پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره اول تابستان 1398 شماره 1

مقالات

۱.

خلاقیت و رویکردهای نوین در مدیریت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۱
امروزه بیش از هر زمان مشخص شده است که رشد و توسعه سازمانها و در پی آن جوامع در گروی استفاده صحیح از نیروی انسانی است. در حال حاضر سازمان بشری مانند گذشته نیست بویژه نیروی کار به طور قابل توجهی در حال تغییر است. بی شک در جهان پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت امروز آنچه موجبات تحقق مزیت رقابتی سازمانها را تضمین میکند، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست. با شتاب روز افزون تحولات و دگرگونيها در دنياي کنوني که عصر اطلاعات و ارتباطات است و به دليل بي ثباتي و تغيير پذيري و نيز غير قابل پيش بيني بودن اين تغييرات ، آنچه که کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي در حال توسعه را در جهت افزايش پيشرفت آنها مدد مي رساند ، استفاده از فرصتها در رقابت با ساير کشورهاست و اين امر ميسر نمي گردد مگر با درايت و خلاقيت مديران و نيز تاثير مديران در پرورش خلاقيت کارکنان که با کمک يکديگر در جهت رشد و بالندگي سازمان خود و در نتيجه ، جامعه بکوشند . مقاله حاضر کوشش می کند نقش خلاقیت مدیران در بهبود وضعیت سازمان را بیان کند.
۲.

تاثیر افزایش کیفیت محصولات داخلی در کاهش علاقه خریداران ایرانی به محصولات خارجی ( نمونه موردی: مرکز خرید کورش در تهران)

تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۰
تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی تاثیر افزایش کیفیت محصولات داخلی در کاهش علاقه خریداران ایرانی به محصولات خارجی بپردازد , جامعه آماري اين پژوهش خریداران بالای 24 سال مرکز خرید کورش در تهران مي باشند. بر اين اساس روش نمونه گیری غیراحتمالی مي باشد كه به خاطرنامحدودبودن جامعه آماري،طبق فرمول نامحدود کوکران تعداد نمونه 250 نفر می شود که به طور تصادفی انتخاب خواهند شد. تحقیق حاضر براساس نوع هدف کاربردی، از نظر ویژگیهای موضوعی، توصیفی و از نظر روش انجام کار نیز تحقیقی پیمایشی – میدانی است تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و LISEREL انجام خواهد شد.در تحلیل اطلاعات هم از آمار توصیفی و هم آمار استنباطی استفاده می شود.به کمک آمار توصیفی،داده های مربوط به فراوانی جمعیت نمونه و ویژگی های توصیفی سوالات متغیرها جمع آوری شده و در قالب نمودار نشان داده می شوند. پس از محاسبه مقادیر آزمون کلموگروف-اسمیرنوف در صورت نرمال بودن یا نبودن از آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک و همچنین تحلیل مسیر به کمک معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده خواهد شد. ماحصل تحقیق را می توان اینگونه بیان نمود که بین متغییرهای تحقیق همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
۳.

مدیریت راهبردی و استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه اول تهران

تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۳۶۷
هدف از اين پژوهش، بررسي مدیریت راهبردی و استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه اول تهران می باشد،نمونه آماري شامل 95 معلم تربيت بدني(54 مرد و 41 زن) و ابزار اندازه گيري تحقيق شامل پرسشنامه ارزيابي سبك رهبري سالزمن(SLSI) و براي سنجش مديريت راهبردي منابع انساني از پرسشنامه تعديل شده چن و هوانگ (2009) استفاده گردیده است. نتايج نشان داد كه ميانگين نمره سبك رهبري سالزمن 31 (از 70 نمره ممکن) بود. میانگین نمرات محیط مدرسه از دیدگاه معلمان تربیت بدنی3/179 (از 280 نمره ممکن) بود. در مورد شاخص مدیریت راهبردی، شیوه ی رهبری وظیفه گرا با درصد 3/69 از کل مدیران مدارس سبک رایج بین مدیران مدارس شناخته شد. درمورد شاخص محیط مدرسه، شاخص های حمایت از دانش آموزان، وابستگی، علاقه ی حرفه ای، اجماع کاری، توانمند سازی، نو آوری، کفایت منابع و فشار کار شناخته شد ،که شاخص حمایت از دانش آموان با 71/25 در بهترین حالت وشاخص فشار کار با 49/18 در بدترین وضعیت در میان شاخص ها قرار دارند. نتايج آزمون فرضيات تحقيق نشان داد كه همبستگي بين مدیریت راهبردی واستراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه اول شهر تهران رابطه وجود دارد، اما در سطح 05/0 pمعني دار نیست. سایر نتایج از رابطه معنی دار بین دو متغیرجنسیت وسطح تحصیلات با سبک مدیریت راهبردی و استراتژیک و عملکرد معلمان رابطه معنی داری بین متغیرهای سابقه تدریس و سطح تحصیلات با محیط مدرسه خبر داد.
۴.

مروری بر سازمان هاي فرانوگرا (پست مدرن)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۳۳
دنیاي اطراف ما دائم در حال تغییر و دگرگونی است به طوري که این دگرگونیها همه وجوه زندگی را در بر می گیرد و ی کی ازبارزترین وجوه دنیاي امروز، دنیاي سازمان ها است. در راستاي همین همگامی با تغییرات از مشخصه هاي سازمان هاي امروزي تنوع،عدم اطمینان، پیچیدگی، از بین رفتن مرزهاي سازمانی، دانش محوري و... می باشد. لذا سازمان هاي امروزي نیاز به مدیریت و مدیرامروزي دارد تا با آگاهی از روند این تغییرات و تحولات با دانش هرچه بیشتر، سازمان را در راستاي رسیدن به اهداف خود هدایت نماید.از جمله پارادایم هایی که می تواند تا حدودي مبین این نیازهاي متغیر سازمان هاي امروزي باشد، پارادایم فرانو گرایی (پست مدرنیسم )می باشد. با توجه به این مسایل در این نوشته سعی شده است که به اختصار به پاره اي از ویژگی هاي این سازمان ها و مسایل مدیریتی آنها از جمله، سیر پیوستاري نظریات سازمان و مدیریت، تاثیر فرانو گرایی بر مدیریت، سازمان هاي فرانوگرا و ساختار، روابط انسانی، مدیریت و رهبري در سازمان هاي پست مدرن و مقایسه سازمان هاي مدرن و پست مدرن پرداخته شود.
۵.

بررسي تأثير عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازماني با نقش میانجی امنيت رواني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار

تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۶۷
هدف اصلي تحقيق حاضر سنجش تأثير عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازماني با نقش میانجی امنيت رواني و غني سازي شغلي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار مي باشد. اين پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردي است. همچنين اين پژوهش بر اساس ماهيت گردآوري داده ها، از نوع تحقيقات ميداني بوده و در زمره تحقيقات توصيفي- همبستگي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق را كليه كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تشكيل مي دهند كه جمعاً به تعداد 130 نفر مي باشند. مطابق فرمول كوكران نمونه اي به حجم 97 نفر به صورت نمونه گيري تصادفي ساده با قابليت اطمينان 95 % و سطح خطاي 5% انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير معنا داري دارد. همچنين امنيت رواني كاركنان بر رفتار شهروندی سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير معنا داري دارد. از سويي عدالت سازمانی بر امنيت رواني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير معنا داري دارد. در نهايت نتايج نشان داد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازماني با نقش میانجی امنيت رواني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير دارد.
۶.

مقایسه تطبیقی شیوه ارزیابی تکنولوژی در ایران و دیگر کشورها

تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
ارزیابی تکنولوژی یک ابزار با چارچوب فکری است که به درک بهتر نسبت به تکنولوژی و تصمیم گیری درباره آن کمک می کند ارزیابی تکنولوژی پارلمانی به عنوان یکی از اقسام ارزیابی تکنولوژی نیز با هدف مخاطب قرار دادن مجلس با پارلمان برای کمک به سیاستگذاری تکنولوژی در کشورها مورد توجه نهادی تصمیم گیر قرار گرفته است در این مطالعه ضمن بررسی ارزیابی تکنولوژی در کشورهای انگلستان دانمارک؛ فنلاند؛ آلمان و یونان به بررسی ارزیابی تکنولوژی در ایران می پردازیم.
۷.

نقش فناوری اطلاعات در آموزش نیروی انسانی با تاکید بر توانمندسازی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۹۶
از آنجا که نيروي انساني آموزش ديده يكي از مهمترين نهاده هاي اقتصاد در هر كشوري است و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه با كمبود سرمايه هاي مادي مواجه هستند اهميت خاصي دارد و نیز آموزش و پرورش به عنوان مولفه ای تاثیرگذار در اداره آینده کشور، فرصت هایی بی بدیل برای کشورهای در حال توسعه پدید آورده است. با توجه به سند توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و جایگاه آموزش در آینه سند چشم انداز ۱۴۰۴ و در حرکت جهانی به سمت جامعه اطلاعاتی و عصر دانایی محور، فناوری اطلاعات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد. توسعه روزافزون ابزارهاي مبتني بر اين فناوري ها و سرعت فراوان تطبيق آن با نيازمندي هاي انسان، موجب شده تا شکل جديدي از محيط يادگيري و تعاملي خلاق، فعال و فراگير ايجاد شود. با توجه به این که در شکل گیری سازمان های یادگیرنده، آموزش، نقش زیربنایی را دارد.در نهایت کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش بگونه ای است که باعث توانمندسازی نیروی انسانی می شود. هدف این مقاله بررسی فناوری اطلاعات، جایگاه سرمایه انسانی متخصص و کارآمد و نقش IT در آموزش آنها و در نهایت توانمند شدن آن ها است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲