پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره اول پاییز 1398 شماره 2

مقالات

۱.

تاثیر مغایرت قیمتهای کالا بر وفاداری مشتریان به فروشگاه (مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای شهرستان آذرشهر استان آذربایجان شرقی)

تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
با در نظر گرفتن تنوع در شرایط زندگی و امرار معاش افراد و خانوارها در سرتاسر ایران، که دارای شهرهایی با امکانات بالا و در مقابل، مناطقی دور افتاده با امکانات و رفاه پایین میباشد، ایرادهایی را بر پاسخگویی مطلق و بدون تحقیق به موضوع تحقیق، وارد میکند و نشان می دهد که نمیتوان بدون هیچ تحقیقی پاسخ این سوال را داد. وجود چنین فاکتورهای اثر گذاری، لزوم تحقیق را بر محقق آشکار ساخت. شهرستان آذرشهر در استان آذربایجان شرقی با داشتن فاکتورهای فوق سوژه مناسبی جهت تحقیق برآورد شد لذا حجم نمونه از جامعه شامل مجموع مشتریان فروشگاه ها در سطح شهرستان با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید و جمع آوری داده های میدانی با استفاده از پرسشنامه های توزیع شده در رابطه با تاثیر مغایرت قیمتهای کالا بر عوامل مهم وفاداری مشتریان نظیر قیمت، رضایت، کیفیت، نام تجاری و سهولت خرید انجام پذیرفت تا با تجزیه و تحلیل آنها در نرم افزار SPSS و بدست آوردن نتایج نهایی بتوان در حال حاضر به این پرسش، پاسخی تا حد امکان مناسب را داد. در نهایت نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر عمیق متغیر مستقل بر پنج متغیر وابسته مذکور بود؛ همچنین راهکارهایی در پایان مقاله در جهت بهبود عملکرد مراکز فروش ارائه گردید.
۲.

ارزیابی اهداف طراحی سایت گردشگری در منطقه سرولات شهر چابکسر با استفاده از مدل topsis

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۶
در ایران تشکیل بافت های شهر متاثر از تمامی عوامل جغرافیایی و اقلیمی، فرهنگی و اعتقادی، تاریخی و اجتماعی می باشد. در شهرهای گردشگری ایران، حیات شهر مرهون دریا است و زندگی مردم با دریا عجین شده است. سواحل بخشی از هویت اکولوژیک شهرهای حاشیه دریا به شمار می آید و در سازمان فضایی، بصری و کالبدی شهر به عنوان عنصری شاخص و موثر خود را نشان می دهند. همچنین با توجه به نقش گردشگری، توسعه و زیباسازی فضای گردشگری جز مهمترین برنامه های توسعه شهری این مناطق به شمار می رود. در این مقاله با عنوان تحلیلی بر نقش احداث سایت گردشگری در منطقه سرولات شهر چابکسر، ابتدا وضع موجود بررسی و تشریح، سپس بر اساس موضوع پژوهش مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. متغیرهای مورد بررسی که با توجه به مبانی نظری و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشند، عبارتند از: حس مکان، هویتمندی، مقیاس انسانی، پیاده مداری، تنوع، تناسبات بصری، آسایش اقلیمی، مشارکت، طبیعت مداری، و آسایش اقلیمی. پس از آن به تحلیل فضایی به منظور تعیین حوزه مداخله طراحی به منظور ایجاد سایت گردشگری پرداخته می شود که بر اساس آن ابتدا پهنه ها، محورها و مراکز شهر چابکسر مشخص و بر اساس تحلیل فضایی، حوزه مداخله به منظور ایجاد سایت گردشگری مکانیابی می شود. سپس برای طراحی حوزه مداخله دو گزینه به عنوان آلترناتیو تبیین می شود و سپس بر اساس نظرات نخبگان بر اساس مولفه های مورد بررسی هر کدام از گزینه ها امتیاز داده میشود. در نهایت بر اساس روش تاپسیس (TOPSIS) گزینه برتر معرفی و پیشنهادات بر اساس گزینه برتر ارائه می شود.
۳.

امکان سنجی تاثیر تبلیغات تلویزیونی برای توسعه گردشگری جزیره کیش طی پنج سال گذشته

تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۲۴۲
هدف اصلی این پژوهش امکان سنجی تاثیر تبلیغات تلویزیونی برای توسعه گردشگری جزیره کیش طی 5 سال گذشته می باشد. پژوهش حاضر در حوزه تحقیقات کاربردی و از نوع پژوهش های غیر علی، توصیفی- تحلیلی و از نوع فرضیه یابی است که با استفاده از مدل آیدا (AIDA) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق میانگین ورود گردشگران به جزیره کیش در هر روز3157 نفر می باشند که با استفاده از روش فرمول کوکران تعداد 343 نمونه انتخاب شده است. در این تحقیق از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاه شده است. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد ارائه شده و در بخش آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل همبستگی پیرسون و آزمون های تی تک نمونه، استفاده شده است. همچنین، از نظر نحوه گرد آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است. نتایج به دست آمده نشان داد، تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری با توسعه گردشگری جزیره کیش طی 5 سال گذشته داشته است. به طوری که در این مدت، آگاهی تبلیغات، ایجاد علاقه، تحریک (اشتیاق) و اقدام به سفر تبلیغات تلویزیونی رابطه معنا داری با توسعه گردشگری جزیره کیش دارد و همچنین تبلیغات تلویزیونی موجب توسعه زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جزیره کیش شده است.
۴.

بررسی عوامل موثر بر باورپذیری پیام تبلیغات در رسانه ها

تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۱۱
تبلیغات یک امر اجتناب ناپذیر، فراگیر و البته پرهزینه است که اثربخشی آن در گرو پاورپذیری پیام می باشد که امروزه رسانه های اجتماعی جایگاه ویژه ای برای شرکتها و تبلیغاتشان شده است. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر باورپذیری پیام تبلیغات در رسانه ها انجام شده است. این مطالعه یک پژوهش کاربردی است که با رویکردی پیمایشی-مقطعی انجام شده است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق با روش روایی محتوایی و روایی سازه، اعتبار سنجی شده است. آلفای کرونباخ پرسشنامه و تمامی ابعاد آن نیز بالای 7/0 بدست آمده است، بنابراین پایایی آن نیز مطلوب برآورد گردیده است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهرساری هستند و نمونه ای به حجم 400 نفر با فرمول کوکران محاسبه و بصورت تصادفی انتخاب گردید. برای تحلیل نقش مولفه های باورپذیری پیام از آزمون تی-تک نمونه استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد ویژگی پیام، ویژگی رسانه و ویژگی مخاطب هر سه در باورپذیری پیام تبلیغات در رسانه ها تاثیر دارند. براساس تحلیل متغیرهای دموگرافیک نیز مشخص شد نوع رسانه مورد استفاده و میزان زمان استفاده از رسانه نقش تعیین کننده ای دارند بیشتر متغیرهای تحقیق را تحت تاثیر قرار می دهند. وضعیت اقتصادی و تحصیلات نسبتا تاثیر داشته اند ولی جنسیت تاثیر چندانی بر باورپذیری پیام نداشته است .
۵.

تاثیر سود عملیاتی و جریان نقدی عملیات بر AEM و REM

تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۵
سود یکی از اساسی ترین عناصر صورت های مالی است که همواره مورد توجه استفاده کنندگان قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارایی و ... واحدهای اقتصادی یاد می شود. اثری که سود حسابداری بر تصمیمات استفاده کنندگان می گذارد آن را در کانون توجه قرار داده است. در این مقاله اثر شاخص های مالی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس صورت های مالی سالانه 120 شرکت برای دوره زمانی 1391 تا 1395 بررسی شده است. به طور کلی شواهد حاصل از پژوهش بدین صورت بوده بین سود عملیاتی و مدیریت سود تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین بین سود عملیاتی و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین جریان نقد عملیاتی و مدیریت سود تعهدی رابطه منفی معناداری وجود دارد درصورتیکه بین جریان نقد عملیاتی و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
۶.

بررسی تاثیر معنویت سازمانی بر تعلق خاطرکاری کارکنان همراه با نقش تعدیلگری فضیلت سازمانی (مورد مطالعه دربانک صادرات)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۷
«معنویت درمحیط کار» توصیف کننده تجربه کارکنانی است که درکارشان پرحرارت و باانرژی هستند؛ کارشان آنان را ارضا می کند؛ معنا و هدف در کارشان را درک می کنند و احساس می کنند با همکارانشان ارتباطی اثربخش دارند. از طرفی دیگر تعلق خاطر کاری نه تنها یک نقش حیاتی برای فهم رفتارهای سازمانی مثبت بازی می کند، بلکه برای هدایت مدیریت منابع انسانی و سیاست های بهداشت حرفه ای در سازمان ها نیز نقش مهمی دارد. ازجمله راهکارهای بهبود تعلق خاطر کارکنان، افزایش فضیلت در سازمان است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر مسئله یا روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، تمام کارکنان بانک صادرات شهر تهران بوده اند. نمونه های مورد پژوهش به صورت نمونه گیری به روش طبقه بندی شده انتخاب شده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. طبق این فرمول و جامعه آماری، درنهایت ٢٤٩ نفر برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. نتایج این تحقیق، بر اساس فرضیات نشان داد که معنویت سازمانی بر تعلق خاطر کاری کارکنان بانک صادرات اثر دارد. همچنین ثابت شد که هر یک از متغیرهای کار بامعنا، کار هدفمند و خودشکوفایی در کار نیز بر تعلق خاطر کاری کارکنان بانک صادرات اثر دارند. در نهایت ثابت شد که فضیلت سازمانی، اثر معنویت بر تعلق خاطر کاری را تعدیل نمی کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲