آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش طرح واره های ناسازگار اولیه بر نگرش به زندگی در دانش آموزان بود. نوع تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه موردپژوهش کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهرستان خواف در سال تحصیلی 1394-1395 بود که در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند که تعداد 5000 نفر بوده است. به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 357 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (1998) و نگرش به زندگی باتیستا (1998) استفاده شد. روش تجزیه تحلیل داده ها ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بود. نتایج نشان داد که بین طرح واره های ناسازگار اولیه با نگرش به زندگی در دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین طرح واره های ناسازگار اولیه و نگرش به زندگی در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده طرح واره های ناسازگار اولیه در پیش بینی نگرش به زندگی دانش آموزان مؤثر هستند. آموزش طرح واره درمانی در برنامه های آموزش دانش آموزان به منظور بهبود روابط و تحکیم خانواده ضروری به نظر می رسد.