پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره سوم تابستان 1400 شماره 9

مقالات

۱.

بررسی تاثیر عضویت در گروه های تجاری بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۳۲
هدف این پژوهش به بررسی تاثیر عضویت در گروه های تجاری بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف تعداد 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1387 تا 1396 به روش نمونه گیری غربالگیری شده انتخاب و درمجموع 1670 سال-شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. در این راستا دو فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد ارتباط منفی معناداری وجود دارد.به نظر می رسد شرکت هایی که موفق می شوند حمایت های سیاسی را جلب نمایند، وجوه نقد کمتری نگهداری می کنند. زیرا مدیران این گونه شرکت ها یا می توانند نیازهای خود را با سطح اعتباری بالاتری که نیاز به پرداخت سریع وجه نقد ندارد، تهیه نمایند و یا در صورت نیاز به منابع مالی، در زمان کوتاه تری به این منابع دسترسی خواهند داشت. از این رو، جلب حمایت سیاسی مانع نگهداشت وجه نقد زیاد در شرکت می شود و از طرفی عضویت در گروه های تجاری رابطه بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد را تقویت می کند.
۲.

بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر خطر ریزش قیمت سهام

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۳۹
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر خطر ریزش قیمت سهام بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. این پژوهش با رویکرد عوامل موثر بر تامین مالی از طریق اعتبار تجاری در شرکت ها گام بر می دارد. برای توسعه ادبیات موضوع و جنبه علمی بحث این پژوهش انتظار می رود در راستای تحقیقات پیشین بر اساس مستندات بازار سرمایه نشان داده شود که آیا اعتبار تجاری قابل پرداخت و دریافتی در تامین مالی شرکت ها می تواند بر خطر ریزش قیمت سهام تاثیرگذار باشد؟ پژوهش حاضر با رویکرد کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی از نوع پس رویدادی با استفاده از اطلاعات 143 شرکت از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این پژوهش آزمون فرضیه های تدوین شده با استفاده از رگرسیون پانل لجستیک از سال-شرکت های گردآوری شده طی دوره ی زمانی 1388 الی 1397 به کمک نرم افزار آماری استاتا انجام شده است. در آزمون فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار (پنج درصد) نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن بود که بین اعتبار تجاری قابل پرداخت و خطر ریزش قیمت سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بین اعتبار تجاری دریافتی و خطر ریزش قیمت سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. به طور خلاصه نتایج این پژوهش در راستای پژوهش های پیشین قرار گرفت.
۳.

عوامل تاثیر گذار در تمایل به خرید از الحاقات برند

تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۴۰
اهمیت ساخت برند و استفاده حداکثری از آن برای هر کسب وکاری امری ضروری است و به همین منظور با استفاده از استراتژی های توسعه برند، سازمان ها می توانند الحاقات و گروه محصولات جدیدی به برند اضافه کرده و از ارزش ویژه برند مادر در راستای مقبول نظر شدن الحاقات جدید استفاده کنند. یکی از عوامل موثر بر تمایل به خرید از الحاقات برند، تداعیات آن برند است که در این پژوهش به بررسی این رابطه پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع، با بررسی کسب و کارهای ایرانی، گروه برند درسا به عنوان یک برند لوکس دارای الحاقات برند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، پرسشنامه ای تنظیم و در اختیار مشتریان این برند قرار گرفت و در نهایت با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری، مدل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر تداعیات برند بر تمایل به خرید از الحاقات برند با نقش میانجی رابطه عاطفی مصرف کننده-برند است.
۴.

بورس؛ راهکار جامع سرمایه گذاری (واکاوی پتانسیل ها، پیش نیازهای عملیاتی و فرآیندهای اجرایی)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۳۰
اهمیت سرمایه گذاری و تبدیل وجوه نقد به دارایی های مالی به حدی افزایش یافته که بسیاری از کشورها جهت جذب سرمایه و رونق اقتصادی، سرمایه گذاری را به عنوان پیش نیاز آغاز تعاملات فی ما بین و موضوعاتی مانند مهاجرت و... را در گرو سرمایه گذاری در سبد توسعه آن کشور تعریف می نماید. حال در شرایط جاری حاکم بر اقتصاد کشور، ضرورت نگهداشت و تزریق سرمایه در بخش های تولیدی و صنعتی را دوچندان نموده است. لذا در این پژوهش با بررسی تحقیقات اخیر و نتایج و پیشنهادات مرتبط و با رویکردی توصیفی و تحلیلی به واکاوی ساختار بازارهای مالی، پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه بورس و پیش نیاز های عملیاتی در فرآیند تحلیل بازار و مهارت روانشناسی فردی و گروهی در راستای درک حرکات بازار و تدوین استراتژی شخصی (حقیقی-حقوقی) و طراحی الگوی مدیریت سرمایه پرداخته و با بررسی ابعاد سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم و عوامل موثر بر آن، و تحلیل معیارها و مراحل تشکیل سبد سرمایه گذاری، به ارزیابی، بهینه یابی و تلفیق آن ها درقالب راهکار جامع اجرایی ارائه نموده است.
۵.

انگیزه کارکنان از چشم انداز اسلام (2016)

مترجم:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۳۳
هدف این مقاله تفهیم موضوع انگیزش کارکنان از دیدگاه اسلام، درک انگیزش اسلامی و پاسخ به این پرسش است که آیا اصولی مانند معنویت، تنبیه، پاداش و عدالت سبب انگیزش کارکنان می شود یا نه؟ بدین منظور، از یک رویکرد پژوهشی کیفی برای درک و بررسی دیدگاه های پاسخ دهندگان استفاده شد. فن مصاحبه نیمه ساختاریافته بکار رفت و از آنها خواسه شد تا عقاید و درک خود را از هر سوال در میان بگذارند. نمونه ای متشکل از 13 استاد دانشگاه و متخصص در سازمان های خصوصی و نهاد های دانشگاهی مشهور مالزی و پاکستان برای انجام این تحقیق برگزیده شد. مقاله حاضر به این نتیجه رسید که دیدگاه متعارف از انگیزش با دیدگاه اسلامی در خصوص انگیزش کارکنان متفاوت است. از آن مهم تر، اصول مذکور در بهبود انگیزش کارکنان عملکرد بسیار قاطعانه ای دارند. این پژوهش به صراحت تأکید می کند که دیدگاه غربی از انگیزش کارکنان در مقایسه با دیدگاه اسلامی متفاوت است.
۶.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در بازار های نوظهور

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۵
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی این پژوهش از سال 1390 تا 1396 در نظر گرفته شده است با استفاده از روش غربالگری در مجموع 172 شرکت جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد.پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. ازنظر زمانی مقطعی است. ارتباط بین متغیر ها از نوع توصیفی-همبستگی است.در این حاکمیت شرکتی متغیر مستقل و عملکرد شرکت متغیر وابسته هستند. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره و نرم افزار ایویوز جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و شاخص کیو توبین به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.بین مالکیت نهادی و شاخص کیو توبین به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین اندازه هیئت مدیره و شاخص کیو توبین به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین تمرکز مالکیت و شاخص بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.بین مالکیت نهادی و شاخص بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین اندازه هیئت مدیره و شاخص بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
۷.

بررسی تاثیر ادراک اخلاق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگرش به برند انجمن ارگانیک ایران

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۹
در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ادراک اخلاق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگرش به برند انجمن ارگانیک ایران پرداخته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از جهت بررسی روابط بین متغیرها در میان تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان انجمن ارگانیک ایران شهر تهران بودند که با توجه به تعداد اعضای جامعه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر به شیوه نمونه برداری خوشه ای برای توزیع پرسشنامه انتخاب گردیدند. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد سنجش واقع گردید. نتایج به دست آمده از آزمون مدل تحقیق نشان داد که ادراک اخلاق تجاری بر پاسخ مشتری به رفتار اخلاق تجاری تاثیر معناداری دارد. همچنین ادراک مسئولیت اجتماعی بر پاسخ مشتری به رفتار اخلاق تجاری و پاسخ مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی تاثیر معناداری دارد. پاسخ مشتری به رفتار اخلاق تجاری و پاسخ مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی نیز بر نگرش به برند انجمن ارگانیک ایران تاثیر معناداری دارد. هر چند تاثیر ادراک اخلاق تجاری بر پاسخ مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی مورد تایید قرار نگرفت.
۸.

صکوک ابزار نوآورانه مالی-اسلامی، شرح کاملی بر صکوک

تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۴۳
استفاده از فرآیندهای اوراق بهادارسازی یکی از کارآمدترین ابزارهای مالی جهت تاب آوری اقتصاد به شمار می آید. اوراق بهادارسازی خلق و انتشار اوراق بدهی، یا اوراق قرضه ای است که پرداخت های اصل و بهره آن از محل جریانات نقدی مجموعه مجزایی از دارایی ها صورت می گیرد. صکوک یکی از این فرآیندها است. در این مقاله سعی شده است تا شرح مبسوطی بر صکوک، انواع آن و نحوه انتشار آنها نوشته شود. همچنین زیرساختهای لازم جهت انتشار آنها و سازوکار مالیاتی آنها مورد بررسی بیشتر قرار گرفته است. در انتها به مقایسه جایگاه و میزان انتشار آن در جهان بویژه میان کشورهای اسلامی، پرداختیم.
۹.

نقش تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتبار دهی در تولید دانش

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۲
پژوهش حاضر باهدف شناسایی و دریافت نقش تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتبار دهی در تولید دانش در پوهنتون های دولتی افغانستان انجام شد. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن از نوع پیمایشی می باشد، جامعه آماری موردنظر اساتید پوهنتون های دولتی افغانستان و تعداد نمونه ها 79 استاد بر حال پوهنتون های دولتی افغانستان می باشد. پرسشنامه ها به صورت آنلاین توسط اساتید از پوهنتون های مختلف تکمیل گردیده است، که از آن جمله به تعداد 1 تن استاد با رتبه پوهندوی، 8 تن استاد پوهنمل 42 تن استاد پوهنیار، 22 تن استاد نامزد پوهنیار و 6 تن از استادان به رتبه پوهیالی در این تحقیق اشتراک نمودند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22، آزمون الفای کرونباخ برای دریافتن پایایی پرسشنامه و برای دانستن رابطه بین متغیرها آزمون همبستگی تاوی-بی کندال انجام یافته است. یافته های تحقیق نشان داد که تطبیق و آگهی پلان عملیاتی مطابق پلان استراتیژیک، توسعه و ارتقای کیفیت در نهادهای تحصیلی، ظواهر فزیکی خوب و قناعت بخش و موجودیت آمریت تضمین کیفیت در نهادهای تحصیلی باعث تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتبار دهی شده و با تولید دانش در این نهادها ارتباط مثبت و معنی دار دارند.
۱۰.

رابطه مسئولیت اجتماعی، تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده با وفاداری سازمانی

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۰
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده با وفاداری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید و با توجه به سنجش رابطه بین متغیرها از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان کادر اداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان است و حجم نمونه 254 می باشد. شیوه نمونه گیری در این تحقیق تصادفی طبقه ای بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد که روایی آن طبق نظر اساتید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 0.78 مورد تایید قرارگرفته است، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری و با نرم افزار لیزرل انجام گردید. نتایج حاکی از آن است که بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی، بین حمایت سازمانی درک شده با وفاداری سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. رابطه بین تعهدسازمانی با وفاداری سازمانی و همچنین رابطه بین حمایت سازمانی درک شده با وفاداری سازمانی مورد تایید قرار گرفت.
۱۱.

بررسی تحقق حق الزحمه غیر عادی حسابرسان، چرخش حسابرسان و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۲۸
هدف پژوهش بررسی حق الزحمه غیر عادی حسابرسان، چرخش حسابرسان و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نظر رابطه بین متغیرها، همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران از سال 1390 تا سال 1394 به تعداد 420 شرکت است که تعداد 70 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. گردآوری اطلاعات از نرم افزار ره آورد نوین 3 و بانک های اطلاعاتی موجود در سایت بورس تهران، داده های مربوط به فرضیه های پژوهش از گزارش های سالانه و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران استخراج و گردآوری گردید. تحلیل آماری از طریق نرم افزار Eviews و spss انجام شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که چرخش حسابرسان و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران تأثیر معناداری دارد.
۱۲.

بررسی رابطه میان سیستم انضباط شغلی کارکنان و دستیابی به اهداف سازمانی مطالعه موردی (دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ولایت بلخ)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۴
هدف از این تحقیق، بررسی و تبین رابطه میان سیستم انضباط شغلی کارکنان و دستیابی به اهداف سازمانی می باشد که مطالعه موردی آن در دانشگاه های خصوصی ولایت بلخ انجام گرفته است. شاخص های که معرف سیستم انضباط شغلی کارکنان در تحقیق متذکره می باشند، عبارت اند از سیستم حاضری کارکنان، رعایت مقررات کار، رعایت استندرد های کار، سطح آماده گی و اخلاق کاری کارکنان می باشند. روش استفاده شده در این تحقیق، استنباطی بوده و تحلیل صورت گرفته، آزمون T است که با مشخص شدن پایایی پرسشنامه و رد و قبولی فرضیه های صفری و فرضیه های بدیل توسط SPSS 25 به هدف تحقیق می رسیم. جامعه آماری تحقیق متذکره را کارکنان اداری دانشگاه های خصوصی ولایت بلخ تشکیل داده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده به عمل آمده است. یافته ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر مثبت و معنی داری میان شاخص های متذکره فوق و دستیابی به اهداف سازمانی وجود دارد. این نتایج می توانند توسط تحلیل ریگرسیونی چند متحوله در تحقیقات بعدی کمک و مورد مطالعه قرار گیرد.
۱۳.

مدل مدیریت راهبردی در سازمان های ماموریت محور مبتنی بر نظریه بازی ها

تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۳۷
داشتن مکانیزم مناسب جهت رویارویی با تغییرات انی محیط پیرامون از چالش های اصلی سازمان ها در عصر امروز است. در این راستا، مفهوم مدیریت راهبردی، تکامل یافته شیوه های مدیریتی است که برای هماهنگ سازی تصمیم ها و سیاست های کلی با روش های اجرایی، برای رسیدن به هدف ها در محیط های در حال تغییر، سامان گرفته است. در این پژوهش سعی شده تا مدل مدیریت راهبردی مناسب برای سازمان های ماموریت محور ارائه گردد. مدل پیشنهادی تحقیق شامل 4 متغیر اصلی بینش، منش، کنش و روش است. در بینش، ارکان جهت ساز فرایند مدیریت راهبردی از جمله مکتب، چشم انداز، بیانیه ماموریت، اهداف، سیاست های سازمان و در متغیر منش، گرایشات اخلاقی و فرهنگی سازمان مورد تحلیل و بررسی قرار می-گیرد. در روش، نظریه بازی ها و مدل گراف در این نظریه، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در بخش تحلیل راهبردی جهت تصمیم سازی مدیریت کلان سازمان و تسریع در پاسخ گویی به تغییرات انی محیط پیرامون سازمان معرفی می شود. مدل پیشنهادی در قالب متدولوژی سیستم های نرم چکلند ارائه شده است. جهت تایید مدل از ابزار پرسشنامه و تحلیل امار توصیفی و استنباطی داده های خبرگان حوزه مدیریت راهبردی استفاده گردید. پس از محاسبه شاخص های روایی، پایایی و برازش مدل پیشنهادی، نتیجه بر ان شد که مدل تحقیق در سطح معناداری مناسبی مورد تایید خبرگان است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳