پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره دوم زمستان 1399 شماره 7

مقالات

۱.

تاثیر ساختار هیئت مدیره بر دستکاری فعالیت های واقعی و مدیریت سود فرصت طلبانه

کلید واژه ها: اندازه هیئت مدیره استقلال هیئت مدیره دستکاری فعالیت های واقعی مدیریت سود قرصت طلبانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 971 تعداد دانلود : 162
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار هیئت مدیره بر دستکاری فعالیت های واقعی و مدیریت سود قرصت طلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 149 شرکت(1043 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که اندازه هیئت مدیره استقلال هیئت مدیره و دوگانگی مدیرعامل بر دستکاری فعالیت های واقعی تاثیر معناداری دارند. همچنین اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و دوگانگی مدیرعامل بر مدیریت سود قرصت طلبانه تاثیر معناداری دارند.
۲.

نقش تعدیلی گزارش حسابرس بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام

کلید واژه ها: گزارش حسابرس اندازه کمیته حسابرسی تخصص مالی کمیته حسابرسی ریسک سقوط قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 503 تعداد دانلود : 39
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی گزارش حسابرس بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع شرکت( سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری دارد. گزارش حسابرس رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام تعدیل می کند.
۳.

رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی:نقش کیفیت حسابرسی

کلید واژه ها: اطمینان بیش از حد مدیران خوانایی گزارش های مالی کیفیت حسابرسی دوره تصدی حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 806
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی و چنین نقش کیفیت حسابرسیبر رابطه فوق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 150 شرکت( 1050سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی رابطه معناداری وجود دارد. کیفیت حسابرسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی را تعدیل می کند.
۴.

رابطه بین خودهمبستگی سود و کمیته حسابرسی:شواهدی از شرکت های خانوادگی

کلید واژه ها: خودهمبستگی سود اندازه کمیته حسابرسی استقلال کمیته حسابرسی تخصص مالی کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 113 تعداد دانلود : 381
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودهمبستگی سود و کمیته حسابرسی در شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش غربالگری در مجموع 150 شرکت(1050 سال – شرکت) که از این تعداد 31 شرکت(217 سال شرکت) خانوادگی و بقیه یعنی 119 شرکت(833 سال شرکت) دیگر غیر خانوادگی بودند، جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که بین اندازه کمیته حسابرسی و خود همبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری وجود دارد. بین استقلال کمیته حسابرسی و خود همبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری وجود دارد.بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و خود همبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری وجود دارد.
۵.

بررسی تاثیر جبهه گیری مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی:نقش کمیته حسابرسی

کلید واژه ها: جبهه گیری مدیریتی کیفیت گزارشگری مالی اندازه کمیته حسابرس استقلال کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 917 تعداد دانلود : 195
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جبهه گیری مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی:نقش کمیته حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 170 شرکت(1190 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که جبهه گیری مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.اندازه کمیته حسابرسی رابطه بین جبهه گیری مدیریتی و کیفیت گزارشگری مالی راتعدیل می کند. استقلال کمیته حسابرسی رابطه بین جبهه گیری مدیریتی و کیفیت گزارشگری مالی راتعدیل می کند. تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی رابطه بین جبهه گیری مدیریتی و کیفیت گزارشگری مالی را تعدیل می کند.
۶.

بررسی رابطه افشای اختیاری اطلاعات با کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: افشای اختیاری اطلاعات کیفیت سود بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 869 تعداد دانلود : 180
هدف این تحقیق بررسی رابطه افشای اختیاری اطلاعات با کیفیت سود و مسئولیت اجتماعی در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف تحقیق نمونه ای متشکل از 160 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب گردید. در این تحقیق متغیر وابسته کیفیت سود از طریق الگو فرانسیس و همکاران (2005) محاسبه شده است و برای اندازه گیری متغیر افشای اختیاری اطلاعات از شاخص جنسن(2002)استفاده شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل استفاده شده است. نتایج فرضیه تحقیق نشان داد که، رابطه ای مثبت بین افشای اختیاری اطلاعات با کیفیت سود شرکت وجود دارد و افزایش در افشای اختیاری اطلاعات موجب افزایش کیفیت سود شرکت می شود.
۷.

طوفان مغزی و تکنیک های استفاده از آن در سازمان ها

کلید واژه ها: طوفان مغزی ایده های نوآورانه طوفان نقش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 770 تعداد دانلود : 317
سال هاست که طوفان مغزی به عنوان اهرمی در جهت رسیدن به خلاقیت و ایده پردازی در سازمانها مورد توجه قرار گرفته است. اما می بایست چگونگی استفاده از آن را یاد بگیریم به همین دلیل در این مقاله طوفان فکری را برای رسیدن به خلاقیت و دید متفاوت مدیران سازمانها به محیط پیرامون خود به جهت رشد و شکوفایی بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. بررسی ها نشان می دهد که نگاه ما به ایده ای کوچک باعث رسیدن به ایده های بزرگ خواهد شد بنابراین نباید نسبت به هرگونه ایده ای بی توجه بود.سازمانهایی رو به جلو حرکت خواهند کرد که ایده ای جدیدی را خلق و برای رسیدن به اهداف خود خلاقیت داشته باشند. ایده های جدید هستند که ما را به سمت استراتژی اقیانوس آبی هدایت کرده و باعث میشود در دنیای رقابت غرق نشویم.
۸.

ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات پایگاه های بهداشتی شهر خرم آباد بر اساس مدل سروکوال

کلید واژه ها: ارزیابی خدمات کیفیت خدمات عمومی سروکوال پایگاه بهداشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 911 تعداد دانلود : 884
پایگاه های بهداشتی ازجمله مراکز دولتی در حوزه بهداشت و درمان هستند که با حجم زیادی از ارباب رجوع، به صورت روزانه ارتباط دارند. از این رو سطح کیفیت خدمات قابل ارائه در این پایگاه ها در ایجاد رضایت عمومی مؤثر است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت خدمات پایگاه های بهداشتی شهر خرم آباد بر اساس مدل سروکوال است. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ مسئله پژوهش و گردآوری و تحلیل داده ها توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه کلیه خانوارهای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در سطح شهر خرم آباد است. حجم نمونه با استفاده از فرمول Cochrane 380 نفر انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده که از 24 سؤال برای ارزیابی کیفیت خدمات تشکیل یافته است. این پرسشنامه ها با انجام هماهنگی های لازم در چندین نوبت در مراکز مختلف در اختیار مراجعه کنندگان قرارگرفته است. بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش، خدمات ارائه شده در ابعاد پنج گانه پایین تر از انتظارات مراجعین است و شکاف در بعد عوامل محسوس نسبت به ابعادی همچون تضمین و همدلی بیشتر است. برای ارزیابی معناداری شکاف ها از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون استفاده شده است. مطابق با نتایج حاصل از این آزمون در سطح خطای 0.05 درصد کیفیت کلی خدمات ارائه شده در ابعاد پنچ گانه معنادار است.
۹.

بررسی ارتباط بین فرا اعتمادی مدیریت با مخاطره عملیاتی، اهرمی و سیستماتیک شرکت ها

کلید واژه ها: فرا اعتمادی مدیریت مخاطره عملیاتی سیستماتیک اهرمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 10 تعداد دانلود : 689
در این تحقیق به بررسی ارتباط بین فرا اعتمادی مدیریت با مخاطره عملیاتی ، اهرمی و سیستماتیک شرکتها پرداخته شد . جامعه آماری این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه ی آماری متشکل از 111 شرکت، در بازه ی زمانی1390- 1395 با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره با الگوی اقتصاد پنل دیتا می باشد. بررسی تأثیر فرا اعتمادی مدیریت بر مخاطرات عملیاتی و سیستماتیک و اهرمی شرکتها موضوع مهمی است؛ چرا که فرا اعتمادی می تواند منجر به تصمیماتی گردد که ارزش شرکت را از بین می برد. به عنوان مثال رول (1986) معتقد است که دلیل درگیر شدن مدیران در فعالیتهای ادغام و تحصیل نابودکننده ارزش شرکت، بیش اطمینانی مدیریت است. اختلال در فعالیتهای سرمایه گذاری، تأمین مالی و سیاست های حسابداری می تواند هزینه بر باشد. از سوی دیگر، فرا اعتمادی مدیریت می تواند تحت شرایطی منجر به ایجاد منافعی برای شرکت گردد. برای مثال، انگیزه مخاطره پذیری به وسیله مدیران دارای اطمینان بیش از حد نسبت به سایر مدیران دارای هزینه کمتری است. با توجه به اهمیت نگرش مدیریتی بر فعالیتهای آتی شرکت اقدام به بررسی ارتباط فرا اعتمادی مدیریت و پذیرش مخاطره شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که بین فرا اعتمادی مدیران و مخاطره عملیاتی ارتباط معنادار وجود دارد و بین فرا اعتمادی مدیران و مخاطره اهرمی ارتباط معنادار وجود دارد. ولی این در حالی است که ارتباط معنادار بین فرا اعتمادی مدیران و مخاطره سیستماتیک مشاهده نشده است.
۱۰.

Investigating the Effective Role of Strategic Islamic Coordination on the Success of Organizations in the Resistance Economy

کلید واژه ها: Islamic Coordination Strategic Coordination Organization Success Resistance economy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 695
The resistance economy is a smart move to identify the areas of pressure and subsequently try to control and neutralize the effects, which requires the coordination, stability of action, and facilitation of movement toward the desired situation by turning such pressure into opportunities. In this study the statistical population entails of 500 senior and mid-ranked managers and senior experts of the Central Headquarters of Sepah Bank. The sample population was identified 218 using the Cochran\'s formula. Field measurement was performed using a questionnaire and its validity was confirmed using formal validity and reliability with Cronbach\'s alpha (0.73). Structural equations were used to analyze the hypotheses. Based on the research model, the two main hypotheses and ten sub-hypothesis were examined, which indicates the effect of Islamic and strategic coordination on the success of organizations in the resistance economy. In the end, suggestions were made based on the hypotheses.
۱۱.

تاثیر جو سازمانی بر ابعاد مالی و غیر مالی عملکرد شعب مراکز استانی بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از مدل ارزیابی مالتیک

کلید واژه ها: جو سازمانی عملکرد مالی و غیر مالی بانک توسعه صادرات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 227 تعداد دانلود : 767
در عصر حاضر که همزمان با موج چهارم تغییر و تحولات سازمانی و متاثر از تکنولوژی و فناوری های نوین است ، جو سازمانی حاکم بر شرکتها و سازمان ها معیاری اثر بخش برای خلق ارزش و کسب مزیت های رقابتی برای بسیاری از سازمانها محسوب و از اهمیت زیادی نزد مدیران هوشمند برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر جو سازمانی بر عملکرد مالی و غیر مالی در شعب مراکز استانی بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از مدل ارزیابی عملکرد از ابعاد مالی و غیر مالی مالتیک به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در این بانک تخصصی تشکیل می دادند که بر مبنای آمار مأخوذه، تعداد این افراد 900 نفر بود. از این میان، 269 نفر از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده در این پژوهش ، پرسشنامه ای مشتمل بر51 پرسش بود که از پرسشنامه های استاندارد هر متغیر استفاده و در آن پاسخ ها بر اساس طیف 5 نقطه ای لیکرت تنظیم شده بودند. گفتنی است که آنالیز داده در بخش استنباطی نیز، پس از انجام آزمون توزیع نرمال و تعیین نحوه توزیع داده های گردآوری شده بر اساس روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چند متغیره صورت پذیرفت. در پایان، نتایج پژوهش نشان داد که جو سازمانی و کلیه ابعاد وابسته به آن بر عملکرد مالی و غیر مالی این بانک تخصصی تاثیر مثبت و معناداری دارند.گفتنی است که این پژوهش از لحاظ هدف استفاده از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و از نوع مطالعات اسنادی و میدانی می باشد.
۱۲.

کاربرد تئوری رفتاری برنامه ریزی شده بر قصد خرید (مطالعه موردی فرش ایران در افغانستان)

کلید واژه ها: نگرش کنترل رفتاری درک شده هنجارذهنی قصد خرید و خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 918 تعداد دانلود : 607
هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان فرش ایرانی در افغانستان بوده است که برمبنایی تئوری رفتار برنامه ریزی شده ارزیابی شده است بر اساس آزمون های انجام شده روی مدل مفهومی این پژوهش، مدل مفهومی تحقیق از برازش مناسب در ارتباط با پیش بینی متغیرهای وابسته به واسطه متغیرهای مستقل بر خور دار است، این پژوهش از نگاه هدف کاربردی واز نگاه شیوه اجرا توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش تمام شهروندان استان هرات افغانستان است نمونه آماری بر اساس جدول گرجسی و مورگان 384 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ها انتخاب شده است. پرسشنامه ای که برای ارزیابی عوامل موثر بر قصد خرید طراحی شده است، دارای پنج سازه و 17 آیتم می باشد، براساس آزمون های که روی این پرسشنامه انجام شده است پرسشنامه از روایی و پایایی مناسب بر خور دار است تعداد 400 پرسشنامه نامه در میان جامعه آماری این پژوهش توزیع شدند که به تعداد 330 پرسشنامه جمع آوری شدند و درنهایت تعداد 312 آنها مناسب بوده و برای تجزیه و تحلیل بعد از تنظیم، کد گذاری، و ترتیب وارد برنامه Spss25 گردیدند تجزیه و تحلیل مشخصات پاسخ دهندگان از آمار توصیفی بر اساس نرم افزار Spss25 انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به منظور تائید و رد فرضیه ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار Smart PLS3 بهره گرفته شده است، نتایج تجزیه و تحلیل این پژوهش حاکی از آن است که تمام فرضیه های این پژوهش تائید و تحقیق پذیرفته است.
۱۳.

ارزیابی میزان سکوت سازمانی کارکنان شهرداری مریوان و ارتباط آن با تعهد سازمانی

کلید واژه ها: سکوت سازمانی تعهد سازمانی شهردای مریوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 840 تعداد دانلود : 730
تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان سکوت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. کلیه کارکنان شهرداری مریوان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند ،که از طریق سرشماری نمونه ای آماری انتخاب شدند. اطلاعات حاصل از پژوهش از دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شدند. از طریق توزیع پرسش نامه، اطلاعات میدانی و ادبیات تحقیق از طریق منابع کتابخانه جمع آوری شدند. برای اندازه گیری سکوت سازمانی از پرسشنامه واکولا و بوراداس(2005) و برای اندازه گیری تعهد سازمانی کارکنان از پرسشنامه معتبر آلن و مایر (1990) استفاده شد وجهت پایایی پرسشنامه از روش آماری آلفای کرنباخ و جهت تعیین روایی پرسشنامه از نظر گروه خبرگان استفاده شد. نتایج پژوهش حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که میان سکوت سازمانی و تعهد کارکنان رابطه معکوس و معنا دار حاکم است به طوری که هرچه نگرش سرپرستان و مدیران ارشد به سکوت کارکنان بیشتر باشد تعهد سازمانی کاهش میابد و هرچه فرصت های ارتباطی زیاد باشد رفتار سکوت کارکنان کمتر می شود و در نتیجه تعهد کارکنان بیشتر می شود. به علاوه نتایج رگرسیون نشان داد که فقط عامل (نگرش مدیریت عالی به سکوت) تاثیر معنی داری را در بر تعهد سازمانی کارکنان در جامعه اماری مورد پژوهش دارد.
۱۴.

خدمات فناوری بلاک چین و کاربرد های آن

کلید واژه ها: بلاک چین فناوری خدمات رمز ارز فناوری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 734 تعداد دانلود : 259
فناوری بلاک چین، از فناوری های انقلابی و بسیار تاثیر گذار در زندگی بشریت در عصر حاضر است. این فناوری در عرصه های بسیار زیادی موثر بوده و کاربرد دارد که تحول بخش و انقلابی هستند. عرصه هایی مثل خدمات مالی و بانکداری ، بیمه، فناوری مالی و ارز های دیجیتال، مراقبت های بهداشت و درمان، رای گیری، زنجیره تامین، مشاوره املاک و مستغلات، امور نظامی، صنعت بازی و سرگرمی، رسانه و شبکه های اجتماعی و اینترنت اشیاء. در این پژوهش مفصلا در باره تاثیر گذاری بلک چین بر این فناوری ها بحث خواهد شد. پژوهش حال حاضر در زمره پژوهش های علمی ترویجی قرار می گیرد و به بررسی فناوری بلاک چین و کاربرد های آن و خدماتی که ارائه می کند، می پردازد.
۱۵.

تاثیر سود و زیان ناشی از تغییرات در ارزش شرکت و قدرت مدیران در پاداش نقدی دریافتی

کلید واژه ها: تغییرات در ارزش شرکت پاداش نقدی مدیران سود و زیان ناشی از تغییرات در ارزش شرکت قدرت نفوذی مدیران و پانل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 219 تعداد دانلود : 18
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سود و زیان ناشی از تغییرات در ارزش شرکت و قدرت مدیران بر پاداش نقدی مدیران در شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1397 بررسی شده است (642 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین تغییرات در ارزش شرکت و پاداش نقدی مدیران رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش می توان به این نتیجه رسیدیم که بین سود و زیان ناشی از تغییرات در ارزش شرکت و پاداش نقدی مدیران رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در نهایت نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود که بین قدرت نفوذی مدیران و پاداش نقدی مدیران رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
۱۶.

بکار گیری روش های تصمیم گیری چند معیاری فازی در ارزیابی کیفیت وب سایت پورتال

کلید واژه ها: ای.اچ.پی نظریه مجموعه فازی وب سایت پورتال کیفیت خدمات ویکور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 671 تعداد دانلود : 87
در سال های اخیر، اینترنت به سرعت گسترش یافته و تأثیرات زیادی را در صنایع مختلف به ارمغان آورده است. در این میان، وب سایت های پورتال دروازه ای ارتباطی برای دسترسی به اینترنت می باشند. در روند توسعه و پیشرفت ، وب سایت پورتال از خدمات تک منظوره به چند منظوره تغییر وضعیت داده و در زمره وب سایت های برجسته طبقه بندی شده است. با این حال، کیفیت خدمات هر یک از این وب سایت ها در نگاه کاربران، از فردی به فرد دیگر متفاوت است. در میان این نظرات، بسیاری از ویژگی های ناملموس وجود دارند که برای اندازه گیری دشوار به نظر می رسند. بنابراین، ما برای غلبه بر موانع ذهنی پاسخ دهندگان، از نظریه مجموعه فازی به عنوان واحد اندازه گیری عملکرد استفاده نموده و جهت به دست آوردن وزن معیارها از روش ای.اچ.پی استفاده نموده ایم. علاوه بر این، برای رتبه بندی عملکرد کیفیت خدمات هر پورتال از روش ویکور بهره مند گشته ایم. جهت نمایش کاربرد تجربی این روش، از چهار وب سایت پورتال انتخابی در داخل ایران استفاده گردیده است.
۱۷.

تأثیر رضایت شهروندان، تصویر و برند شهر بر پذیرندگی شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: شهر کرج)

کلید واژه ها: تصویرشهر شخصیت برندشهر شبکه های اجتماعی بحران اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 526 تعداد دانلود : 129
هدف این تحقیق ارائه مدلی جهت سنجش تأثیر تصویر شهر، شخصیت برند شهر و رضایت کلی شهروندان بر پذیرندگی شبکه های اجتماعی با توجه به نقش و تاثیر تعدیلگر بحران اقتصادی در زیر ساخت شهری و همچنین زندگی روزمره شخصی در شهر کرج بوده است. در ابتدا به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، با توجه جمعیت بالای جامعه آماری حجم نمونه از طریق جدول مورگان 384 نفر محاسبه گردیداین نفرات که عضو شبکه های اجتماعی بودند در قسمت های مختلف شهر به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت احتمالی و تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه مورد نظر در میان آنها توزیع گردید، به منظور بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ و روش محتوایی از نظرات خبرگان بهره گرفته شد. جهت بررسی و ارزیابی داده های به دست آمده از نرم افزارهای 20 SPSS و smart pls2 استفاده شده است و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، پس از بررسی داده ها مشخص شد؛ که همه9 فرضیه ی پژوهش که برای این موضوع در نظر گرفته شده بود مورد قبول هستند و تایید می شوند. یافته ها نشان می دهد که با درک بهتر و عمیقتر عوامل تاثیر گذار بر تصویر شهر و شخصیت برند شهری رضایت شهروندان بیشتر می شود و این رضایت را می توان در شبکه های اجتماعی به وضوح مشاهده نمود و همچنین در صورت کنترل بحران اقتصادی و پیامد های حاصل از آن این امکان فراهم می شود که شهر کرج بتواند نزد افکار عمومی وجه ی بهتری را به دست آورد و احترام و توجه سایر شهرها را به خود معطوف نماید.
۱۸.

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و نوآوری سازمانی شعب بانک سپه استان فارس

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی نوآوری سازمانی نوآوری در تولید نوآوری در فرایند نوآوری مدیریتی - اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 508 تعداد دانلود : 824
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس تعداد 1182 نفر می باشد. تعداد نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای ساده به تعداد 218 نفر تعیین شد. گردآوری داده ها از طریق دو پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی(پودساکوف و همکاران، 2000) و نوآوری سازمانی(خیمنز-خیمنز، سنز واله و هرناندز اسپالاردو،2008) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که هر چهار بعد رفتارشهروندی سازمانی اعم از وظیفه شناسی، جوانمردی، فضیلت شهروندی و احترام در شعب بانک سپه استان فارس پایین تر از حد مطلوب است. از طرفی نوآوری سازمانی در هر سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی – اداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد. در نهایت نتایج تحقیق حاکی از این بود که رفتار شهروندی در شعب بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با افزایش رفتار شهروندی در شعب بانک های سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی نیز افزایش می یابد.
۱۹.

مرور سیستماتیک ادبیات کاربست فرهنگ مربیگری همراستا با فرهنگ سازمانی

کلید واژه ها: فرهنگ مربیگری مربیگری فرهنگ سازمانی مرور سیستماتیک ادبیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 447 تعداد دانلود : 157
فرهنگ مربیگری به عنوان یکی از ارکان اصلی اجرای مربیگری در سازمان معرفی می شود و در صورت عدم توجه به بسترهای مناسب اجرای مربیگری از جمله فرهنگ مربیگری، امکان به حاشیه رفتن آن وجود دارد. از طرفی به منظور ایجاد و توسعه فرهنگ مربیگری لازم است که فرهنگ سازمان به عنوان فرهنگ غالب، مورد توجه متخصصان قرار گیرد. فرهنگ مربیگری به عنوان خرده فرهنگ درون فرهنگ غالب سازمان تعریف می گردد. اما تمامی فرهنگ های سازمانی حامی پیاده سازی و اجرای مربیگری نخواهند بود. لذا مقاله حاضر درصدد است تا به بررسی ادبیات موجود در زمینه ارتباط فرهنگ مربیگری با فرهنگ سازمان بپردازد. در این نوشتار با استفاده از مرور سیستماتیک ادبیات، پژوهش های صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند. یافته ها در قالب دو دسته پژوهش های داخلی و خارجی ارائه شده و پس از مرور انتقادی پژوهش های صورت گرفته، نتیجه در قالب پیشنهاد پژوهشی در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار می گیرد.
۲۰.

کمیته حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری: شواهدی از مالکیت خانوادگی

کلید واژه ها: اندازه کمیته حسابرسی استقلال کمیته حسابرسی کیفیت اطلاعات حسابداری مالکیت خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 578 تعداد دانلود : 328
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و همچنین بررسی نقش تعدیل کنندگی مالکیت خانوادگی بررابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 166 شرکت( 1162سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که ویژگی های کمیته حسابرسی(شامل: اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی کمیته حسابرسی ) بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر معناداری دارد.همچنین مالکیت خانوادگی تاثیر اندازه کمیته حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری را تعدیل می کند. مالکیت خانوادگی تاثیر استقلال کمیته حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری را تعدیل می کند. مالکیت خانوادگی تاثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری را تعدیل می کند.
۲۱.

شناسایی مؤلفه های عملیاتی مدیریت استعداد در دانشگاه ها

کلید واژه ها: توسعه استعداد جذب استعداد حفظ استعداد مدیریت استعداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 266
این پژوهش با هدف تدوین مؤلفه های عملیاتی مدیریت استعداد در دانشگاه ها انجام شد. روش پژوهش کیفی و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته بود. جامعه ی آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های گلستان، آزاد اسلامی گرگان و علوم پزشکی گرگان می باشد. روش نمونه گیری گلوله برفی و تعداد افراد مصاحبه شونده 29 نفر است. با توجه به پایه نظری این تحقیق مدیریت استعداد شامل سه مضمون اصلی جذب، توسعه و حفظ و نگهداشت استعداد در نظر گرفته شد. در مرحله ی جذب استعداد پنج مؤلفه ی شرایط، روش های شناسایی، شاخص و ابزارهای مطلوب و مجاری استعدادیابی، در مرحله ی توسعه ی استعداد نه مؤلفه بازاندیشی فرهنگی، ایجاد فرصت ها و شرایط، سیاست گذاری ها و خط مشی های درون دانشگاهی،ترفیع، رهبری، ویژگی های دریافت کنندگان خدمات آموزشی، کار چالش برانگیز و عوامل مؤثر در توسعه اعضای هیئت علمی و در مرحله ی حفظ و نگهداشت استعداد پنج مؤلفه انگیزه، مشوق ها، ارزیابی، امنیت شغلی و خروج از دانشگاه اکتشاف شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵