پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره دوم بهار 1399 شماره 4

مقالات

۱.

چالش ها و موانع پیاده سازی مدیریت دانش در نیروهای مسلح و ارائه راهکار

کلید واژه ها: مدیریت دانش نیروهای مسلح موانع مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۶ تعداد دانلود : ۷۴۹
تحقق مدیریت دانش، در نیرو های مسلح که طلایه داران حفظ امنیت و آرامش در هر کشوری می باشند،گذشته از افزایش بهره وری در آنها ،مسیر توسعه را برای سازمان های نظامی و انتظامی به عنوان یک سازمان دانش محور هموار می گرداند. هدف این تحقیق ایجاد یک دید جامع در خصوص چالش ها و موانع استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح و ارائه راهکار هایی جهت بهبود آنها به عنوان پیش نیازی برای رسیدن به اهداف دانش محوری در سطح این سازمانها می باشد.پژوهش حاضر از نوع مروری بوده که با روش کتابخانه ای و بررسی تحقیقات پیشین در حوزه نیروهای مسلح و سازمان های دولتی انجام گرفته است.یافته های تحقیقات نشان می دهد که سازمانهای نظامی و انتظامی علاوه برموانع وچالش های عمومی که سایر ارگان های دولتی با آن دست به گریبان هستند،دارای محدودیت های منحصر به فردی می باشد.و راه کار های ارائه شده حاکی از این است که با لحاظ نمودن مدیریت دانش در ساختار سازمانی وپیش بینی مدیر ارشد دانش در آن و بستر سازی فرهنگی درخصوص اشتراک گذاری دانش کارکنان و ایجاد هیئت های اندیشه ورز بعنوان یک بازوی کمکی، عمده مشکلات پیاده سازی مدیریت دانش در نیرو های مسلح برطرف گردد.
۲.

ارائه روشی برای مقایسه بین نتایج روش های مختلف تصمیم گیری به منظور بهینه سازی انتخاب منابع انسانی

کلید واژه ها: سنجش و انتخاب قاعده نقره ای سنجش داده کاوی کاهش ابعاد الگوریتم t - SNE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۱۳
برقراری عدالت رویه ای در فرآیندهای سنجش و انتخاب منابع انسانی یکی از دغدغه های مهم متخصصان این حوزه به شمار می آید. تصمیم گیری نهایی و قضاوت در مورد افراد در حوزه تصمیمات نیروی انسانی یکی از گلوگاه های مهم در مسیر برقراری عدالت رویه ای در سیر تصمیمات این حوزه به شمار می آید. تصمیمات نهایی در مورد نیروی انسانی با استفاده از روش های قضاوتی و مکانیکی صورت می گیرد. روش های قضاوتی مبتنی بر شهود انسانی است در حالی روش های مکانیکی مبتنی بر مراحل از پیش تعیین شده و الگوریتیمیک است. این مقاله بر آن است که بر اساس قاعده نقره ای قضاوت و اصل سازگاری تصمیمات، ابزاری را توسعه دهد که امکان سنجش میزان برقراری عدالت رویه ای در تصمیمات نهایی سنجش و انتخاب منابع انسانی را فراهم کند و بر افزایش کیفیت و عدالت رویه ای در تصمیمات سنجش و انتخاب منابع انسانی اثرگذار باشد. اصل سازگاری بدین معنا که افراد مشابه باید دارای وضعیت مشابهی در تصمیمات نهایی باشند. یکی از رویکردهای مناسب برای توسعه چنین ابزاری استفاده از مفوم کاهش ابعاد داده است. برای کاهش ابعاد الگوریتم های متفاوتی وجود که یکی از این الگوریتم ها t-SNE بوده و از دقت مناسبی برخوردار است.
۳.

بررسی کاربرد الگوریتم کوچ پرندگان مهاجر در مدیریت

کلید واژه ها: الگوریتم کوچ پرندگان مهاجر مدیریت حل مسئله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۶۴۲
الگوریتم کوچ پرندگان مهاجر ، که آن را از دیگر شیوه های فرا ابتکاری متمایز می سازد، تعدادی راه حل اجرایی به صورت موازی و مکانیسم سود بین راه حل ها می باشد. در این الگو، درجه سود کسب شده برای پرندگان از پرندگان ماقبل خود تععین می شود؛ که این مکانیسم سود به عنوان تعداد راه حل های همسایه خوب بدست آمده از راه حل قبل می باشد. در واقع الگوریتم MBO یکی از الگوریتم هایی است که توانایی یافتن بهترین راه حل شناخته شده در اکثر موارد را دارد. این الگوریتم طبق مدلسازی ریاضی فرآیند تکامل اجتماعی پرندگان، یک الگوریتم جدید و نو برای حلّ مسائل ریاضی بهینه سازی ارائه میدهد. به بیان دیگر، این الگوریتم با داشتن یک دیدگاه کاملاً نو به مبحث بهینه سازی، از یک سو پیوندی نو میان علوم اجتماعی و علوم انسانی ایجاد کرده و از سویی دیگر این پیوند را میان علوم فنّی و ریاضی برقرار میکند. طبق نتایج به دست آمده مشاهده میگردد که این الگوریتم توانایی بالایی برای بهینه سازی مسائل مختلف دارد. از نظر زمان، زمان کمتری را نسبت به برخی از سایر الگوریتم های فراابتکاری برای دستیابی به نقطه ی بهینه دارا بوده و همچنین الگوریتم هزینه بر و گرانی نیست. لذا این الگوریتم می تواند در مدیریت کاربرد داشته باشد، چراکه مدیر در یک سازمان، پیوسته در حال تصمیم گیری و حل مسائل سازمان است و راه حل های احتمالی را به کمک معیارهای تعیین شده رتبه بندی و سپس بهترین راه حل را انتخاب می کند. چراکه یکی از وظایف رهبری، ارزیابی و انتخاب بهترین راه حل موجود می باشد. فلذا تشابهات و درسهای بسیاری بین سبک مدیریت سازمان و الگوریتم کوچ پرندگان مهاجر وجود دارد، که تحقیق حاضر می کوشد کاربرد این الگوریتم را در سازمان ها بررسی نماید.
۴.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر لنگرگاه های مسیر ترقی شغلی کارکنان (مورد مطالعه: مرکز آموزش درجه داری نزاجا)

کلید واژه ها: کارراهه شغلی لنگرگاه های شغلی مسیر ترقی شغلی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نزاجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۶۶۹
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر لنگرگاه های مسیر ترقی شغلی کارکنان (مورد مطالعه: مرکز آموزش درجه داری نزاجا) صورت گرفته است. با توجه به اینکه جامعه آماری کارکنان مرکز آموزش نزاجا می باشد، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای رفع اثرات پرسشنامه های گم شده، ناقص و. .. حدود 10 درصد دیگر به حجم نمونه اولیه اضافه گردید و در نهایت 198 پرسشنامه با اطلاعات کامل تکمیل گردید. سپس با استفاده از پرسشنامه طراحی شده به روش دلفی و با نظرسنجی از خبرگان، پرسشنامه در قالب 8 عامل طبقه بندی شد. برای برازش مدل از روش تحلیل مسیر و برای بررسی وضعیت فرضیه های تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل عوامل از آزمون های بارتلت ، KMO و اسمیرنوف استفاده شد تا نرمال و مناسب بودن آنها تایید گردد. در این پژوهش نرم افزارهای Lisrel و 21Spss برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها و برای رتبه بندی عوامل موثر بر لنگرگاه های مسیر ترقی شغلی کارکنان استفاده گردید. یافته های نهایی پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین عوامل هشت گانه مورد بررسی در تحقیق می باشد، براساس ماتریس فیلتر شده نهایی با عوامل، از بین عوامل هشت گانه تاثیرگذار بر مسیر شغلی کارکنان مرکز آموزش درجه داری نزاجا، عامل احساس ارزشمند بودن در کار رتبه اول، درآمد و مزایا رتبه دوم، احساس خدمت و از خودگذشتگی رتبه سوم، استقلال و عدم وابستگی رتبه چهارم، کارآفرینی رتبه پنجم، مدیریت عمومی رتبه ششم، امنیت و ثبات رتبه هفتم و فنی- کارکردی رتبه هشتم را به خود اختصاص دادند.
۵.

مدیریت دانش و بررسی نقش هوش مصنوعی و سیستم های خبره در انواع آن

کلید واژه ها: هوش مصنوعی سیستم های خیره مدیریت دانش علوم رایانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۲۱
هر دنیای امروز کسب و کار با پیشرفت سریع و چشمگیری در حال رشد و روبه جلو می باشد که این سرعت پیشرفت بصورت لحظه ایی با خلق ایده های نو از طرف صاحبان ایده می باشد. بر خلاف کسب و کار گذشته، سرعت، فن آوری بالا و تأکید جهانی کسب کار، امروزه به توانایی در تصرف، مدیریت و استفاده از دانش و اطلاعات به منظور بهبود بهره وری، خدمت بهتر به مشتریان، مدیریت رقابت و همگام سازی با تغییرات پایان ناپذیر نیاز دارد. فن آوری و اطلاعات در مدیریت آنچنان تأثیر بالایی دارد که بسیاری از مدیران موفق مشتاقانه به دنبال همگام سازی مدیریت دانش سازمان خود با پیشرفت تکنولوژی می باشند و در این راستا برجسته تر شدن استفاده از هوش مصنوعی و سیستم های خبره در بسیاری از جهات علمی، صنایع، آموزش و ... باعث سهولت در انجام آنها شده است. هدف هوش مصنوعی کشف فرآیندهای فکری است که با رفتارهای هوشمندانه مرتبط است. از سوی دیگر، پژوهش های هوش مصنوعی به ارائه دانش مناسبی مربوط می شود که می تواند در برنامه ایی برای ایجاد رفتار \" هوشمندانه \" مورد استفاده قرار گیرد.کاربردهای جدید هوش مصنوعی در زمینه های متنوع دانش مانند: زبان طبیعی، رباتیک، علوم رایانه و علوم شناخت عرضه شده است و همچنین کاربرد هوش مصنوعی و نظام های خبره در ارائه دانش مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است با کمک از مقاله ها و کتاب های مرتبط تأثیر هوش مصنوعی بر مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده و به توضیح مختصری از آن پرداخته شود.
۶.

تئوری اثر پروانه ای در مدیریت

کلید واژه ها: مدیریت تئوری اثر پروانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۶۳
اثر پروانه ای یکی از تئوری هایی است که در کانون توجه اندیشمندان بسیاری در اکثر علوم قرار گرفته است که شاید بتوان تمام این تئوری را در یک جمله خلاصه کردن و آن ”برداشتن اولین گام برای نیل به اتفاقات بزرگ است“. اتفاقاتی که بساری از ما حتی در زندگی روزمره آنرا تجربه کرده و مدیران سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی بطور اجتناب ناپذیری با این تئوری و پدیده سر و کار دارند. گاهی یک تصمیم کوچک که چندان در یک سازمان محسوس نیست منجر به تغییراتی بنیادین در آن سازمان می شود که کلیه تصمیمات و رفتارهای اتی مدیران و کارمندان بخش های مختلف را تحت تاثیر جدی قرار می دهد و سرنوشت کاری کلیه سلسله مراتب آن را تحت الشعاع خود قرار می دهد. لذا این تئوری می تواند موید این موضوع باشد که در تصمیمات یک مدیر هیچ چیز نباید دست کم انگاشته شود چرا که هر موضوع به ظاهر پیش پا افتاده ای می تواند به تغییرات بنیادین در سازمان منجر شود که حیات آن سازمان را یا به اوج برساند و یا به قهقرا.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵