شکرالله هویدا

شکرالله هویدا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

تاثیر ابعاد کیفیت اپلیکیشن های موبایل بر رضایت و وفاداری کاربران (مطالعه موردی اپلیکیشن اسنپ)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد کیفیت اپلیکیشنهای موبایل بر رضایت و وفاداری کاربران میباشد. روشهای تحقیق بهکار گرفته شده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و از نگاه هدف یک تحقیق کاربردی میباشد. جامعه آماری تحقیق با در نظر داشت جدول پی ال اس – اس ای ام و فرمول ارائه شده توسط کوهن به تعداد 164 نفر از کاربران اپلیکیشن در شهر تهران انتخاب گردیده است. دادههای تحقیق بعد از گردآوری با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس 3 ترتیب، تجزیه و تحلیل گردیده است. روش نمونهگیری از نوع تصادفی ساده انتخاب شده، روایی پرسشنامه از نظر اساتید متخصص و استاد راهنما مورد تایید قرار گرفته و نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان میدهد که پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردار است. نتایج تحقیق نشان میدهد که ابعاد کیفیت اپلیکیشنهای موبایل مانند کارایی، حفظ حریم خصوصی و قابلیت دسترسی اپلیکیشن بر رضایت کاربران و سپس بر وفاداری آنها تاثیر مثبت و معنیداری دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان