فرخ قوچانی

فرخ قوچانی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت وحسابداری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

تأثیر عملکرد کارکنان بر بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات کشور افغانستان (مورد مطالعه: شرکت روشن)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
پژوهش حاضر، در پی تبیین روابط میان متغیرهای عملکرد کارکنان و بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات کشور افغانستان هست. نوع این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش گردآوری دادهها توصیفی _ پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، تمامی کارکنان شرکت مخابراتی روشن بوده که تعداد آنها 1150 نفر میباشند. نمونه آماری این پژوهش 290 نفر از کارکنان این شرکت در نظر گرفتهشده و روش نمونهگیری نیز تصادفی ساده بوده است. اطلاعات موردنیاز برای آزمون فرضیهها از طریق پرسشنامه و با پرسشهای بسته بهدستآمده است. روش تجزیهوتحلیل دادههای این تحقیق، روش معادلات ساختاری بوده، که دادههای بهدستآمده پس از ترتیب و تنظیم به واسطهای نرمافزارهای SPSS22 و Smart PLS3 مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است. روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از کارشناسان (مدیران و سرپرستان) شرکت مخابراتی روشن مورد تأیید قرارگرفته و نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان میدهد که پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردار است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی کارکنان و رعایت اصول در سازمان بر بهبود کارایی شرکت مخابراتی روشن تأثیر مثبت و معنیداری دارد. در نتیجه میتوان ادعا نمود که عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنیداری بر بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات کشور افغانستان داشته است.
۲.

بررسی توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
هر تغییری در سازمان، نیازمند پذیرش و کسب توانمندی های لازم از سوی نیروی انسانی آن سازمان است. تعامل پذیری دولت الکترونیک ازجمله مباحث جدید در سازمان های امروزی است که به مفهوم همکاری مشترک بین سازمان های متقابل اشاره دارد. در این مقاله به دنبال بررسی توانمندی های موردنیاز نیروی انسانی سازمان ها در مراحل مختلف بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک هستیم. نمونه گیری در این پژوهش غیرتصادفی و هدفمند بوده و تعداد نمونه 16 نفر از خبرگان است که ازطریق معیارهای تحصیلات، سابقه کار حرفه ای و آثار مکتوب انتخاب شده اند. این پژوهش از نوع ترکیبی بوده که در مرحله اول ازطریق تحلیل محتوای کیفی جهت دار مراحل بلوغ تعامل پذیری و توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با هر مرحله مشخص شد و سپس در مرحله کیفی با استفاده از فن دلفی فازی، موارد احصاشده توسط خبرگان تأیید شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توانمندی های موردنیاز نیروی انسانی در مراحل اولیه بلوغ تعامل پذیری عمدتاً فنی است و هم ز مان با پیشرفت مراحل بلوغ تعامل پذیری این توانمندی ها پیچیده تر شده و شامل مهارت های نظری یا ادراکی می شود.
۳.

الگوی اجرای سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی در شرکت های متوسط و بزرگ

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۰
 در این تحقیق، به بررسی الگوی اجرای موفق سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی در شرکت های متوسط و بزرگ پرداخته می شود و سعی بر این است تا این عوامل به ترتیب میزان تأثیرگذاری آن ها اولویت بندی شوند. عوامل تأثیرگذار در قالب سه فرضیه اهم «منابع انسانی»، «مشخصات فنی سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی» و «راهبردهای مدیریتی» طبقه بندی شده اند. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های دو جمله ای و تحلیل واریانس استفاده شده است. در راستای بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی و تعیین میزان تأثیر هر کدام و اولویت بندی آن ها از پرسشنامه کتبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد راهبردهای مدیریتی، منابع انسانی و مشخصات فنی سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی به ترتیب دارای بیشترین تأثیر هستند. از میان عوامل فرعی مطرح شده نیز تعهد و التزام مدیریت، کیفیت آموزش کاربران، مدیریت پروژه، دانش و درک کاربران از سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی، تجربه قبلی کارکنان، مشارکت کارکنان، مقاومت کاربران در برابر تغییر، بودجه زمانی سازمان، انعطاف پذیری سیستم با نیازهای سازمان و زیرساخت مناسب سخت افزاری، به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در اجرای موفق سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بودند.
۴.

مطالعة رابطة فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با به کارگیری مدل دنیسون در وزارت صنعت، معدن و تجارت

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی رفتار شهروندی سازمانی الگوی دنیسون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
با توجه به گسترة ابعاد نفوذ فرهنگ بر رفتارهای اجتماعی، تمرکز این پژوهش بر ارتباط فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره گیری از مدل دنیسون است. این پژوهش از نظر روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعة آماری شامل مدیران و کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از میان 1253 نفر، با روش نمونه گیری تصادفی ساده 90 نفر انتخاب شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامة استاندارد دنیسون برای فرهنگ و پرسشنامة استاندارد ارگان (1988) برای رفتار شهروندی سازمانی جمع آوری شده و از طریق آزمون های اسپیرمن و رگرسیون چندگانه و آمزون کندال تجزیه وتحلیل شد. با توجه به یافته ها، مشخص شد هنگامی که رابطة بین متغیرهای مستقل و وابسته به طور مجزا بررسی می شود، هر چهار متغیر مدل فرهنک سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنادار دارند، اما هنگامی که تأثیر همزمان آنها بررسی می شود، فقط عامل مشارکت باعث بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان می شود. این حقیقت نشان دهندة این است که سازمان برای بهبود رفتارهای شهروندی باید در جهت بهبود و تقویت مؤلفه های مشارکت یعنی توانمندسازی، تیم سازی و توسعة قابلیت های کارکنان بکوشد.
۵.

وضعیت آمادگی و سطح پذیرش توسعه صنعت گردشگری کشور

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۳
 صنعت گردشگری از بخش های خدماتی رو به رشد جهان است. یکی از عناصر مهم در توسعه این صنعت بازاریابی است. در بسیاری از استان های کشور با وجود قابلیت های گردشگری زیاد، توسعه صنعت گردشگری نادیده گرفته شده است؛ استان چهارمحال و بختیاری یکی از این موارد است. هدف این پژوهش شناسایی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری است. در پژوهش حاضر چهار متغیر تعدیل مراکز تصمیم گیری مدیریتی، توسعه ساختارهای زیربنایی، فرهنگ پذیرش گردشگر و فعالیت های بازاریابی مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش دو گروه می باشد. گروه اول شامل: کارشناسان و صاحب نظران، ادارات و سازمان های دولتی مرتبط با صنعت گردشگری و هتل داران و صاحبان آژانس های مسافرتی و تفریحی در سطح استان چهارمحال و بختیاری و گروه دوم شامل: گردشگران و مسافرانی که از جاذبه های گردشگری و اماکن تاریخی استان دیدن می نمایند. جهت گردآوری داده ها در هر گروه از ابزار پرسشنامه استفاده شد. داده های گردآوری شده با شاخص های آماری، ضریب آزمون اسپیرمن و آزمون فریدمن بررسی و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد بین چهار متغیر تعدیل تصمیم گیری مدیریتی، توسعه ساختارهای زیربنایی، فرهنگ پذیرش گردشگر و فعالیت های بازاریابی با توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری رابطه وجود دارد.
۷.

تأثیر ادراکات محیطی بر کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی: مورد مطالعه سازمان مدیریت منابع آب ایران

کلید واژه ها: کارآفرینی بخش دولتی کارآفرینی سازمانی ادراکات محیطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی الگوریتم های تصمیم گیری کارآفرینانه
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۶۰۷
محیط سازمان و کارآفرینی سازمانی دو مقوله مهم هستند که امروزه در نظریه های مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردارند. با توجه به اهمیت این دو مقوله، در این تحقیق تلاش می شود، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر در سازمان مدیریت منابع آب ایران، بررسی شود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان سازمان مدیریت منابع آب ایران هستند. برای اجرای این تحقیق تعداد 77 نفر از کارکنان، مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان مدیریت منابع آب ایران به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای بررسی کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه و نیز آمار برای پردازش اطلاعات استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ادراکات محیطی بر کارآفرینی سازمانی مؤثر هستند. ریسک سیاسی و پیچیدگی محیطی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر منفی و بخشندگی و پویایی محیطی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت دارند.
۱۱.

قابلیتهای مهندسی مجدد برای بهبود راهبردهای رقابتی

کلید واژه ها: فرایند مهندسی مجدد فرآیندها مقاومت در برابر تغییر کار تیمی راهبرد رقابتی بهبود شگفت انگیز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۲ تعداد دانلود : ۶۷۸
هدف اصلی این تحقیق بررسی قابلیتهای مهندسی مجدد برای افزایش توان رقابتی شرکتهاست. در این راستا شش فرضیه مطرح شده است که به بررسی وضعیت شش عامل مدیریتی ""حمایت مدیریت ارشد، انطباق قابلیتها، کارتیمی، مشارکت، انطباق سیستمهای مدیریتی پشتیبان، مقاومت در برابر تغییر"" در زمینه پیاده سازی موفق مهندسی مجدد فرایندها جهت بهبود راهبردهای رقابتی می پردازد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری شامل 304 نفر از کلیه کارکنان(به استثنای کارکنان خدماتی) شرکت صنایع بین المللی برق ارس بوده است. حجم نمونه به دست آمده 142 نفر می باشد که به روش تصادفی ساده از جامعه مورد نظر انتخاب شده است. در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. پایایی آن به روش آلفای کرونباخ88/0 به دست آمده است و برای روایی نیزنظرات اساتید و خبرگان از بعد محتوایی بررسی شد. متغیرهای آن از طریق آمار توصیفی و آزمونهای تی، فریدمن و همبستگی رتبه ای اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نتیجه این تحقیق، برای 5 فرضیه مقدار آماره آزمون بیش از 3 بوده، یعنی5 فرضیه پذیرفته و تنها یک فرضیه (مقاومت در برابر تغییر) رد شد. همچنین از دیدگاه کارکنان شرکت صنایع بین المللی برق ارس میزان آمادگی عوامل و شاخصهای مدیریتی در پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها یکسان نیست. و تمامی عوامل فوق بریکدیگر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم دارند
۱۲.

تبیین اثر مدلهای ذهنی بر دیدمان­پردازی مشترک در سازمان

کلید واژه ها: تصویر ذهنی مدل های ذهنی دیدمان پردازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۷ تعداد دانلود : ۶۹۷
ظهور عصر ناپایداری و آغاز و انجام پیاپی وحیرت آور قواعد بازی رقابت ، جایگزینی دمادم وضعیت های حاکم برفضای کسب وکار ، ضرورت دستیابی به چهارچوبی برای درک ارتباط روشمند دنیای درون (ذهن) و برون (صنعت)، مارا برمی انگیزند که هم مدل های ذهنی و هم دیدمان (چشم انداز) خویش از آینده را مستمراً باز بیافرینیم و بهبود دهیم. این امر مستلزم شناخت الگوهای حاکم بر دگرگونی های ذهنی تصمیم گیران راهبردی و نیز شیوه تجسم و تصور آنها از آینده کسب وکار و صنعت خودشان دارد. دراین تحقیق شیوه دیدمان پردازی تصمیم گیران راهبردی شناسایی شده و فرایند اثرگذاری مدل های ذهنی بر آن تبیین شده است. داده های موردنیاز ازطریق پرسش نامه های از پیش تعیین شده، از جامعه هدف که صنعت روی ایران متشکل از 37 شرکت بود به شیوه تمام شماری، گردآوری و با نرم افزار LISREL مدل سازی معادلات ساختاری1 تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها، نشان می دهد که تصمیم گیرانی که مدل های ذهنی پویا تردارند دیدمان پردازان موفق تری هستند ونتایج مطلوب تری بدست می آورند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان