پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

چکیده

نیاز به توسعه رهبری موضوعی ضروری به نظر میرسد. سازمان های مختلف دریافته اند در شرایط پیچیده و سراسر ابهام امروزی برای بقا نیاز به مهارت های رهبری و شایستگی های سازمانی دارند تا بتوانند مانند گذشته موفق عمل کنند. هدف از انجام این پژوهش مرور مطالعات صورت گرفته در مورد برنامه توسعه فردی می باشد، ابتدا عناصری چون یادگیری، توانمندسازی، شایستگی و برنامه ریزی استراتژیک که از ملزومات ایجاد مدل های توسعه فردی است، تشریح شده و این عناصر در ارائه گام های توسعه فردی بررسی و به تفصیل بیان شد،در آخر مبحث رهبری و مدل های توسعه فردی برای رهبری تشریح شد. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و مرور ادبیات و هدف از این پژوهش پاسخ به سوالات می باشد. در نهایت مدل توسعه رهبری شرکت مپنا به عنوان مدل جامع انتخاب شد.