پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره چهارم زمستان 1401 شماره 15

مقالات

۱.

بررسی اثر استاندارد سازی و سفارشی سازی خدمات بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی گری کیفیت خدمات و رضایت مشتری ( مورد مطالعه شرکت بیمه دانا، استان البرز)

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۵
در هزاره سوم میلادی کسب رضایت مشتری و ایجاد وفاداری در وی به یک امر مهم برای کلیه شرکتها مبدل گشته و تمامی تلاشهای بازاریابی و فروش را تحت الشعاع خود قرار داده است و بدیهی است که در این مسیر تحقیقات فراوانی در حال انجام است.هدف از این تحقیق. "بررسی اثر استاندارد سازی و سفارشی سازی خدمات بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجیگری کیفیت خدمات و رضایت مشتری است" .جامعه ی آماری را، کلیه مشتریان شرکت بیمه دانا استان البرز تشکیل داده است. از بین جامعه مورد تحقیق بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای انجام این تحقیق به صورت غیرتصادفی در دسترس، نمونه مورد نظر انتخاب شد. این پژوهش ازنظر هدف مورد بررسی ازنوع کاربردی واز لحاظ نوع روش ،توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات به ابزار پرسشنامه استاندارد کول هو و هنسلر (2012) استناد شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار 22 Spss برابر 0.955 محاسبه شد، وپرسشنامه مورد تایید قرارگرفت.در ضمن جهت تعیین روایی پرسشنامه نیز با استفاده از ابزارهای آماری مانند روایی همگرا و روایی واگرا استفاده و موارد تایید گردید. جهت سنجش فرضیات تحقیق ، با استفاده از ابزارهای آماری نرمال بودن توزیع داده ها مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه برای بررسی مدل مفهومی پژوهش، تحلیل با استفاده از نرم افزارهای تحلیل آماری SPSS25و Smart PLS2 در سطح معناداری 05/0 انجام شده است.نتایج تحقیق نشان داد که استاندارد سازی بر کیفیت کاربردی و فنی خدمات تاثیر معناداری دارد، و تاثیر سفارشی سازی بر کیفیت کاربردی بصورت معناداری تایید شد ولیکن بین سفارشی سازی و کیفیت فنی خدمات اثر معناداری مشاهده نشد .در ضمن کیفیت فنی و کاربردی بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان بطور مستقیم وغیر مستقیم تاثیر معناداری دارد.
۲.

بررسی رابطه بین شناسایی برند مصرف کننده و وفاداری به برند در اجتماع برند (مطالعه موردی برند سامسونگ)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۹
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین شناسایی برند مصرف کننده و وفاداری به برند در اجتماع برند انجام پذیرفت پژوهش حاضر از از نظر هدف، کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان و خریدان محصولات برند سامسونگ که در شش ماه اخیر نسبت به خرید از برند اقدام نمودند، می باشد در این تحقیق برای نمونه گیری از روش تصادفی در دسترس استفاده شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر بود. برای جمع آوری داده ها ز طریق پرسشنامه استاندارد کولهو، ریتا و سانتوس (2018) صورت گرفت. در سطح آمار توصیفی از جداول و ترسیم نمودار استفاده ،و در نهایت برای بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده با استفاده از نرم افزار SPSS22 و برای برازش مدل های اندازه گیری به دست آمده از معادلات ساختاری و روش تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیرزل استفاده شد. نتایج نشان می دهد با توجه به مقدار بحرانی ( t ) بدست آمده ( 313/7 ) و سطح احتمال بدست آمده ( 001/0 ) فرضیه تایید می شود. یعنی بین شناسایی برند مصرف کننده و وفاداری به برند در اجتماع برند رابطه وجود دارد. نتایج نشان می دهد با توجه به (283 /0 = R2) و (532/0 =β ) و با توجه به سطح معناداری بدست آمده ( 001/0 > P ) می توان گفت مکانیسم تبادل اطلاعات و تجربه مصرف کننده به شکل معناداری بر نگرش مثبت به برند به میزان (37/11 = t) تاثیر دارد. با توجه به (312 /0 = R2) و (097/0 =β ) و با توجه به سطح معناداری بدست آمده ( 01/0 > P ) به شکل معناداری بر نگرش مثبت به برند به میزان (63/6 = t ) تاثیر دارد. با توجه به (151 /0 = R2) و (389/0 =β ) و با توجه به سطح معناداری بدست آمده ( 01/0 > P ) به شکل معناداری بر نگرش مثبت به برند به میزان (25/7 = t ) تاثیر دارد و در نهایت نتایج پژوهش حاکی از این است که با توجه به (135 /0 = R2) و (368/0 =β ) و با توجه به سطح معناداری بدست آمده ( 01/0 > P ) به شکل معناداری بر نگرش مثبت به برند به میزان (62/8 = t ) تاثیر دارد.
۳.

خطاهای ادراکی سرمایه گذاران بر تصمیم گیری سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۷۴
یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب سهام مستعد رشد در بورس اوراق بهادار، تصمیم گیری صحیح سرمایه گذاران می باشد. هدف این مقاله مرور ابعاد و رویکردهای موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در اقدام به خرید و فروش سهام در بازار سرمایه و بررسی خطاهای ادراکی رایج بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار می باشد. از آنجایی که شخصیت انسان نقش مهمی در تعیین رفتار و عملکردش دارد و نظریه مالی رفتاری که عموماً از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می شود سعی دارد پدیده های روانشناختی انسان در کل بازار و در سطح فردی را شناسایی نماید. نتیجه گیری نهایی حاکی از این واقعیت است که مالی رفتاری و خطاهای ادراکی نقشی تعیین کننده بر رفتار و تصمیم های سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار و در کل در بازارهای مالی دارد.
۴.

واکاوی دلایل رشد سریع نظام پیشنهادها در شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۵۴
اهمیت نظام پیشنهادها این روزها بر کمتر سازمانی پوشیده است. نظام پیشنهادها سال ها در شرکت های تراز اول به عنوان یکی از ساده ترین و مهمترین ابزارها جهت ارائه خلاقیت و افکار نیروی انسانی یک سازمان مورد استفاده قرار گرفته است. در شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان نیز مجموعه فعالیت های زنجیره واری که در این راستا صورت گرفت افزایش قابل ملاحظه ای را در آشنایی و تشویق هر چه بیشتر کارکنان در ارائه پیشنهاد داشت. مجموعه این فعالیت ها در سه بخش ارائه، بررسی و اجرا در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
۵.

تاثیر سازو کار حاکمیت شرکتی خوب و مسئولیت اجتماعی شرکت برعملکرد مالی و همچنین از طریق مدیریت سود به عنوان یک متغیر واسطه (مورد مطالعه: بانک پارسیان منطقه شرق شهر تهران)

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۹
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر سازو کار حاکمیت شرکتی خوب و مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و همچنین از طریق مدیریت سود به عنوان یک متغیر واسطه بانک پارسیان منطقه شرق شهر تهران می باشد. پژوهش از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری کارکنان شعب بانک پارسیان شهر تهران می باشند. که تعدادشان حدود 2500 نفر می باشند. از آنجا که تعداد جامعه آماری (شعب) زیاد است و بعضی دست نیافتنی هستند، شعب بانک پارسیان منطقه سه به عنوان جامعه انتخاب شد. نمونه گیری روش احتمالی از نوع طبقه بندی است که تعداد حجم نمونه لازم برای این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 210 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادله های ساختاری استفاده شد که تجزیه و تحلیل ها به دلیلی توزیع غیرنرمال توزیع داده ها به وسیله نرم افزار Smart pls انجام گرفت. براساس یافته های پژوهش حاکمیت شرکتی خوب و مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی با توجه به نقش مدیریت سود تاثیر دارد. بنابراین برای بهبود عملکرد بانک پارسیان در این بانک باید هیئت مدیره بتوانند به صورت مستقل تصمیم بگیرند، اعضای هیئت مدیره بانک باید دارای تخصص منحصر به فرد باشند و مدیر عامل باید بر عملکرد هیئت مدیره نظارت کند.
۶.

کاربرد پژوهش عملیاتی در تصمیم گیری مدیران

تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
پژوهش عملیاتی دانشی است برای کمک به تصمیم گیری بهتر در زمینه اجرایی و با استفاده از مدل سازی ریاضی در شرایط پیچیده، به مدیران در کلیه سطوح اجرایی توانایی اتخاذ تصمیم های متناسب تر و بهینه را ارائه می دهد که از مهمترین نتیجه آن می توان به صرفه جویی در زمان و هزینه اشاره کرد. به طوری که در جوامع پیشرفته جزء جدایی ناپذیر مدیریت موسسات و پروژه های تجاری و صنعتی است. فرآیند تصمیم گیری مدیریتی یک فعالیت بسیار پیچیده است که مستقیماً با سودآوری و کارایی کسب و کار مرتبط است. تصمیمات تجاری منطقی وجود دارد که به داده های کمی نیاز دارد تا اثربخشی آن افزایش یابد. پژوهش عملیاتی فرآیند ارائه داده های قابل اعتماد به منظور حل مشکلات حیاتی است. هدف اولیه پروژه تحقیقاتی تعیین استفاده از تکنیک های پژوهش عملیاتی در فرآیند بهبود تصمیمات مدیریتی است. در این مقاله به کاربرد پژوهش عملیاتی در تصمیم گیری مدیران در مسائل مهم مدیریتی پرداخته می شود.
۷.

انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از تئوری بازیها با رویکرد منطق فازی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۹۰
هدف این تحقیق ارائه و حل مدل بهینه سازی سبد سهام با استفاده از تئوری بازی با رویکرد منطق فازی است. روش انجام این پژوهش کاربردی-توصیفی است. جامعه آماری نیز شامل کلیه شرکتهای تولیدی 5 صنعت برتر کشور که در سالهای 1392 تا 1400 در بورس فعالیت داشته اند، است که بعد از فیلتر شدن تعداد 20 شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در جمع آوری داده های پژوهش از روش کتابخانه ای و گزارشات نرمافزار های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار استفاده شده است. در تحقیق حاضر جهت تعیین سبد بهینه سهام از رویکرد تئوری بازی در شرایط عدم قطعیت استفاده میشود که ابتدا براساس استراتژی های بازیکنان بازار بورس، مدلهای ریاضی هر کدام از طرفین جهت حداکثر سازی بازده سبد سهام و حداقل سازی ریسک طراحی شده و در ادامه مدلها حل شده و در نهایت مدلهای بازیگران با استفاده از بازی استکلبرگ جهت تعیین سبد بهینه سهام پیاده سازی و اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد که ارزش مازادی که بازیگر بدون ریسک و ریسک گریز ایجاد می نماند مشابه و بالاتر از بازیگر مخالف و ریسک پذیر بوده است. همچنین ارزش مازادی بازیگر مخالف از بازیگر ریسکی بیشتر است. همچنین احتمال حضور بازیگر بدون ریسک و ریسک گریز در ائتلاف یکسان بوده و بالاتر از احتمال حضور بازیگر مخالف و ریسک پذیر در ائتلاف است. همچنین احتمال حضور بازیگر مخالف از بازیگر ریسکی بیشتر است. مقدار شارپ سبد بهینه در مقایسه با معیار شارپ برای بازار در سال 1400 نشان دهنده عملکرد بهتر سبد بهینه حاصل از بازی همکارانه سرمایه گذاران است.
۸.

نقش بارنامه در قراردادهای تجاری بین المللی و بررسی تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلستان

تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۸
حقوق خصوصی گستردگی و کاربرد زیادی دارد و به همین دلیل با نظام اقتصادی جامعه رابطه ی مستقیم دارد که دارای اهمیت فراوانی می باشد.عقود و تعهدات و قرارداد ها نیز در حقوق خصوصی اهمیت زیادی دارد. برای اینکه در قراردادهایمان به مشکل برنخوریم بایستی مفاد آن واضح و دقیق باشد. و هدف از انعقاد هر قرارداد نیزاجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید طرفین، نزاع و اختلاف در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. بارنامه نیز به دلیل قابلیت ها و کاربردهای فراوان آن مانند ایجاد تعهد احراز مسئولیت ازاهمیت زیادی برخوردار است.بارنامه به طور کلی بر روابط متصدی حمل ونقل و فرستنده کالا قابل اجرا میباشد و میتواند به عنوان سند و دلیلی بر انعقاد قرارداد باربری، حتی شرایط و کرایه توافق شده بین طرفین ،به حساب آورده شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵