پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره دوم تابستان 1399 شماره 5

مقالات

۱.

بررسی نقش صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان چهارمحال و بختیاری بر اشتغال

کلید واژه ها: صنایع کوچک و متوسط اشتغال شهرکهای صنعتی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۴
در این پژوهش به دلیل اهمیت صنایع کوچک و متوسط بر میزان اشتغال و در نتیجه توسعه اقتصادی، ارتباط بین میزان فعالیت صنایع کوچک و متوسط با سطح اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ بدین منظور با استفاده از تحقیقات کتابخانهای و میدانی به جمعآوری اطلاعات مربوط به ظرفیت اسمی و واقعی اشتغال و همچنین میزان فعالیت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط موجود در نواحی و شهرکهای صنعتی استان پرداختیم. نتایج این پژوهش مؤید اهمیت این صنایع در افزایش سطح اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری که دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور است، میباشد.
۲.

واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت و ریسک اطلاعات در بانک ها و موسسات مالی

کلید واژه ها: واکنش بازار افشای اطلاعات با اهمیت ریسک اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۰۳
هدف پژوهش حاضر به بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت و ریسک اطلاعات در بانک ها و موسسات مالی بین سال های 1393تا1397است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 14 بانک (70 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز 10 جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین واکنش بازار و افشای اطلاعات با اهمیت رابطه معناداری وجود دارد. بین واکنش بازار و ریسک اطلاعات رابطه معناداری وجود دارد.
۳.

بررسی تاثیر تجربه و دانش مالی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بر کیفیت افشا و عملکرد شرکت

کلید واژه ها: تجربه و دانش مالی کیفیت افشا عملکرد شرکت هیات مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۷۴۹
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تجربه و دانش مالی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بر کیفیت افشا و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 162 شرکت جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز 10 جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تجربه مدیرعامل و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت افشا تاثیر معناداری دارند. تجربه مدیرعامل و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارند.
۴.

بررسی میزان وفاداری بیمه گذاران سازمان بیمه سلامت با تبیین تاثیر رضایت و ارزش درک شده توسط بیمه گذاران

کلید واژه ها: وفاداری بیمه گذاران کیفیت خدمات رضایت درک شده بیمه سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۴۰۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران سازمان بیمه سلامت به روش توصیفی از نوع پیمایشی سال 1398وفاداری، بیمه گذاران، کیفیت خدمات، رضایت درک شده بیمه سلامت انجام شد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بیمه سلامت در شهر تهران است. نمونه تحقیق بر اساس فرمول حجم جامعه نامحدود در سطح اطمینان 95 درصد برابر با 400 برآورد گردید. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.ابزار پزوهش پرسشنامه استاندارد که دارای چهار بعد و 31گویه میباشد است.روایی صوری پرسشنامه ها با استفاده از نظرات استاد راهنما و اساتید گروه و تعدادی از اعضای جامعه اماری تایید شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91 81/0 تعیین گردید که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار اندازهگیری بود. پس از جمعآوری دادهها، تجزیه و تحلیل آن ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و lisrel انجام شد. نتایج نشان میدهد تاثیر مستقیم کیفیت خدمات روی رضایت درک شده بیمه گذاران مثبت و معنی دار (71/8=T، 69/0=β) بوده و فرضیه اول تحقیق پذیرفته می شود. تاثیر مستقیم کیفیت خدمات روی ارزش درک شده بیمه گذاران مثبت و معنی دار (7/35=T، 84/0=β) بوده و فرضیه دوم تحقیق پذیرفته می شود.اثر مستقیم رضایت درک شده بیمه گذاران روی وفاداری مشتری مثبت و معنی دار بود (49/2=T، 31/0=β) و فرضیه سوم تحقیق پذیرفته می شود. اثر مستقیم ارزش درک شده روی وفاداری مشتری مثبت و معنی دار بود (36/3=T، 66/0=β) و فرضیه چهارم تحقیق پذیرفته می شود.
۵.

بررسی قوانین، اقدامات و برنامه های انجام شده نظام اداری کشور برای خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع

نویسنده:

کلید واژه ها: ارباب رجوع طرح تکریم ارباب رجوع خدمت رسانی به مردم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۶۷۶
رضایتمندی مردم و رعایت انتظارات موجه آنها و تلاش نظام اداری برای تامین مطالبات بحق و قانونی آنان، از مباحث مهم حقوق اداری و مدیریت بخش عمومی است. در نظام اداری کشور که برگرفته از آموزه های دینی است این مهم از ارکان مشروعیت آن بوده و جایگاه مهمی در قوانین و برنامه های دولتها بعد از پیروزی انقلاب داشت بطوریکه این موضوع جزء برنامه های اصلی ایجاد تحول در نظام اداری در سال ۱۳۸۱ دولت اصلاحات، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاستهای کلی نظام اداری و بعد از آن در برنامه ده گانه نحول نظام اداری دولت دهم و نقشه اصلاح راه نظام اداری دولتهای یازدهم و دواردهم نیز است. بنابراین هدف پژوهش حاضر که روش آن توصیفی – تحلیلی و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و مرور اسنادی بوده بررسی قوانین، اقدامات و برنامه های انجام شده نظام اداری کشور برای دستیابی به این مهم است.
۶.

تاثیر گرایش به بازاریابی بین الملل بر عملکرد بین المللی(منطقه مورد مطالعه: منطقه ازاد تجاری-صنعتی ارس)

نویسنده:

کلید واژه ها: گرایش به بازاریابی بین الملل عملکرد بین المللی شبکه بین المللی فناوری ارتباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۹
در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر گرایش های بازاریابی بین المللی بر عمکرد بین الملل منطقه ویژه ازاد ارس (جلفا)پرداخته شده است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی است و از پرسشنامه، پس از تائید روایی و پایایی، به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 155 نفر تعیین شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، گرایش به بازاریابی بین الملل بر عملکرد بین المللی(منطقه مورد مطالعه: منطقه ازاد تجاری-صنعتی ارس) تاثیر ثبت و معناداری دارد.
۷.

عوامل مؤثر بر استرس شغلی کارکنان و تأثیر آن بر کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع برق استان ایلام)

کلید واژه ها: استرس شغلی کیفیت زندگی کاری شرکت توزیع برق استان ایلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۵۹۳
سازمان بین المللی کار، استرس شغلی را شناخته شده ترین پدید ه ی تهدیدکننده ی سلامتی کارگران معرفی نموده است. فشارهای روانی شدید با کاهش بهره وری، انگیزه کم کاری ، اعتصابات، غیبت، جابجایی کارکنان همراه است و هزینه های سنگینی را بر سازمان و فرد تحمیل می کنند. در این پژوهش هدف معرفی و تشریح عوامل مؤثر بر استرس شغلی کارکنان شرکت توریع برق استان ایلام و تأثیر آن بر کیفیت زندگی کاری می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی از نوع علی- همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت توریع برق استان ایلام می باشد. داده های مورد نیاز، از طریق پرسشنامه استاندارد از نمونه ای 150 نفری جمع آوری گردید. مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0.95 برآورد شد. جهت آزمون فرضیات از آزمون همبستگی با استفاده از نرم افزار SPSS و از مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها با نرم افزار SMART-PLS استفاده شد. در این پژوهش تأثیر منفی استرس شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نقش منفی متغیرهای فقدان کنترل، ابهام نقش، ارزیابی عملکرد، تعارض مناسبات انسانی در محیط کار، محیط کار، سنگین باری نقش، سبک باری نقش و تعارض نقش بر کیفیت زندگی کاری کارکنان تأیید شد و مشخص شد متغیرهای ناامنی و بیگانگی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان تأثیر ندارند.
۸.

حکمرانی خصوصی، با تأکید بر مبانی فلسفی

کلید واژه ها: حکمرانی خصوصی حکومت نئولیبرالیسم‏ هژمونی نئوگرامشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
از دیرباز مفهوم حکومت، مورد توجه پژوهشگران بوده و در دیدگاههای جدید، حکمرانی مفهومی نوپا است که با مبانی خاص خود توانسته در تقابل حکومت، به جایگاه در خور توجهی برسد. حکمرانی خصوصی، گونهای از انواع حکمرانی است که بر مفهوم بازار آزاد و دیدگاههای اقتصاد نئولیبرالیستی برخاسته از روابط بینالملل تاکید میکند. به این دلیل که بخش خصوصی، در بسیاری از موارد توانسته است عملکرد کاراتری از دولت داشته باشد، توانسته نوع مطلوبتری از اعمال قدرت کثرتگرایی را ایجاد نماید. گرچه حکمرانی خصوصی موجب کاهش مقررات سنتی و افزایش بازیگران غیردولتی شبکهای شده که موجب تضعیف نقش دولت میشود، اما بر استاندردهای بینالمللی ، مشارکت خط مشیگذاری و جامعه مدنی تاکید می کند. در این پژوهش، ضمن توجه به سیر تطور مطالعات حکمرانی خصوصی، به بررسی مبانی فلسفی از دو دیدگاه ایدهآل و انتقادی نسبت به حکمرانی خصوصی پرداخته و در نهایت رهنمودهایی به منظور عملینمودن حکمرانی خصوصی ارائه میدهد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵