد پاسخگویان در جامعه آماری از روش کوکران نامحدود به دست آمده است (که تعداد 384 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است). ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه اقتباس شده (خیمنز کاستیلو و سانچز فرناندز، 2019) است و از متغیرهای نفوذ ادراک شده از تاثیرگذاران دیجیتال، قصد خرید برند توصیه شده، تعامل برند و ارزش مورد انتظار از برند و 14 گویه استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش نسبت روایی محتوایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI) و پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شده است. جهت تحلیل توصیفی و همچنین بررسی رابطه بین متغیر ها از نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) استفاده شد و برای تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادله ساختاری با توجه به اینکه تعداد افراد نمونه بالای 200 نفر بود و بنابراین الزامی به رعایت پیش فرض نرمال بودن داده ها نبود، از نرم افزار ایموس (AMOS) بهره گرفته شد. نتیجه اصلی پژوهش نشان داد نفوذ ادراک شده از تاثیرگذاران دیجیتال با میانجی گری تعامل برند در خودپنداره فرد و ارزش مورد انتظار بر قصد خرید برند توصیه شده تاثیر مثبت دارد. بنابراین مدیران می توانند با شناسایی تاثیرگذاران اینستاگرام، زمینه بهبود خریدهای مشتریانشان را فراهم آورند.
۵.

رابطه بین مهارت های فردی مدیریت زمان با اثربخشی سازمانی در بین مدیران ادارات دولتی شهرستان کرج

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۸
این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین مهارت های فردی مدیریت زمان با اثربخشی سازمانی در بین مدیران ادارات دولتی شهرستان کرج انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت است از کلیه مدیران رده بالای سازمان های دولتی شهر کرج می باشد که با توجه به تعداد 105 سازمان دولتی در شهر کرج و با در نظر گرفتن مدیران و معاونان هر سازمان تعداد کل جامعه آماری 315 نفر می باشد. در این تحقیق برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای استفاده شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 173 نفر بود؛ که در نهایت تعداد 170 پرسشنامه به صورت کامل و صحیح برگشت داده شد لذا حجم نمونه نهایی 170 نفر تعیین گردید برای جمع آوری داده ها ز طریق پرسشنامه مهارت های فردی مدیریت زمان حافظی (1387) و پرسشنامه اثربخشی سازمانی هسو ( 2002) صورت گرفت. با توجه به نوع و ماهیت پژوهش حاضر جهت تجزیه وتحلیل داده ها که با استفاده از نرم افزار SPSS22 انجام شد در سطح آمار توصیفی از جداول و ترسیم نمودار استفاده شد و برای الگوسازی تحلیل مسیر نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد با توجه به ضریب مسیر متغیر به مقدار 0.64 و همچنین آماره t بدست آمده به مقدار 34/10 نتایج نشان داد که بین مهارت های فردی مدیریت زمان با اثربخشی سازمانی در بین مدیران ادارات دولتی شهرستان کرج رابطه وجود دارد. همچنین با توجه ضریب مسیر متغیر مهارت های فردی مدیریت زمان و سازماندهی به مقدار 53/0 و مقدار آماره t به مقدار 84/9 لذا بین مهارت های فردی مدیریت زمان با سازماندهی در بین مدیران ادارات دولتی شهرستان کرج رابطه وجود دارد. با توجه به ضریب مسیر مهارت های فردی مدیریت زمان و تصمیم گیری به مقدار 59/0 و همچنین آماره t به مقدار 21/10 نتیجه شد که بین مهارت های فردی مدیریت زمان با تصمیم گیری در بین مدیران ادارات دولتی شهرستان کرج رابطه وجود دارد . با توجه به ضریب مسیر متغیر مهارت های فردی مدیریت زمان با ارتباط با کارکنان به مقدار 57/0 و همچنین آماره t به مقدار 27/9 نتیجه شد که بین مهارت های فردی مدیریت زمان با ارتباط با کارکنان در بین مدیران ادارات دولتی شهرستان کرج رابطه وجود دارد. و با توجه به ضریب مسیر مهارت های فردی مدیریت زمان و رضایت شغلی به مقدار 50/0 و همچنین آماره t به مقدار 95/8 نتیجه حاصل شد که بین مهارت های فردی مدیریت زمان با رضایت شغلی در بین مدیران ادارات دولتی شهرستان کرج رابطه وجود دارد.
۶.

حسابرسی فناوری اطلاعات

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۰
ﺑ ﺎ ورود فناوریﻫ ﺎی اﻃﻼﻋ ﺎت ﺑ ﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﺗﺠﺎرت، ﺗﻐیی ﺮات ﻋﻈیﻤی در ﻣﺤی ﻂ ﺗﺠ ﺎری رخ داده اﺳ ﺖ. اقتصاد جهانی بیشتر از هر زمان دیگر به همدیگر وابسته شده اند و زیرساخت های الکترونیکی و تجارت در فرآیندهای کسب و کار در سراسر جهان یکپارچه شده است و نیاز به کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات بیش از پیش افزایش یافته است. از ایﻦ رو ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ ﺎن ﺑﺎیﺪ ﺧﻮد را ﺑ ﺎ ایﻦ ﻣﺤیﻂ ﺟﺪیﺪ و ﭘیﭽیﺪه اﻧﻄﺒ ﺎق دﻫﻨﺪ. در ایﻦ ﻣﺤی ﻂ ﭘیﭽیﺪه اﺳ ﺘﻔﺎده از روش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳی کﺎﻣﭙیﻮﺗﺮی و حسابرسی IT ﺿﺮورت ﺑیﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ یﺎﻓﺖ. ﺗﻮﺳ ﻌﻪی فناوری اﻃﻼﻋ ﺎت، در ﻋی ﻦ ﺣﺎل ک ﻪ ﻣﺤی ﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ ی را ﭘیﭽیﺪهﺗ ﺮ ﻣیﺳ ﺎزد، زﻣﺎن، ﺷ یﻮهﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪیﺪﺗﺮی را ﻧیﺰ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷ ﺪن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ ﺎن ﺑﺎ کﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ ی ﻓﺮاﻫ ﻢ ﻣیکﻨ ﺪ. با استفاده از روشهای حسابرسی مبتنی بر رایانه، تجزیه وتحلیل حجم انبوهی از داده ها در مدت زمان کوتاهی ممکن شده و خطاها، تقلبها و سوء استفاده ها با سهولت بیشتری کشف می شوند.
۷.

تاثیر کرونا ویروس بر فعالیت های کاری، اقتصاد و معیشت گروه های مختلف شغلی در استان ایلام

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۴
مقدمه: درماه دسامبر 2019 در شهر وهان واقع کشور چین، یک بیماری به نام کرونا شیوع پیدا کرد که به سرعت این بیماری گسترش یافت و افراد و ارگان های مختلف را به شدت درگیر کرد این به بیماری یک تهدید اقتصادی تبدیل شد هرچند تا کنون اطلاع دقیقی از آسیب های اقتصادی کرونا ویروس در دسترس نیست.مواد و روش ها: در این تحقیق جهت ارزیابی تاثیر کرونا بر کار، معیشت و اقتصاد مردم در استان ایلام یک پرسش نامه طراحی شد جامعه آماری ما 400 نفر شامل 4 گروه شغلی و از هر گروه شغلی 100 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که در گروه شغلی یک در ایام کرونا میزان فعالیت کاهش و درامد افزایش یافته است ولی در سایر گروه های شغلی هم فعالیت و هم درامد در ایام کرونا کاهش یافته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲