سارا میار

سارا میار

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی تاثیر نوسانات سود و نسبت تغییرات در دارائی های نقدی و رشد فروش بر اقلام تعهدی شرکت ها

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
با گسترش واحدهای تجاری و تنوع در تولیدات، شرکتهای سهامی بزرگ ایجادشده و امروزه نقل و انتقال سهام و دریافت بازده سهام بهعنوان یکی از مباحث مهم و اساسی در اقتصاد کشورها قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوسانات سود، نسبت تغییرات در داراییهای نقدی و رشد فروش بر اقلام تعهدی شرکتها است. این تحقیق از نظر روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. در پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌی ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد ﻧیﺎز تأثیر نوسانات سود، بازده سهام، نسبت تغییرات در داراییهای نقدی و رشد فروش بر اقلام تعهدی شرکت ها ﺳﻨﺠیﺪه ﺷﻮد در ایﻦ ﺑﺮرﺳی از روش ﺗﺤﻘیﻖ از لحاظ هدف کاربردی و از نوع روش پس رویدادی می باشد.نمونه آماری این پژوهش تعداد 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392 تا 1398 می باشد. لذا نوع داده ها ترکیبی از زمان و مکان بود که در این راستا با توجه به پانل دیتا بودن مشاهدات ، مفروضات پانل دیتا از قبیل آزمون چاو جهت برآورد عرض از مبد و دیکی فولر و سایر مفروضات مورد آزمون قرار گرفته شد، ﻧﺘﺎیﺞ ایﻦ ﺑﺮرﺳی ﻧﺸﺎن ﻣی دﻫﺪ کﻪ نوسانات سود، بازده سهام، نسبت تغییرات در داراییهای نقدی و رشد فروش بر اقلام تعهدی شرکتها تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان