پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

چکیده

پژوهش حاضر، در پی تبیین روابط میان متغیرهای عملکرد کارکنان و بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات کشور افغانستان هست. نوع این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش گردآوری دادهها توصیفی _ پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، تمامی کارکنان شرکت مخابراتی روشن بوده که تعداد آنها 1150 نفر میباشند. نمونه آماری این پژوهش 290 نفر از کارکنان این شرکت در نظر گرفتهشده و روش نمونهگیری نیز تصادفی ساده بوده است. اطلاعات موردنیاز برای آزمون فرضیهها از طریق پرسشنامه و با پرسشهای بسته بهدستآمده است. روش تجزیهوتحلیل دادههای این تحقیق، روش معادلات ساختاری بوده، که دادههای بهدستآمده پس از ترتیب و تنظیم به واسطهای نرمافزارهای SPSS22 و Smart PLS3 مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است. روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از کارشناسان (مدیران و سرپرستان) شرکت مخابراتی روشن مورد تأیید قرارگرفته و نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان میدهد که پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردار است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی کارکنان و رعایت اصول در سازمان بر بهبود کارایی شرکت مخابراتی روشن تأثیر مثبت و معنیداری دارد. در نتیجه میتوان ادعا نمود که عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنیداری بر بهبود کارایی شرکت برتر فعال در حوزه مخابرات کشور افغانستان داشته است.