زهره صادقی افجه

زهره صادقی افجه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

مدل یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی گری خودتنظیمی در دانش آموزان دو والد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۶
هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی گری خودتنظیمی در دانش آموزان انجام شد. روش شناسی : این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش 350 دانش آموز بود که با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. علاوه بر فرم اطلاعات جمعیت شناختی، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های اشتیاق تحصیلی (فردریکز و همکاران، 2004)، جو مدرسه (لی و همکاران، 2017)، کیفیت زندگی (وار و شربورن، 1992) و خودتنظیمی (بوفارد و همکاران، 1995) استفاده شد. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-22 و LISREL-8.8 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی گری خودتنظیمی در دانش آموزان برازش مناسبی داشت. همچنین، جو مدرسه بر خودتنظیمی و اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم و معنادار، کیفیت زندگی بر اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم و معنادار و خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم و معنادار داشت (05/0>P)، اما کیفیت زندگی بر خودتنظیمی اثر معناداری نداشت (05/0P>). دیگر نتایج نشان داد که جو مدرسه با میانجی گری خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی اثر غیرمستقیم و معنادار داشت (05/0>P)، اما کیفیت زندگی با میانجی گری خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی اثر معناداری نداشت (05/0P>). بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج، برای بهبود اشتیاق تحصیلی دانش آموزان می توان از طریق ارتقای جو مدرسه، کیفیت زندگی و خودتنظیمی آنان اقدام کرد.
۲.

Predicting Adolescent Positive Development Based on Self-Regulation, Social Competence and Parental Bonding with Mediating Role of Perception of School Climate(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۰
urpose: The aim of this study was to model the positive development of adolescence based on self-regulation, social competence and parental bond with the mediating role of perception of school atmosphere. Methodology: The research method was correlation based on structural equations. The statistical population included all female high school students in Tehran who were studying in 2019-20. Using cluster random sampling method, 400 students were selected as the research sample. To collect data from the Geldhof Adolescent Positive Development Questionnaire (2014), the Self-Regulatory Questionnaire Moilanen (2007), the Felner Social Competence Questionnaire (1990), the Parker Parental Bonding Questionnaire (1979), and the Trickett & Moos Atmosphere Perception Questionnaire (1973) was used. Data analysis was performed using structural equation method using lisrel and SPSS software. Findings: The results showed that the research has a good fit and the positive development of adolescence can be predicted based on the variables of self-regulation, social competence and parental bond with the mediating role of perception of school atmosphere and the research hypotheses were confirmed. Overall, the results show that to predict the positive development of adolescence, we can emphasize self-regulation, social competence and parental bond with the mediating role of perception of school atmosphere and the obtained model can be used in teaching positive adolescent development. Conclusion: The development of self-regulatory variables, social competence and parental bonding is the best way to prevent problems related to the development of adolescent behavior and promoting these components and their education and improvement can be very effective in forming a positive adolescent development.
۳.

تدوین مدل توانایی تحصیلی زودهنگام بر اساس سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی با نقش واسطه ای کارکردهای اجرایی در کودکان پیش دبستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
هدف: هدف این پژوهش تدوین مدل توانایی تحصیلی زودهنگام بر اساس سبک های فرزندپروری و دلبستگی با نقش واسطه ای کارکردهای اجرایی در کودکان پیش دبستانی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر مقطعی از نوع همبستگی و جامعه آماری را کلیه مادران و کودکان پیش دبستانی دختر و پسر شهر یزد در سال 1398 تشکیل دادند که از میان آن ها، تعداد 700 نفر (350 دختر و 350 پسر) با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش توانایی تحصیلی زودهنگام رایت و مارتینز (1997)، دلبستگی کودکان هالپرن و کاپنبرگ (2006)، سبک های فرزندپروری بامریند (1997) و پرسشنامه کارکردهای اجرایی بریف (2000) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V23 و Lisrel-V8.8 استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد  بین کارکرد اجرایی، سبک های فرزندپروری، توانایی تحصیلی زودهنگام و سبک های دلبستگی رابطه معناداری وجود دارد (01/0=P)؛ همچنین مدل ساختاری نشان داد توانایی تحصیلی زودهنگام بر اساس سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی در کودکان پیش دبستانی، دارای برازش است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد توجه به متغیرهای مذکور در طراحی درمان های مناسب تر به پژوهشگران و درمانگران در کودکان پیش دبستانی یاری می رساند.
۴.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در زنان افسرده خانه دار

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۷
هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در زنان خانه دار بود. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی است که با روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر زنان خانه دار منطقه 22 شهر تهران بودند. جهت تعیین حجم نمونه پژوهش از بین زنان خانه دار مراجعه کننده به سرای محله و خانه سلامت پرسشنامه های کیفیت زندگی و امید به زندگی جهت غربالگری اجرا و از بین کسانی که نمره بالاتری (طبق معیار نقطه برش) در این آزمون کسب کردند، نمونه پژوهشی به حجم 36 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 18 نفر) جایگزین شدند. اعضای گروه آزمایش به مدت 8 جلسه و هر جلسه به مدت 90 دقیقه در جلسات آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت شرکت کردند. پس از اتمام دوره آموزش، پرسشنامه ها مجدداً در مورد هر دو گروه اجرا شد. داده های حاصل از پیش آزمون – پس آزمون از طریق تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار Spss-23 تحلیل شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت، کیفیت زندگی و مولفه های آن و همچنین امید به زندگی را در شرکت کنندگان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش داده است . نتیجه گیری: بنابر یافته های این مطالعه، روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت، سبب افزایش کیفیت زندگی و امید به زندگیدر زنان خانه دار می شود و نمایانگر افق های تازه ای در مداخلات بالینی است و می توان از آن به عنوان یک روش مداخله ای موثر در افزایش کیفیت زندگی و امید به زندگی سود جست.
۵.

مقایسه سبک های اسنادی، شادکامی و عزت نفس در زنان شاغل و خانه دار

تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۴۷۵
با توجه به نقش مهم زنان در جامعه و خانواده، این مطالعه به منظور مقایسه سبک های اسنادی، شادکامی و عزت نفس در زنان شاغل و خانه دار انجام شده است. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه ای بود. در این پژوهش 120 نفر مراجعه کننده به سرای محله منطقه 3 شهر تهران در سال 1397 به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این تعداد عبارت بودند از زنان شاغل (60 نفر) و زنان خانه دار (60 نفر) . این زنان با استفاده از پرسشنامه های سبک های اسنادی پیترسون، سیمل، ون بی یر، آبرامسون، متالسکی و سلیگمن (1982) ، و شادکامی آکسفورد هیل و آرگیل (2002) و عزت نفس روزنبرگ (1965) بررسی شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه وتحلیل شدند. نتایج به دست آمده از تحلیل نشان می دهد بین زنان شاغل و خانه دار ازنظر متغیرهای شادکامی و عزت نفس تفاوت معنی دار وجود داشت. درحالی که بین زنان شاغل و خانه دار ازنظر سبک های اسنادی تفاوت معنی داری وجود نداشت. بر این اساس، شادکامی و عزت نفس در زنان شاغل میانگین بالاتری داشتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد وضعیت اشتغال در زنان می تواند با شادکامی و عزت نفس رابطه داشته باشد.
۶.

رابطه سبک های دلبستگی و خودکنترلی با رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران

تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۵۲۴
هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه سبک های دلبستگی و خودکنترلی با رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 98 - 1397 به تعداد 82099 نفر دختر بودند. حجم نمونه 382 نفر از این دانش آموزان بر اساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه های رفتارهای پرخطر نیازی، عباس زاده و سعادتی (1396) ، سبک های دلبستگی کولینز و رید (1990) و خودکنترلی تانجی بائومیستر و بونه (2004) ، پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش هم زمان تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین سبک های دلبستگی و خودکنترلی با رفتارهای پرخطر رابطه معنی داری وجود دارد (0/01> P ) . نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که 70% درصد از کل واریانس رفتارهای پرخطر به وسیله سبک های دلبستگی و خودکنترلی تبیین می شود. با توجه به نتایج حاصله از تحقیق حاضر در خصوص قدرت پیش بینی سبک های دلبستگی و خودکنترلی در تغییرات رفتارهای پرخطر دختران نوجوان، پیشنهاد می شود به جهت پیشگیری از رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر، طرح های پژوهشی مداخله ای در خصوص آموزش خودکنترلی به نوجوانان و آشنایی والدین به سبک های دلبستگی و راه های افزایش سبک های ایمن طرح ریزی و اجرا شود.
۷.

The Model of Social Trust based on Social Intelligence, Social Identity and Social Isolation based on the Moderating Role of Gender and Family Economic Status on Senior High School Students in Tehran(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۷
Purpose: The purpose of this study was to model social trust based on social intelligence, social identity, and social isolation based on the moderating role of gender and family economic status on secondary school students in Tehran. Methodology: The research method was descriptive correlation based on modeling and structural equations. The statistical population consisted of all high school students in Tehran in the year 2019, from which 495 students were selected by multistage cluster sampling method. Data collection was done based on Social Trust Questionnaire (Dr Safari nia, Sharif 1389, base on Johnson's theory, 1993), Social Intelligence Questionnaire (Ang Ton Teeth, 2008), Social Identity Questionnaire (Dr Safari nia, Roshan 1390, base on Jenkins's theory, 2000) and Social Isolation Questionnaire (Modaresi Yazdi, 2014). Data analysis was done by SPSS19 and PLS-SEM software in two descriptive and inferential sections. Structural equation modeling was used to test the hypotheses. Findings: The results showed that based on the identified dimensions and components, the research model had a good fit. The results also showed that the results of social isolation, social intelligence and social identity had an impact on students' social trust. It should be noted that the social isolation variable has a negative coefficient and social intelligence and social identity have a positive path coefficient. It is therefore concluded that gender has a moderating effect on the coefficients of variable social identity on social trust. The coefficient indicates that social identity in girls has a greater impact on social trust than boys. It should be noted that gender has no moderating role in the relationship between social intelligence and social isolation with social trust. The results also showed that the relationship between social identity, social intelligence and social isolation with social trust in the high and low economic status group was different. Conclusion: Therefore, it is concluded that the economic situation has a moderating effect on the coefficients of the variables of social identity, social intelligence and social isolation on social trust.
۸.

بررسی مقایسه ذهنیت طرحواره ای با سبک های مقابله ای اجتناب و جبران افراطی طرحواره ای بین زنان متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی

تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ذهنیت طرحواره ای با سبک های مقابله ای اجتناب و جبران افراطی طرحواره ای بین زنان متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی غرب تهران بود . روش: این پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک زیبایی مبین و برای جامعه آماری غیر مراجعه کننده زنان حاضر در مجتمع کوروش در غرب تهران بود که به روش نمونه گیری در دسترس و از بین مراجعه کنندگان در بازه زمانی بهمن ماه 1395 تا اردیبهشت ماه 1396 نمونه ای به حجم 100 نفر برای نمونه های متقاضی و 100 نفر غیر متقاضی جراحی زیبایی انتخاب و به پرسشنامه های طرحواره های یانگ (1998)، جبران افراطی (1994) و اجتناب یانگ (1994) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین ذهنیت طرحواره ای، جبران افراطی و اجتناب در زنان متقاضی زیبایی و غیر متقاضی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0 p< ). نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان استنتاج نمود که زنان اقدام کننده جراحی زیبایی از ذهنیت طرحواره ای ناکارآمد بیشتری رنج می برند و ممکن است این ذهنیت طرحواره ای در اقدام آنان به عمل جراحی نقشی ایفا کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان