پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره چهارم بهار 1401 شماره 12

مقالات

۱.

بررسی اثربخشی سیستم های هوش مصنوعی در کارکردهای منابع انسانی

کلید واژه ها: هوش مصنوعی کارکردهای مدیریت منابع انسانی اثربخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۱ تعداد دانلود : ۶۵۶
هوش مصنوعی شاخه ای از علم و فناوری است که طی دهه ها در زمینه های مختلف به طور مؤثر مورد استفاده قرار گرفته است و اکنون به عنوان یکی از فناوری های پیشرو در عصر کنونی به بخشی ضروری از شیوه های سازمانی تبدیل شده است. روند نوظهور استفاده از فناوری های هوش مصنوعی در مشاغل. ضرورت اصلی مدیریت منابع انسانی نیز عمدتاً مبتنی بر رویکردهای فناورانه است، زیرا به یک نیاز بالقوه برای هر بخش منابع انسانی برای ایفای نقش خود در توسعه کل سازمان تبدیل شده است. فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، سیستم هوشمند آینده هستند و خواهند بود و همچنین با وابستگی بیشتر به فناوری های پیشرفته، فرآیندهای مدیریت منابع انسانی را تغییر می دهند. از طریق این مقاله، محقق با فناوری های مصنوعی مورد استفاده در فعالیت های منابع انسانی آشنا می شود و احتمال و پتانسیل فنی بودن هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی و همچنین چالش های مرتبط با هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی و احتمالات آینده آن را بررسی می کند..
۲.

باندلینگ استراتژیک؛ مفاهیم و کاربردها

نویسنده:

کلید واژه ها: استراتژی باندلینگ باندلینگ محصولی باندلینگ قیمتی بسته بندی دسته بندی فروش بسته ای بازاریابی محصول باندلینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۹۳
باندلینگ به معنی فروش بیش از یک محصول یا خدمت در قالب یک بسته و معمولا با قیمتی کمتر از قیمت فروش محصولات بصورت جداگانه است. علیرغم مزایای مطرح شده در ادبیات باندلینگ، مشاهده می شود که تلاش چندانی در باب توضیح مفاهیم واحد و کاربرد آن بخصوص در ایران صورت نگرفته است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف آشنایی هر چه بیشتر با مفاهیم استراتژی باندلینگ و نیز فراهم نمودن زمینه ای برای انجام تحقیقات بیشتر در این رابطه، ضمن مرور ادبیات مختلف، به استخراج تعاریف و اصول اولیه و نیز طبقه بندی استراتژی های باندلینگ می پردازد، و در ادامه بسته به پنج عامل مهم حداکثر قیمت های پرداختی موقعیتی مصرف کنندگان، اهداف شرکت، رقابت، هزینه ها و ادراک مصرف کننده از بسته ها، چارچوبی از 12 پیشنهاد مطرح شده را ارائه می دهدکه مدیران می توانند با سبک و سنگین کردن آنها به هنگام تصمیم گیری، استراتژی بهینه خود را انتخاب نمایند.
۳.

رابطه بین فرهنگ سازمانی و استراتژی های سازمان با مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های پتروشیمی ایران

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی استراتژی های سازمان مسئولیت پذیری اجتماعی صنعت پتروشیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
با توجه به اهمیت روزافزون توجه به محیط زیست و حقوق اجتماعی ذینفعان و شهروندان توسط صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و از این قبیل و با توجه به هزینه های هنگفت خسارات وارده از نقطه نظر مادی و معنوی، این مسئله و دغدغه به عنوان یک مشکل در حوزه صنعت وجود داشته که نیازمند بررسی دقیق و رسیدگی بیشتر می باشد. بنابراین دغدغه محقق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استراتژی های سازمان با مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های صنعت پتروشیمی ایران بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی و مقطعی می باشد. جامعه مورد بررسی، شرکت های داخلی صنایع پتروشیمی ایران می باشند و تعداد 60 شرکت از صنایع پتروشیمی عسلویه و ماهشهر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی از هر شرکت یک عضو مشارکت گردید. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد استراتژی سازمانی پورتر، فرهنگ سازمانی دنیتون و مسئولیت اجتماعی کارول مورد استفاده قرار گرفت روایی صوری مورد تأیید پنج خبره دانشگاهی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب پرسشنامه 928/0، 964/0 و 972/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در صنعت پتروشیمی ایران مسئولیت پذیری اجتماعی در دو بعد اقتصادی و اخلاقی از روابط مستقیم و تعیین کننده ای با مؤلفه های فرهنگ سازمانی و استراتژی سازمان برخوردار می باشد. همچنین استراتژی تمرکز به طور غیرمستقیم بر بعد مسئولیت اخلاقی تأثیر می گذارد و فرهنگ سازگاری از طریق فرهنگ درگیر شدن در کار بر روی بعد مسئولیت اقتصادی تأثیر گذار می باشد.
۴.

بررسی فرایندها و حوزه های اثر گذاری دیفای (defi)

کلید واژه ها: تامین مالی جمعی ابزاها و نهادهای مالی و سرمایه گذاری فین تک بلاکچین رمز ارزها تمرکز زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۳
در رویکردهای سنتی تر به تغییرات سازمان و مدیریت وکسب و کار، تحلیل درون و بیرون یک سازمان به صورت مدون مورد بررسی قرار میگرفت. اما بیشتر تحلیلها حول موقعیتهایِ بیشتر قابلِ تجربهِ شدن، مورد تحلیل واقع می شد. اما با وجود تکنولوژیهای متحولانه موجود، سازمانهای چابک و اثرگذار به همان اندازه و حتی بیش از آن، به پیش بینی پیشرانه هایِ احتمالیِ آینده محورِ حوزه هایِ گوناگون می پردازند تا کمی کمتر ازشک تغییرات در امان باشند. یکی از حوزه های اثر گذار در همه فعالیتها، فین تک و تکنولوژیهای مربوط به مفاهیم مالی است. در میان تکنولوژیهای مالی، بلاکچین بدون شک به عنوان پیشرانه ای بنیانشکن بازارها و نهادها مالی را تحت اثر قرار داده است. در این میان دیفای به عنوان یکی از ابزارهای بلاکچین در اختیار کارآفرینان و کاردانان است تا با ابزارهای نو و مفاهیم تازه مالی، به همکاری، همراهی و بعضا تقابل با رقیب و رفیق سنتی خود در بازار های مالی و سرمایه گذار بروند.
۵.

بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مطالعه موردی: (فابریکه کود و برق مزار شریف)

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش فرهنگی هوش فرهنگی فراشناختی هوش فرهنگی شناختی هوش فرهنگی انگیزشی هوش فرهنگی رفتاری عملکرد ارزیابی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۸۶
با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می شود و سازمان ها هر چه بیشتر چند ملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع تر می شوند، حیاتی و ضروری است که افراد دانش و مهارت هایی داشته باشند تا به صورت مؤثر با چالش ها و مقتضیات یک جامعه جهانی روبرو شوند. نتیجه محیط های متنوع از نظر فرهنگی این است که افراد با ارزش ها، فرضیات، خواسته ها و انتظاراتی مواجه هستند که اصولاً متفاوت از ارزش ها و فرضیات خودشان است. این اعتقاد وجود دارد که هوش فرهنگی توضیح می دهد که چرا بعضی افراد در هدایت محیط های متفاوت از نظر فرهنگی نسبت به افراد دیگر، ماهرتر هستند. در همین راستا تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان فابریکه کود و برق مزار شریف، انجام پذیرفته است. داده ها از 86 نفر از کارکنان اداری و خدماتی این فابریکه به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور سنجش هوش فرهنگی از سوالات پرسشنامه استندرد ارائه شده توسط Ang و برای سنجش عملکرد از سوالاتی که بر اساس بررسی ادبیات موجود در زمینه عملکرد تدوین شده بود، استفاده گردید و هر دو دسته سوالات در قالب یک پرسشنامه در اختیار اساتید قرار گرفت و روایی آن تایید گردید و پایایی آن با استفاده از نرم افزار SPSS ، 953/0 به دست آمد. نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین هوش فرهنگی و عملکرد، ابعاد هوش فرهنگی(فراشناختی، شناختی، انگیرشی، رفتاری) و عملکرد ارتباط وجود دارد. اولویت ابعاد هوش فرهنگی کارکنان کود و برق بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن اینگونه بدست آمد: هوش فرهنگی انگیزشی، هوش فرهنگی رفتاری، هوش فرهنگی فراشناختی، هوش فرهنگی شناختی قرار داشت.
۶.

بررسی رضایتمندی دانشجویان بین الملل از خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه مورد: بانک های تجارت سطح استان گیلان)

کلید واژه ها: رضایتمندی خدمات بانکداری الکترونیکی دانشجوایان بین الملل بانک تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۸۸
بانکداری الکترونیکی یکی از انواع بانکداری است که تمامی انتقالات پول و فرآیندهای بانکی را در بستر اینترنت و به صورت الکترونیکی بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتریان در بانک مدیریت می کند. بانکداری الکترونیکی با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری شبکه و مخابرات انجام می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی رضایتمندی دانشجویان بین الملل از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک تجارت می باشد. روش این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از نوع روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی است. داده های این پژوهش ازطریق پرسشنامه استندرد جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان بین الملل دانشگاه گیلان تشکیل داده است که دراین پژوهش از روش نمونه گیری قابل دسترس استفاده شده که تعداد آنها به 72 نفر می رسید به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 23و فرضیه ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ها حاکی از آن از که ابعاد خدمات بانکداری الکترونیک شامل محتوای خدمات، مناسب بودن خدمات، شکل و ظاهر، راحتی در استفاده و صرفه جویی در زمان استفاده بر رضایتمندی دانشجویان بین الملل تأثیر مستقیم و مثبتی دارد و در نتیجه تمامی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفت.
۷.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های زنجیره تامین (مطالعه موردی رطب در مشهد)

کلید واژه ها: ریسک زنجیره تامین رطب مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
هدف این پژوهش، مروری بر ادبیات مدیریت ریسک در زنجیره تأمین و بررسی ریسک های مهم مطرح شده در آثار پژوهشی موجود می باشد. هدف نهایی این پژوهش نیز اولویت بندی این ریسک ها و مشخص نمودن ترتیب اهمیت آن ها در محصول مورد مطالعه می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی محسوب می گردد. از میان روش های گوناگون پژوهش های توصیفی، روش انجام این تحقیق، از نوع پژوهش های همبستگی است و براساس نحوه ی گردآوری داده ها پیمایشی می باشد. این پژوهش از دیدگاه زمانی تک مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه متخصصان در زمینه زنجیره تأمین در سازمان صنایع و معادن، شرکتها، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه ها می باشند که اسامی آن ها از مقالات علمی منتشر شده در حوزه زنجیره تأمین و ریسک و پایگاه سازمان صنایع استان خراسان رضوی استخراج گردید و در زمینه زنجیره تأمین صنایع تولید مواد غذایی و به خصوص رطب تجربه و آشنایی داشتند و امکان دسترسی الکترونیکی و حضوری به آن ها وجود داشت. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده خواهد شد. شیوه نمونه گیری در این پژوهش به صورت طبقه ای تصادفی خواهد بود. برای جمع آوری اطلاعات این پژوهش از دو روش استفاده شده است. ابتدا برای بیان تئوری و پیشینه ی تحقیق با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات نظری مبادرت شد. پس از مطالعه مقدماتی، به روش میدانی از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده ی حضوری به منظور جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، استفاده شد. در ابتدا تحلیل عاملی روی تمامی متغیرهایی که شناسایی خواهند شد صورت می گیرد. برای تضمین مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی از آزمون KMO و آزمون کرویت بارتلت استفاده خواهد شد. در این پژوهش تلاش شد تا ریسک های مختلف شناسایی و اهمیت و اولویت هر یک از آنها مشخص شود. با در نظر داشتن ریسکهای شناسایی شده در این پژوهش، مدیران زنجیره تأمین در زمینه محصول رطب می توانند استراتژی های مؤثری را برای کنترل و مقابله با این ریسکها اتخاذ نمایند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵